#02 Značenie rozvádzača

Pre značenie rozvádzača platí, že bude označený každý prvok, svorkovnica a vodič. Prvky značíme na viditeľné miesto tak, aby sme neprekryli technické údaje. Ak na prvku nie je miesto, značenie prvku umiestníme na platňu v mieste pod alebo nad prvok. Svorkovnice značíme postupne, na začiatku označením súboru svoriek a potom každú svorku vlastným poradovým číslom v danom súbore. Pri poistkových puzdrách značíme aj dimenziu a typ poistky. Začíname so svorkovnicou hlavného prívodu, ktorú označíme -X1, svorkovnicu pre napájanie 24VDC označíme -X2, kde kladný pól značíme 24V a nulový pól značíme 0V. Pokračujeme ďalšími svorkovnicami pre bezpečnostné, signálové, ovládacie a výkonové  obvody. Príklady označenia vodičov pripojených do konkrétnych svoriek:

  • -X1:L1 – svorka hl. prívodu prvá fáza
  • -X1:PE – svorka hl. prívodu ochranný vodič
  • -X2:24V – svorka napájanie kladný pól 24V
  • -X2:0V – svorka napájanie nulový pól 0V
  • -FU1:1 – prívod do poistkového puzdra
  • -X3:1 – prvá svorka v súbore svoriek označených -X3
značenei rozvádzača obr.č.1

Obrázok č.1 (Zdroj: MELS s.r.o)

Vodiče značíme na oboch koncoch a to miestom kde sa vodič pripája k prvku alebo svorke. Prepoje značíme rovnako a vždy sú vedené do žľabu odkiaľ sa vracajú na prvok, nerobíme prepoje vzduchom. Značíme aj číslované a farebné žily, pre urýchlenie prác pri servisných zásahoch alebo údržbe zariadenia.

značenei rozvádzača obr.č.2

Obrázok č.2 (Zdroj: MELS s.r.o)

značenei rozvádzača obr.č.3

Obrázok č.3 (Zdroj: MELS s.r.o)

značenei rozvádzača obr.č.4

Obrázok č.4 (Zdroj: MELS s.r.o)

Značenie prívodných a vývodných káblov

Pre vstupujúce a vystupujúce káble platí, že na každom bude označenie samotného kábla a na jednotlivých žilách označenie miesta pripojenia. Káble sú viditeľne označené vo vnútri rozvádzača pred vyväzovacím hrebeňom. Pokiaľ to nie je možné, značíme káble z vonkajšej strany rozvádzača pri káblových vývodkách.

značenei rozvádzača obr.č.5

Obrázok č.5 (Zdroj: MELS s.r.o)

Služby Daily Automation: Návrh a výroba rozvádzačov

Umiestnenie ochranných značení a výstrah rozvádzačov

Na vonkajšej strane rozvádzača označujeme všetky prvky funkčným popisom. Lepíme bezpečnostné značenia a výstrahy upozorňujúce na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Vo vnútri rozvádzača umiestňujeme výstrahy a doplňujúce informácie. Pokyny pre údržbu, v prípade prvkov náročných na časté vizuálne a funkčné kontroly. Označené výstrahou, by mali byť aj všetky kryty, ktoré zabraňujú dotyku so živými časťami.

značenei rozvádzača obr.č.6

Obrázok č.6 (Zdroj: MELS s.r.o)

Ostatné značenia

Medzi ostatné značenia patrí výrobný štítok rozvádzača, ktorý bude obsahovať všetky parametre, označenie CE a normu podľa, ktorej je vyrobený.

Logo_CE

Obrázok č.7 (http://www.emitech.fr/)

PRÍKLAD ZAPOJENIA? 

Na nasledovných obrázkoch môžete vidieť príklad zapojenia komponentov opisovaných v príspevkoch DailyAutomation.sk/elektro/.  Pri realizácii nášho príkladu sme využívali softvérový nástroj E-PLAN. Riešenie EPLAN Electric P8 poskytuje neobmedzené možnosti pre projektovanie, dokumentáciu a riadenie projektov elektrotechnickej automatizácie. Stiahnite si náš príklad kompletného zapojenia vytvoreného v EPLAN-e (Pdf)

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE 

MELS Logo