#01 Valcovanie

Technológia valcovania patrí medzi objemové tvárnenia.

Spracúva sa ňou približne 80-85% produkovanej ocele.

Princíp tejto metódy je vyvolať v materiáli trojosovú napätosť medzi dvoma alebo viacerými valcami. Pri valcovaní, takisto ako pri každom objemovom tvárnení, sa predpokladá platnosť zákonu zachovania stáleho objemu, teda predpokladu, že objem pred tvárením je rovný objemu po tvárnení. Valcovanie je kontinuálny proces tvárnenia, pri ktorom sa materiál tvárni medzi dvojicou otáčajúcich sa pracovných valcov. Východiskovým polotovarom pre valcovanie je ingot alebo plynule liaty polovýrobok. Valcovanie sa realizuje na valcovacích stoliciach, ktoré umožňujú uloženie, pohon, zmenu vzdialeností, výmenu prípadne reguláciu otáčok pracovných valcov. Súbor valcovacích stolíc, rozšírený o prístroje a zariadenia na výrobu určitých druhov predvalkov a vývalkov sa nazýva valcovacia trať. Predvalky sú výrobky predvalcovacích tratí s rôznym prierezom (štvorcový, obdĺžnikový, kruhový, plochý) určené na ďalšie spracovanie. Vývalky sú konečný produkt valcovní - tyče s rôznym prierezom, koľajnice, rúry, plechy, drôty.

Prečítaj si taktiež: Technológia tavenia a rozdelenie pecí 

Podľa teploty, pri ktorej dej prebieha, je možné rozdeliť valcovanie na:
  • za studena - používa sa väčšinou pre výrobu tenkých plechov, ale najmä kovových fólií kvôli potrebe vynaložiť vyššiu silu pri väčších dieloch,
  • za tepla - valcovanie ostatných polotovarov s vyššou efektivitou, keďže pri zvýšenej teplote a tlaku dochádza ku rekryštalizácii.
Valcovanie
Zdroj: Autor

Podľa vzájomnej polohy tvárneného materiálu a valcov je možné valcovanie rozdeliť na:

  • Pozdĺžne, ktoré sa prednostne využíva na výrobu dlhých vývalkov (plechy, tyče). Technológiu tohto typu valcovania si môžete pozrieť na videu:
  • Priečne, ktoré tvárni materiál najčastejšie do kruhového prierezu, je teda vhodne používané ako metóda výroby hriadeľov, ale aj s tvarovými valcami napr. na výrobu závitov. Technológiu priečneho valcovania si môžete pozrieť na videu:
  • Kosé valcovanie spočíva vo vyosení valcov medzi sebou, čo má za následok nielen posuv materiálu ale aj jeho vlastnú rotáciu. Toto valcovanie sa najčastejšie používa na valcovanie bezšvíkových trubiek. Tento proces si môžete pozrieť na videu:
Valcovanie Daily Automation SK

  Zdroje:

 

Autor: Peter Čurma | Daily Automation