#01 Úvod do priemyselnej robotiky

kennzahlenSúčasný stav automatizácie priemyslu potvrdzuje, že robotizácia sa stáva súčasťou automatizácie výrobných a nevýrobných procesov. Neustále rastie tlak na zvyšovanie kvality a produktivity. Robotické pracoviská sú charakteristické vysokou presnosťou, rýchlosťou a konštantnou kvalitou. Ich adaptivita umožňuje maximálne prispôsobenie novým technologickým a technickým požiadavkám.

S vývojom robotiky súvisí rozvoj podporných počítačových prostriedkov pre programovanie robotov ako vizualizácia a simulácia. Vďaka týmto prostriedkom nie je návrh riadiaceho programu robota závislý od fyzickej dostupnosti pracoviska. Takisto je možné odstrániť problémy s výberom vhodného typu robotických zariadení už v prvotnej fáze simulácie.

Význam robotiky

Robotika sa sformovala ako veda, ktorá má svoj predmet skúmania, svoje zámery a ciele. Umožňuje humanizáciu ľudskej práce, oslobodzuje človeka od stresujúcej a stereotypnej činnosti a taktiež výrazným spôsobom zvyšuje bezpečnosť práce.

Robotika prináša však i významné ekonomické aspekty, napríklad zvýšenie kvality a spoľahlivosti výrobkov, zvýšenie stability výrobných procesov, vyššiu produktivitu práce, a taktiež zvyšuje kultúru výroby. Robotické zariadenia umožňujú veľkú flexibilitu výroby a variabilitu výrobkov, nakoľko priemyselné roboty môžu flexibilne meniť svoju činnosť, pričom tieto zmeny sú riešené iba na úrovni programovania. (Kalaš, 2004)

Robotické zariadenia predstavujú v súčasnosti plne rozvinuté technické systémy, ktoré efektívne spolupracujú s výrobnými systémami ako v priemyselných odvetviach, tak aj v nevýrobných a nepriemyselných odvetviach. Súčasná produkcia robotických zariadení dosiahla vysokú technickú úroveň, ktorá sa ďalej zvyšuje vďaka vplyvu vývoja jednotlivých subsystémov, ale aj vďaka inovácií prvkov podieľajúcich sa na architektúre a morfológií. (Palko, 2004)

História robotických zariadení

Názov „robot“ v zmysle nahradenia ľudskej činnosti po prvýkrát použil v roku 1922 spisovateľ Karel Čapek vo svojej divadelnej hre „Rozumové univerzálne roboty“. Týmto slovom označili umelo vytvorené bytosti vykonávajúce ľudské činnosti.

V súčasnosti je toto slovo aplikované v celosvetovom meradle a vo všeobecnosti v priemysle označuje automatizované stroje, ktoré nahrádzajú vo výrobe ľudí a čiastočne alebo úplne ich dokážu nahradiť.

Pojem „robot“ taktiež dobre vystihuje definícia Ing. Ivana Havla, CSc: „ Robot je automatický alebo počítačom riadený integrovaný systém, schopný autonómnej, cieľovo orientovanej interakcie s prirodzeným prostredím, podľa inštrukcií od človeka. Táto interakcia spočíva vo vnímaní a rozpoznávaní tohto prostredia a  v manipulovaní s predmetmi, popr. v pohybovaní sa v tomto prostredí.“ (Havel, 2000)

Náš seriál sa zaoberá priemyselnou robotikou a preto zmienime definíciu priemyselného robota, ktorú publikoval Prof. P. N. Beljanin„ Priemyselný robot je autonómne fungujúci stroj- automat, ktorý je určený k reprodukcií niektorých pohybových a duševných funkcií človeka pri vykonávaní pomocných a základných výrobných operácií bez bezprostrednej účasti človeka a ktorý je k tomuto účelu vybavený niektorými jeho schopnosťami (sluchom, zrakom, hmatom, pamäťou a podobne), schopnosťou samo učenia, samo organizácie a adaptácie tj. prispôsobivosti sa prostrediu.“(Kolíbal, 1993)

Na nasledujúcom videu si môžete pozrieť ako sa podieľajú priemyselné roboty na výrobe Volkswagen Golf VII Variant. Tak neváhaj, študuj, programuj a buď súčasťou vývojových týmov ohromujúcich zariadení :)

Zdroj: kuka.com

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE:

Ing. Juraj Laš