#10 Využitie CAD/CAM systémov pri CNC

Obrábanie s využitím CNC strojov je proces, ktorý využíva počítačové riadenie na obsluhu a manipuláciu so strojmi a reznými nástrojmi. Využitie CNC strojov je vhodný pre širokú škálu materiálov vrátane plastov, dreva, skla, kovov a kompozitov. CNC stroje nachádzajú uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach ako letecký a kozmický priemysel ale aj iné priemyselné odvetvia. Pre podrobnejšiu definíciu CNC strojov pozri aj záložku CNC.

Na to aby bolo CNC obrábanie efektívne a dosahovalo vysokú presnosť obrobkov a rýchlosť obrábania je potrebné využitie CAD/CAM systémov, čo predstavuje najvyššiu úroveň aizácie pre CNC výrobnú techniku. S využitím CAD/CAM systémov sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie hlavne pri kusovej a stredne sériovej výrobe. CAD/CAM systémy predstavujú počítačovú podporu návrhu vyrábanej súčiastky spolu s aizovanou odporovou výroby súčiastky. S využitím týchto systémov je možné navrhnúť súčiastku požadovaných rozmerov a tvarov a následne odsimulovať výrobný proces kde sa vygenerujú pohybové funkcie nástrojov a obrobkov.

CAD

CAD systémy

komplexne riešia vývojovo návrhovú etapu, podporujú všetky typy činností pri zhotovovaní konštrukčnej dokumentácie. Predstavuje významný prostriedok aizácie inžinierskych činností. Medzi hlavné zložky CAD systému patrí:

 • Koncepčný dizajn výrobku - navrhuje sa funkčná štruktúra výrobku, jeho hlavné časti, ich geometrické vzťahy a výkonové parametre,
 • Inžiniersky dizajn - zameranie je na presný geometrický tvar, rozmery, materiál, stav povrchu,
 • Detailný dizajn - súvisí s tvorbou údajov pre výrobu v digitálnej forme,
 • Simulácia - riešia sa tu optimalizačné výpočty, tvorba alternatív konštrukcie a ich hodnotenia,
 • Komunikácia s ďalšími počítačovými systémami.

CAM 

CAM ( z anglického počítačom podporovaná výroba) je softvér súvisiaci s tvorbou programov pre NC výrobnú techniku. Systémy využívajú geometrické a ďalšie dáta, ktoré boli získané v etape počítačového návrhu súčiastky, prostredníctvom CAD systému. Tieto dáta sú následne využívané na tvorbu simulácií a programov. Najkvalitnejšie a najviac rozšírené CAM systémy sú:

 • Modulárnej koncepcie - umožňujú tvorbu programov pre 2 až 5 osové frézovacie stroje, sústruhy, rezačky drôtov.
 • Obsahujú knižnice hotových postprocesorov - slúžia na preklad vygenerovaných dráh nástrojov do tvarov, ktoré sú zrozumiteľné riadiacemu systému výrobného stroja.
 • Obsahujú moduly pre simuláciu výrobného procesu priamo na PC, čím je možné objaviť chyby v NC programe.
Pojem CAD/CAM systém je možné chápať v troch rovinách:
 • CAD/CAM systém ako počítačom podporovaný útvar v rámci podnikového CIM - zabezpečuje všetky činnosti a funkcie spadajúce pod oba CA systémy, s prepojenosťou a priamymi väzbami na ostatné CAx systémy.
 • CAD/CAM ako technológia - využitie PC pre vykonávanie určitých funkcií v predvýrobných etapách.
 • CAD/CAM ako softvér - generovanie programu priamo z návrhu súčiastky.

Vlastnosti CAD/CAM systémov

Medzi základné vlastnosti CAD/CAM systémov patria:

 • Komplexnosť - možnosť namodelovať, zaťažiť, funkčne a dizajnovo odladiť a následne vyrobiť v jednom prostredí.
 • Parametrickosť - tvorba 3D modelu - donútenie technológa myslieť technologicky a garantujú korektnosť návrhu.
 • Relačnosť - realizovanie tvarovej a rozmerovej závislosti jednotlivých parametrov 3D súčiastok prostredníctvom ich vzájomných relácií.
 • Asociativita - zmena na výkrese sa okamžite prejaví v modeli, v zostave ale aj v NC programe.
 • Komunikatívnosť - komunikovanie s inými systémami.
Zdroje:

Autor: Ján Adamec | DailyAutomation | adamec@dailyaion.com