#04 Voľba konfigurácie PLC

Programovateľné ay sa delia do niekoľkých kategórií, ktoré sa navzájom líšia predovšetkým počtom vstupov a výstupov, ktoré je PLC danej kategórie schopné obslúžiť. V súčasnej dobe sa terminológia ustálila na nasledujúcej klasifikačnej stupnici PLC:

  • mikro;
  • kompaktné;
  • modulárne.
  •  Mikro PLC

Mikro PLC

Zaraďujeme ho medzi kompaktné PLC. Zároveň patrí medzi najmenšie a najlacnejšie PLC, ktoré ponúkajú užívateľom pevnú sústavu vstupov a výstupov, obvykle iba binárnych – napr. 6 vstupov /6 výstupov pre najmenšie PLC. Pre väčšie sústavy sú to 8/8, 12/12 atď. Užívateľ sa v tomto prípade môže rozhodnúť pre jeden typ PLC, ktoré už dodatočne nemôže rozširovať.  Jeho výhodou sú však predovšetkým cena a malé rozmery.

Kompaktné PLC

Ostatné PLC v kompaktnom prevedení ponúkajú určitú, i keď obmedzenú variabilnosť vo voľbe konfigurácie. Užívateľ môže k základnému modulu pripojiť  jeden alebo niekoľko prídavných modulov z obmedzeného sortimentu s pevnou  kombináciou vstupov a výstupov, napr. modul s 8 vstupmi a 8 výstupmi, modul rýchlych čítačov, analógový vstupný alebo výstupný modul, modul regulátorov  a pod.   Niektoré kompaktné systémy sa dominantne vyznačujú ešte vnútornou modulárnosťou, kedy konfiguráciu základného modulu je možné zostaviť osadením základnej dosky -„rack“ modulmi vhodného typu.

Modulárne PLC

Neporovnateľne väčšiu voľnosť vo voľbe konfigurácie poskytujú modulárne PLC ay. Do rack-u možno zapojiť ľubovoľné moduly. Rozširovacie moduly môžu byť pripojené na vzdialenosť stoviek metrov, alebo miesto rozširujúcich modulov môže byť pripojený podsystém s ďalším PLC aom. voľba konfigurácie PLC obr. Z ľava: mikro PLC, kompaktné PLC, a modulárne PLC od spoločnosti Siemens Prečítaj si článok o základnom princípe spracovania programu: 05 - Princíp spracovania programu PLC

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi