#05 Princíp PLC

V danej kategórii sa čitateľ dozvie základný princíp vykonávania programu PLC. Ak sa pozrieme na nasledujúci obrázok č.1, môžeme na ňom vidieť nad šípkami znázornené vstupy a výstupy. Práve prostredníctvom vstupov/výstupov PLC komunikuje s okolitým svetom. To znamená, že ak potrebujeme dostať informáciu napríklad zo snímača či určitého ovládacieho tlačidla o jeho aktuálnom stave (zapnutý/vypnutý vypínač, senzor), tak táto informácia prichádza do procesora PLC automatu práve prostredníctvom vstupov. Na druhej strane - na výstupoch môžeme na základe vstupného tlačidla rozsvietiť svetlo či spustiť motor a podobne. Informáciu, alebo teda signál pre ich spustenie je realizované pomocou výstupov.

Obrázok č.1

Na nasledujúcom obrázku č.2 si pozrime vyššie uvedenú situáciu podrobnejšie -tj. ako prebieha celý proces spracovania vstupov až po aktiváciu výstupov (zasvietenia svetla, rozbehnutie motora a podobne).

Princíp:

Pri vykonávaní programu PLC automatom (program, ktorý programátor napísal a nahral do samotného PLC) musí určitým spôsobom komunikovať s okolitým svetom teda  v našom ponímaní napríklad zo snímačmi, tlačidlami, motormi a podobne. Jednotlivá informácia je pri digitálnych vstupoch/ výstupoch realizovaná privedením pr. 24V na konkrétnu svorku karty vstupov/ výstupov. Potrebné je upozorniť nato, že PLC automat nepracuje s aktuálnymi hodnotami vstupov a výstupov, ale s ich obrazmi vstupov/ výstupov uloženými v pamäti (registroch). Aktualizácia jednotlivých hodnôt prebieha v čase operačného cyklu v rámci ktorého si procesor PLC automatu prečíta všetky vstupy na vstupnej karte/ vstupnom module - zapíše hodnoty do registra PLC (vytvorenie obrazu vstupov) pričom na základe nášho programu aktivuje výstupy, teda z výstupného registra aktivuje konkrétny výstup. Tento proces je označovaný ako "program scan cycle", v preklade teda ako cyklus spracovania programu.  Podstatné je si taktiež uvedomiť, (obrázok č.2) že PLC automat vykonáva daný cyklus v slučke.  Daný parameter je uvádzaný výrobcom v sekundách.  (konkrétne mikro až nano sekundách). Tým sa vie programátor pri náročných výpočtových aplikáciách rozhodnúť pre výber správneho PLC.

                Zhrňme si celý cyklus do jednotlivých bodov podľa poradia:

  1. aktivácia výstupov na výstupnej karte podľa registra,
  2. aktualizácia systémových a časových premenných a podobne,
  3. vytvorenie obrazu vstupov zo vstupnej karty vstupov,
  4. vykonávanie programu - riešenie užívateľského programu,
  5. skok do 1. kroku.

Celý cyklus sa neustále opakuje pokiaľ nedôjde ku zastaveniu PLC automatu, alebo závažnej chybe.

Základný princíp PLC

Obrázok č.2

Na nasledujúcom obrázku č.3 môžeme vidieť opisovaný "program scan cycle" (obdobný obrázku .č2 ),ktorý však obsahuje o niečo obšírnejší, avšak jednoduchý ukážkový program s využitím jednoduchých logických operácii. Pod vstupmi 1-4 si čitateľ môže predstaviť privedenie signálov zo snímačov, tlačidiel a iných prvkov. Pod výstupmi 1,5,10 si čitateľ môže predstaviť výstupnú LED svetelnú signalizáciu, motor, pneumatické akčné členy a podobne.

Spracovanie údajov

Obrázok č.3

Daný článok bol spracovaný s cieľom uviesť čitateľa do problematiky PLC, a to konkrétne cyklom spracovania programu.

Pre viac informácii o možnostiach programovania odporúčame: Kategória o programovaní.

Pre všeobecné informácie o PLC kategóriu: Základy PLC.

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi