#07 Jednorozmerné čiarové kódy

Jednorozmerné čiarové kódy

Dáta takto vytvorených čiarových kódov sa kódujú len v jednom smere. Jednorozmerný čiarový kód vyhotovený polygraficky je historicky jeden z najstarších typov. Čiarové 1D kódy vytvárané čierno tiskom sa najčastejšie využívajú k identifikácií výrobkov. Kódy ako EAN a univerzálny produktový kód (UPC), zaznamenali širokú oblasť využitia v poštových, logistických či kuriérskych službách. Zakódovanie informácie ma veľmi jednoduchú symbológiu, ide o sled čiar a medziľahlých medzier s určitou šírkou.

Nositeľom informácií v podobe číslic alebo písmen je teda šírka tlačených čiar a medzier medzi nimi. Výška týchto čiar nie je nositeľom žiadnej informácie, teda sa môže ľubovoľne meniť. Princíp spočíva v tom, že pri čítaní kódu dochádza k tomu, že dopadajúce svetlo je svetlými medzerami symboliky 1D kódu odrážané a naopak tmavými čiarami pohlcované. Čítačka alebo snímač tieto odlišnosti v reflexií daného kódu zaznamenáva a mení ich na elektrický signál, ktorý odpovedá jednotlivým šírkam čiar a medzier. Signály sa ďalej prevádzajú na čitateľné znaky čiarového kódu a následne sa výsledok porovnáva s tabuľkou prípustných kombinácií.Tieto kódy majú kapacitu značne obmedzenú, v prevažnej miere kódujú alfanumerický alebo numerický reťazec, ktorý je ďalej využitý len ako kľúč, ktorý vedie k identifikácií v externej databáze

Jednorozmerné čiarové kódy

EAN - ide o jeden z najznámejších a najpoužívanejších kódov v oblastiach obchodných sieti na označovanie tovarov a ďalších obchodovateľných položiek. Predstavuje jednotnú formu medzinárodnej identifikácie, vďaka ktorej napríklad pri nákupe v obchode,  sa oskenovaný kód spojí s databázou, odtiaľ prevezme cenu a popis jednotlivých výrobkov, ktoré následne vytlačí zákazníkovi na účtenku a zostaví tak cenu celého nákupu. Systém číslovania EAN vznikol spojením predošlých radov akými sú napríklad medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) alebo UPC a tvorí sa v niekoľkých úrovniach.Kód môže uchovávať 8, 12, 13, 14 znakov, z čoho plynú aj prislúchajúce názvy ako (EAN – 8 až 14), z toho posledná číslica alebo znak je vždy využívaný ako kontrolný.Najpoužívanejším je kód EAN 13 ktorý tvorí:

 • Prefix, prvé tri čísla, ktoré určujú krajinu dodávateľa (kombinácia pre SR je 858). Kód nemusí označovať pôvod tovaru ale len jeho dodávateľa.
 • Ďalšie 4 až 6 čísel určujú producenta, jednotlivé čísla producentom udeľuje národná agentúra GS1 Slovakia.
 • Zostávajúce číslice určujú konkrétny tovar (okrem posledného), tie si stanovujú producenti sami.Posledná číslica je kontrolná a overuje či sa kód nasnímal správne.

Kód 128 - spomedzi rôznych druhov patrí do systému EAN. Je s ním možné zakódovať veľké množstvo informácií, napríklad hmotnosť, rozmerové parametre produktu, trvanlivosť, dátum výroby - balenia atď. Tvorí ho:

 • Prefix je definovaný kombináciou čísel, vďaka ktorým je určené o aký údajový typ ide a používa sa na každú informáciu.Možné je celkom zakódovať 102 znakov.
 • Tromi medzerami a troma čiarami je definovaný každý jednotlivý znak.

Kód ITF - nakoľko  kód zabezpečuje veľkú hustotu zápisu, na 1 cm (až 8 znakov), je využívaný vo veľkej miere v priemysle a jeho najrozšírenejších odvetviach, výnimkou nie je ani označovanie prepravných jednotiek. Jeho ďalšie vlastnosti:

 • Umožňuje kódovať číslice od 0 až po 9. Každá číslica je definovaná piatimi medzerami alebo piatimi čiarami.Znaky sa jednotlivo kódujú v pároch, z toho vyplýva že kód musí vždy obsahovať párny počet znakov.
 • Kódovanie spočíva v tom že prvý znak daného páru sa kóduje čiarami a druhý medzerami, ktoré sa vkladajú medzi tieto čiary.

Kód 39 - použitie tohto kódu je rozšírené v najdôležitejších aplikáciách. Štandardne je využívaný najmä v obrane, automobilovom priemysle a zdravotníctve ale aj v iných oblastiach priemyslu a obchodu. Charakteristické znaky:

 • Rozdiel oproti iným kódom je v tom že umožňuje kódovať nielen číslice od 0 až po 9, ale aj písmená od A po Z a ešte dokonca ďalších sedem špeciálnych znakov.
 • Každý znak je definovaný piatimi čiarami a štyrmi medzerami.
 • Odolnosť voči chybe, ktorá by sa mohla vyskytnúť pri dekódovaní je veľmi veľká. Predpokladá sa odhadom, že k nej dôjde až po prečítaní 30 miliónov znakov.

Codabar- jeho výskyt a použitie sa zaradzuje medzi jedny z najstarších kódov. Medzinárodne je tento kód využívaný na označovanie krvných bánk v staniciach na uchovávanie transfúzií. Všetky popísané jednorozmerné kódy môžeme vidieť na obr. 4. Základné odlišnosti tohto kódu:

 • Umožňuje kódovať číslice od 0 až po 9 a šesť špeciálnych znakov.Každý znak je definovaný štyrmi čiarami a tromi medzerami.
 • Odlišnosť tohto kódu je možnosť oddelenia typu dát, realizuje sa to použitím štyroch znakov začiatku a konca.

Zdroj:

 • http://www.generatebarcode.com/
 • Trochu teórie o čiarovom kóde. 2016. [online]. 2016, [cit. 25.03.2016]. Dostupné na internete: <http://www.kodys.sk/stranka/trochu-teorie-o-ciarovom-kode>
 • PAVLÁSEK, P. 2010. Mechatronika: základy mechatronických systémov : nepublikovaný rukopis. Elektrotechnická fakulta – Žilinská univerzita v Žiline, 2010. 16 s.
 • RAJ, B. A. S. 2001. Bar codes: Technology and implementation. Delhi : McGraw-Hill Education, 2001. 376 s. ISBN 978-0-07463-849-1.

SpoluAutor: Radovan Svitek