#02 Indukčné snímače

balluff indukčné snímačeVYUŽITIE: Využitie indukčných snímačov v praxi je veľmi široké. Ich uplatnenie je predovšetkým v oblasti

  • rozpoznávania objektov s prítomnosťou kovu. (prítomnosť kovových výrobkov, kovových prepraviek a iné),
  • merania vzdialenosti využitím indukčnými snímačmi (Indukčné snímače vzdialenosti rozpoznajú pozíciu, veľkosť a materiál kovových objektov. Výstupný signál, ktorý je proporčný k vzdialenosti, otvára veľký počet najrôznejších možných použití.)

Ide však o aplikácie, v ktorých nedochádza ku priamemu kontaktu snímača s daným snímaným materiálom. Dôležité je si taktiež povedať, že objekty ktoré nie sú kovové bude snímač ignorovať.

VÝHODY:
  • bezdotykové,
  • bez opotrebovania,
  • necitlivé voči znečisteniu,
  • odolávajúce skratu.

Pozrime si nasledujúce video znázorňujúce niektoré z aplikácii priamo v praxi.

FYZIKÁLNY PRINCÍP:

Podstatou činnosti indukčných snímačov je vznik elektrického napätia v cievke, ktorá sa nachádza v premenlivom (v čase sa meniacom) magnetickom poli. Indukované napätie sa riadi Faradayovym zákonom u(t)=-N*dφ/dt

kde

N je počet závitov a dφ/dt je časová zmena magnetického toku viazaného závitmi cievky.

Meraná neelektrická veličina môže spôsobovať zmenu magnetického toku v nepohyblivej cievke, alebo môže zmenu magnetického toku spôsobovať pohyb cievky v nemeniacom sa magnetickom poli. Snímače prvého typu sa nazývajú snímače elektromagnetické, snímače druhého typu sú snímače elektrodynamické. Obidve skupiny patria medzi aktívne (generátorové) snímače.

indukčný snímač - princípindukčný snímač -fyzikálny princíp

Zdroj:

  • www.balluff.sk
  • http://geniusdevils.com/2013/04/inductive-proximity-sensors/