#01 Úvod do zvárania

Zváranie | Spoje

je vo všeobecnosti možné rozdeliť na rozoberateľnénerozoberateľné.

Zvar je možné charakterizovať ako pevný, nerozoberateľný spoj. Zváranie je jedným zo spôsobov vzájomného spájania materiálov. Je to spájanie za pôsobenia tepla alebo tlaku či oboch súčasne a s použitím alebo bez použitia prídavného materiálu.

Zváranie zvyšuje produktivitu práce, zjednodušuje konštrukciu a tým tiež zmenšuje spotrebu materiálu, podstatne skracuje výrobné časy a umožňuje rýchlu realizáciu konštrukčných návrhov.

Nevýhodou je však nerozoberateľnosť spojov, potreba kvalifikovaných pracovníkov, zmena štruktúry a mechanických vlastností zváraného spoja, vznik vnútorných napätí a deformácií. Spájanie kovov zváraním sa vplyvom rýchleho rozvoja techniky oproti pôvodným druhom zvárania veľmi zdokonalilo, takže v dnešnej dobe zahrňuje veľkú skupinu spôsobov spájania materiálov. Nahradilo neproduktívne spôsoby spájania konštrukčných dielcov pomocou skrutiek a nitov. Zhospodárnilo výrobu strojných súčiastok nahradzovaním odliatkov a výkovkov zvarmi. Umožnilo rozvoj mnohých výrobných odvetví tým, že pomocou zvárania mohli byť vyrobené náročné strojné zariadenia, ktoré inou technológiou by nebolo možné vôbec vyrobiť. Veľký ekonomický efekt prináša nášmu hospodárstvu renováciou a opravami súčiastok, zlepšovaním vlastností a predlžovaním životnosti výrobkov naváraním.

Spojenie nastáva pôsobením medziatómových síl a adhéznych väzieb na teplom alebo tlakom aktivovaných kontaktných plochách, ktoré musia mať určitú normou danú chemickú čistotu.

Vďaka procesu zvárania, teda pôsobenia sústredeného zdroja tepla či už chemickou alebo mechanickou cestou, dochádza k rozkmitu častíc, čo spôsobuje krátkodobý zintenzívnený ohrev materiálu na vysoké teploty a dochádza k difúzii materiálov v tuhom stave, alebo k nataveniu materiálu.

Tepelnou vodivosťou materiálu sa dosiahne toho, že sa teplo šíri z malého objemu kovu do blízkeho okolia základného materiálu a tak vzniká tepelne ovplyvnená oblasť. Nesprávnou technológiou či voľbou nesprávnych elektród alebo materiálov však môže dôjsť k vážnym poškodeniam na mikroskopickej alebo makroskopickej úrovni, čo môže mať katastrofálne dôsledky.

Zváranie | štruktúra zvaru
štruktúra zvaru
Prečítaj si viac z kategórie: Zváranie

Zvariteľnosť jednotlivých častí je podmienená zvariteľnosťou materiálu, ktorá závisí od chemického zloženia materiálu. Podstatu bežných spôsobov zvárania si môžete osvojiť na nasledovnom videu:

Zdroje: