#04 RFID | Čítacie zariadenie (čítačka - reader)

RFID readerHlavnou funkciou čítacieho zariadenia je schopnosť čítania uložených dát a komunikácie s tagmi. Priebeh spočíva v zachytávaní dát vysielaných z aktívnych alebo pasívnych tagov, načítania dát, ktoré boli predtým uložené, ich následne odoslanie na zápis a spracovanie riadiacej jednotke. Čítacie zariadenia s vyšším stupňom inteligencie majú schopnosť filtrácie redundantných dát, odrazov rôznych signálov, alebo rozpoznávania už raz prečítaných dát a podobne. Vyrábaný sortiment týchto zariadení disponuje rôznymi tvarmi a veľkosťami, každý variant musí obsahovať anténu, čítačku (procesor) a programové vybavenie Middleware, ktoré si krátkosti rozoberieme v ďalšej kapitole. Procesorová jednotka potom zabezbečuje komunikáciu s nadradeným riadacim systém (PLC, PC) nezávysle na použitej RFID technológií (LF, HF, UHF). Dôležitým ukazovateľom pri čítačkách je ich dosah, ten sa mení v závislosti od použitého kmitočtového pásma a vysielacieho výkonu. Prevedenie tohto zariadenia je závislé od aplikácií, pre ktoré sú navrhnuté. Môžeme sa stretnúť so stacionárnym či mobilným prevedením. Stacionárne môže byť v podobe RFID brány alebo pevného bodu. Mobilné v podobe ručného snímacieho zariadenia či terminálu, ako to je u prevedení ručných snímačov na čiarové kódy, v závislosti od použitého výkonu, antén, prenosových rýchlostí a inteligencie je ich cena porovnateľná .

RFID_ reader

 7

Čítacie zariadenia je možné deliť viacerými spôsobmi, my si popíšeme delenie z hľadiska dosahu v ktorom pracujú a dokážu uskutočňovať prenos dát v systéme RFID. Delenie pozostáva z týchto častí:

  1. Systémy viazané cez elektrické alebo magnetické polia: tieto systémy majú malý pracovný dosah, iba pár centimetrov, kvôli tomu že pracujú v nízkej frekvenčnej oblasti, avšak oproti iným systémom je ich účinnosť prenosu energie najvyššia. Nevýhoda vyplývajúca z malého dosahu je umiestňovanie tagu do krátkej vzdialenosti od čítačky a do roviny v ktorej je elektromagnetické pole čo najväčšie. Z toho dôvodu sa využívajú na požiadavky s vyššou bezpečnosťou a tam kde sa požaduje v tagoch čip s najnáročnejším energeticky napájaním.
  2. Systémy založené na indukčnej väzbe pracujúce v rádiofrekvenčnom pásme:pracovný dosah týchto systémoch je približne v okolí jedného metra. Magnetické pole sa tu využíva na zabezpečenie prenosu energie jedného obvodu na druhý (indukčná väzba). Prijímač má od vysielača jednotlivo oddelené obvody, nespájajú sa v jeden celok. Zariadenia pracujú vo frekvenciách 135 kHz a 13,56 MHz, táto skupina systémov sa radí medzi najviac vyrábané RFID systémy. Systémy, ktoré nie sú až tak rozšírené, sú založené na výmene energie za pomoci vzájomnej kapacity jednotlivých obvodov. Nejde o takzvaný indukčný, ale o kapacitný princíp prenosu energie.
  3. Systémy pracujúce vo vysokofrekvenčnom a mikrovlnnom pásme:ide o najrýchlejšie systémy v skupine, ich pracovný dosah je do vzdialenosti pár metrov. Pre zabezpečenie správnej funkčnosti potrebujú v niektorých prípadoch batériu na napájanie, z toho vyplývajú nevýhody, ako je nižšia životnosť zariadenia a aj samotná cena. Pracovná frekvencia je pre tieto zariadenia typická v oblastiach 868 MHz (UHF pásmo priradené Európe). Zariadeniam pracujúcim v oblastiach mikrovlnného pásma prislúcha frekvencia 2,45 GHz. Do tejto skupiny sa zaraďujú aj frekvencie 5,8 GHz, ide o zariadenia založené na princípe elektromagnetických vĺn, ktoré sú spätne vyžiarené alebo vĺn povrchovo akustických s využitím piezoelektrického javu.balluff_20160419

ZDROJ:

  • DOBKIN, M. D. 2007. The RF in RFID. Oxford : Newnes, 2007. 400 s. ISBN 978-0-75068-209-1.
  • PÁLENÍK, T. 2007. Princípy prenosu informácií v RFID systémoch. In AT&P journal. ISSN 1335-2237, 2007, ročník 4, číslo 9, s. 26-27.
  • http://www.designworldonline.com/
  • http://blog.atlasrfidstore.com/
AUTOR:

Radovan Svitek Recenzenti: balluff_logo