#01 Informačné a Priemyselné siete | Úvod

V úvode danej problematiky si objasníme základné pojmy a princíp priemyselných sieti. Čitateľ bude uvedený do problematiky priemyselných sieti, pričom po absolvovaní - prečítaní daného príspevku bude môcť pokračovať v ďalších odborných príspevkoch ktoré sa podrobnejšie venujú jednotlivým problematikám.

Prenos Informácií:

Čo je to informácia? Daný pojem má mnoho významov, avšak vo všeobecnosti informácia obsahuje správy s určitým významom pre príjemcu. Ľudia každodenne medzi sebou komunikujú a vymieňajú si informácie. Ich prenos sa môže deliť nasledovným spôsobom:

 • Prenos informácii medzi jednotlivcami: (Konverzácie, telefón, e-mail a podobne)
 • Prenos informácii medzi jednotlivcami a skupinami: (Konferencie, televízia, internet a podobne)

Na prenos informácií je potrebné prenosové médium. Na prenos informácii nám v prípade elektrickej komunikácie slúžia komunikačné siete. Tie v poslednej dobe zaznamenali obrovský a rýchli vývoj.

Komunikačné siete môžeme rozdeliť nasledovným spôsobom:

(Na nasledujúcom linku si môžete viac prečítať o komunikačných sieťach, topológiach a podobne)

 • Informačné siete (Prepojenie počítačov kancelárii, domácnosti a podobne)
 • Priemyselné siete (Prepojenie priemyselných zariadení)

Ako sme si uviedli práve pomocou informačných sieti dokážeme posielať e-mail, surfovať na Internete a  mnoho iného. Informačné siete v dnešnej dobe tvoria základ infraštruktúry podniku.

network

zdroj:http://www.workinsports.com/

Priemyselná sieť spája zariadenia, výrobné prístroje a iné stroje prostredníctvom komunikačných sieti (komunikačné káble, wifi ....)

Načo potrebujeme aby stroje medzi sebou komunikovali?

 • monitorovanie porúch,
 • monitorovanie prevádzkového stavu - počet vyrobených kusov, parametre vyrobených produktov a iné,
 • Vzdialené nastavenie - konfigurácia zariadení
 • odovzdávanie informácii medzi jednotlivými zariadeniami o procese výroby a množstvo iného.

Príkladov prečo musia byť jednotlivé zariadenia pripojené na priemyselnú sieť je množstvo a určite si už viete uviesť množstvo ďalších dôvodov prečo ju potrebujeme.

Priemyselné siete1

Priemyselná sieť výrobných robotických zariadení

Aké priemyselné siete poznáme? Možno ste sa už niekedy stretli s nasledujúcimi názvami: Profinet, Profibus, Modbus, CC-link, IO-Link a množstvo iných. Danej oblasti budeme venovať osobitný príspevok.

Základné porovnanie Informačných a priemyselných sieti:

Informačná sieť Priemyselná sieť
Účel Zefektívnenie a úspora prácnosti kancelárskych prác Automatizácia a úspora prácnosti výrobného systému
Pripojené zariadenia Počítače, kancelárske zariadenia PLC, CNC a iné riadiace systémy
Časovanie komunikácie Komunikácia v prípade potreby Obyčajne nepretržitá komunikácia v určitých intervaloch
Množstvo prenášaných dát   Veľký objem   Malý objem

Komunikácia technológii v rámci výrobného zariadenia

Častým riadiacim systémom výrobných zariadení býva PLC automat (Programovateľný logický automat) Viac sa dočítate v kategórii o PLC. V dnešnom modernom svete čím ďalej tým viac technológii považujeme za "inteligentné". Aby sme takéto zariadenia za "inteligentné" mohli považovať, musia spĺňať isté parametre medzi ktoré patrí komunikácia s okolitým svetom. Uveďme si ako príklad "inteligentné" snímače, ktoré dokážu v prípade poruchy odoslať informáciu svoju "šéfovi" - nadradenému systému PLC. Ako ďalší príklad si uveďme priemyselnú kameru vyhodnocujúcu kvalitu súčiastok, ktorá komunikuje s ostatnými zariadeniami s cieľom informovať o kvalite výrobkov. Takéto jednotlivé technológie sú súčasťou priemyselných výrobných zariadení a musia navzájom spoločne komunikovať. Medzi ďalšie technológie komunikujúce s PLC automatom môžeme zaradiť napríklad:

 • frekvenčné meniče (pohony),
 • snímače,
 • kamerové systémy,
 • pneumatické akčné členy,
 • hydraulické akčné členy,
 • ovládacie panely,
 • vzdialené digitálne vstupy/výstupy,
 • signalizačné - svetelné stĺpiky a iné.

Na nasledujúcom obrázku si môžeme pozrieť vyššie opisovanú situáciu.

komunikácia stroja

Príklad výrobného stroja: PLC riadiaci systém komunikuje so snímačmi či pohonmi.

V mnohých prípadoch zariadenie musí komunikovať s množstvom snímačov, čo v reály znamená množstvo káblov vedených od PLC automatu ku jednotlivým snímačom. Inštalácia káblov a údržba si vyžaduje veľa času apPreto sa v praxi používajú takzvané vzdialené vstupy/ výstupy na ktoré následne pripájame jednotlivé snímače čím ušetríme množstvo času pri montáži. Takýto vzdialený vstupno/výstupný box komunikuje prostredníctvom priemyselnej siete s nadriadeným PLC automatom, ktorý jednotlivé signály zo snímačov môže spracovávať.

KOmunikácia PLC s DI_DO

Prepojenie Informačnej a priemyselnej siete

V súčasnosti je potrebný totálny výrobný systém, ktorý dôsledne spravuje a riadi prostredníctvom siete výrobné činnosti celého závodu od prijatia objednávky až po expedíciu. Z toho dôvodu počítač, ktorý spracováva požiadavky z objednávky, návrh výrobku a výrobné obmedzenia potrebuje výmenu informácii s PLC, ktorý riadi výrobný systém.

prepojenie informacnej a priemyselnej siete

Záver: Daný príspevok mal za úlohu čitateľovi priblížiť základy informačných a priemyselných sieti v podniku a predovšetkým porozumieť ich základnej úlohe.

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE:

Druck

DailyAutomation500x253_72ppi