#02 Zásady návrhu HMI

HMI | Pre správnu funkciu vizualizácie je kľúčový správny výber a organizácia veľkého množstva údajov s ich rozdielnou prioritou. Pri veľkom množstve dát, ktoré pokrývajú rozsiahlu technológiu je nutné ich rozdeliť do skupín s vlastným podoknom, či novým oknom na obrazovke.

Najrozšírenejšie odporúčania na základné rozdelenie obrazovky na časti

  • Prehľadová (neprepisovateľná) časť, okno
  • Procesné hlásenia, správy riadiacej techniky,
  • Systémové hlásenia, prihlasovanie sa do systému,
  • Pracovná (prepisovateľná) časť, okno
  • Pohľady,
  • Hlásenia (správy) a trendy,
  • Pomocné texty, ap.
  • Vstupná, klávesnicová (neprepisovateľná) časť, okno
  • Menu, virtuálna klávesnica, ovládacie vstupy, panely.
HMI | Rozdelenie obrazovky na operátorskom panely
HMI | Rozdelenie obrazovky na operátorskom panely - Kallay

Prehľadová časť Obsahuje informácie bezprostredne súvisiace s riadeným procesom, nesmie byť prekrytá iným spracovávaným textom, alebo grafikou. Vždy musí sprostredkovať informácie o dôležitých procesných či systémových stavoch. Napr. signalizuje poruchy, ktoré sa vyskytujú v práve nezobrazovaných častiach technológie napr. vo forme súhrnných správ. Tieto správy, hlásenia musia byť vždy výrazné a ich potvrdzovanie musí byť konzistentné so samotným systémom správ. Môže zobrazovať aj hlásenia z riadiaceho supervízneho systému. Napríklad správy o výpadku hardvéru, alebo chybové hlásenia softvéru počas jeho prevádzky. Zobrazuje informácie o dátume, čase, systémových zdrojoch, alebo prihlásenom používateľovi.

Pracovná časť Slúži na vizualizáciu zvoleného zobrazenia, napr. pohľadov, preddefinovaných objektov, tabuliek, trendov, správ, štatistických charakteristík. umožňuje voľbu objektov, ako aj virtuálnych kláves najmä pre jednostupňovú obsluhu. Každé zobrazenie by malo byť identifikovateľné podľa mena, (Titulok) zvyčajne na hornom okraji. Pracovná časť by mala dovoliť rýchly prístup k pomocným informačným textom (poznámky a návody) a to kontextovo, alebo pomocou indexu. Informačné texty by mali byť zobrazované v pohyblivých oknách v pracovnej časti s nastaviteľnou veľkosťou tak, aby neprekrývali dôležité časti.

Klávesnicová časť Obsahuje najdôležitejšie riadiace virtuálne klávesy a polia pre riadiace vstupy, operátorské zásahy, prípadne. na okraji popis reálnych kláves, zobrazuje také objekty, ktoré nemôžu byť prepísané.

Objekty na obrazovke Základnými objektmi vizualizácie sú okná. Pri vývoji programátor volí ich vlastnosti: poloha a ovládanie veľkosti okna, farba podkladu, zobrazenie titulného pruhu, typ prekrývania. Podľa aktivity a významu rozdeľujeme objekty na: Statické - Statické pozadie slúži na objasnenie významu ostatných objektov. Medzi statické objekty okrem pozadia patria titulky, pomenovania hodnôt, tágy, označenia zariadení, fyzikálne jednotky, ale aj symboly pre technologické skupiny a trendy. Dynamické - Animované variabilné objekty, menia svoje parametre, hodnoty, atribúty podľa požiadaviek technologického procesu alebo zmyslu vizualizácie. Na tieto sa sústreďuje hlavná pozornosť operátora. Označujú sa ako popredie. Dynamické objekty môžu byť viazané na reálne technologické prostredie alebo len na vnútornú pamäť kde sa odohrávajú nereálne abstraktné procesy. Dynamické riadené - Animované technologickým procesom aktualizované v reálnom čase na základe reálnych údajov napr. pohľady, tlačidlá, metre, vstupno-výstupné polia, trendy, hlásenia, grafy a pod. Dynamické riadiace - Sú objekty, ktorými operátor môže vstupovať do procesu a nastavovať, meniť a upravovať jeho parametre.

Je účelné používať čo najviac symboly verejne známe a používané: • Objekty preddefinované medzinárodnými a inými normami. • Objekty preddefinované vývojovým systémom. • Objekty preddefinované softvérové komponenty.

Aj takto môže vyzerať Vaše HMI:

Zdroj: Factory Talk, Rockwell Automation
Zdroj: Factory Talk, Rockwell Automation
Zdroj: úvod obr.: prozesstechnik-portal.comKallay, 2009

Autor: Ing. Peter Hrubaník, PhD.