#02 Technológia tavenia a rozdelenie pecí

V predošlom príspevku sme ti povedali niečo o tom, čo je zlievanie

, v danom príspevku si viac priblížime samotnú technológiu tavenia a rozdelenie pecí.

1.) Odlievanie pod tlakom

Tavenina sa vtláča do kovovej vodou chladenej formy vyššími tlakmi, čo umožňuje vyrábať tenkostenné odliatky presných rozmerov a zložitých tvarov. Pre duté odliatky sa používajú kovové formy s kovovými jadrami. Odlievanie pod tlakom - DailyAutoamtion

Odlievanie pod tlakom sa vykonáva na tlakových strojoch dvoma spôsobmi, a to:

  • Odlievanie pod tlakom na strojoch s teplou tlakovou komorou Kov sa taví priamo v stroji a vháňa sa do pripojenej formy cez vstrekovaciu hubicu, buď stlačeným vzduchom alebo častejšie piestovým mechanizmom.
  • Odlievanie na strojoch pod tlakom na strojoch so studenou tlakovou komorou Tavenina sa udržuje v odporovej peci vedľa tlakového stroja a potrebná dávka pre odliatie jedného odliatku sa nalieva do tlakovej komory.

2.)  Odstredivé odlievanie

Je odlievanie do rotujúcej formy, alebo do formy, ktorá začne rotovať pri odlievaní. Odstredivá sila spôsobí tlak kovu a jeho tesný kontakt s vonkajšou stenou formy. Odliatok tuhne postupne od vonkajšieho povrchu dovnútra.

Odstredivé odlievanie sa podľa polohy osi rotácie rozdeľuje : a) s horizontálnou osou rotácie b) s vertikálnou osou rotácie c) s vertikálnou osou rotácie a s rotáciou formy okolo horizontálnej osi rotácie

3.)  Odlievanie do kovových trvalých foriem

Táto metóda sa používa pri výrobe veľkých sérií odliatkov a možno ho rozdeliť na : a) gravitačné odlievanie b) na odlievanie za pôsobenia zvýšených síl na taveninu

Gravitačné odlievanie do kovových foriemGravitačné odlievanie do kovových foriem Daily Automation

Do kovovej formy alebo kokily sa voľne z panvy odlieva tavenina : Stuhnutý odliatok sa vyberie otvorením kovovej formy, prípadne vyrazením z kónickej kokily. Po vyhriatí na prevádzkovú teplotu a ošetrí kovovej formy žiaruvzdorným náterom, je pripravená k odlievaniu reprodukovaných odliatkov. Nechladené (kokily) sa používajú najmä pri voľnom gravitačnom odlievaní liatin a chladené pri gravitačnom odlievaní pomocou kokilových strojov.

Nízkotlakové odlievanie

Pec téglikom je časťou nízkotlakového odlievacieho stroja. Pôsobením tlaku plynu na hladinu taveniny v tégliku sa táto vháňa cez ponorenú trubicu do formy umiestnenej pod téglikom. Plnenie formy je možné ovládať zmenou tlaku plynu, čo umožňuje dosiahnuť kľudné stúpanie hladiny vo forme a tým sa dosahuje vysoká kvalita odliatkov. Výhodou nízkotlakového odlievania je možnosť zavedenia plnoautomatického cyklu. Používa sa pre odlievanie zliatin ľahkých kovov.

Odlievanie s protitlakom

Na rozdiel od nízkotlakového odlievania sa dutina formy vyplňuje vplyvom rozdielu tlakov v priestore nad taveninou a v priestore vo forme. Zmenami rozdielu tlakov sa dá ovládať rýchlosť plnenia i v jednotlivých sekciách formy a tým znížiť bublinatosť (naplynenie) odliatkov. K ďalším výhodám metódy patrí hospodárnejšie využitie tekutého kovu v náliatkoch a možnosť odstránenia osovej pórovitosti odliatkov. Vzhľadom na možnosti regulovania a dodržania technologických parametrov je metóda vhodná pre odlievanie náročných, tvarove zložitých odliatkov s hmotnosťou až do 100 kg zo zliatin Al, Mg a Zn. Protitlakové odlievanie dáva možnosť mechanizácie a automatizácie procesov a zaradenie strojov do automatických liniek.

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | Daily Automation