#08 Svetelné závory | Muting

Muting

predstavuje jednu z mnohých ďalších prídavných funkcií svetelných závor. Ide o jednu z najviac používaných bezpečnostných funkcií svetelných závor. Využitie funkcie muting zvyšuje aj produktivitu výroby čo predstavuje jednu z najdôležitejších vlastností pre ktorú sa táto funkcia využíva. Predstavuje dočasné aické pozastavenie bezpečnostnej funkcie (stlmenie), ktoré je určené na prechod potrebného materiálu bez nutnosti zastavovať pracovný cyklus stroja. Keďže bezpečnostná funkcia stroja pri využití funkcie muting je na určitú dobu vypnutá je potrebné využiť prídavné bezpečnostné signály z prídavných senzorov, ktoré dokážu rozlíšiť prítomnosť človeka od prepravovaného objektu. Aktivácia funkcie stlmenia môže prebehnúť len vtedy ak signály z prídavných senzorov presne spĺňajú vopred určenú logiku zabezpečenia pracoviska. V opačnom prípade nie je možné aktivovať funkciu muting pretože sa nejedná o správny predmet, ktorý vstupuje cez ochranné pole svetelných závor do nebezpečného priestoru. Muting | Svetelné bariéry   https://youtu.be/7giGHBweGRs?t=37 Zabezpečenie pri funkcii muting však nekončí len pri vyhodnotení signálov zo senzorov a rozpoznania objektu, ktorý sa približuje. Po aktivácii funkcie stlmenia a prechode objektu cez vypnuté ochranné pole svetelných závor musí byť stav stroja zabezpečený ďalšími prídavnými bezpečnostnými zariadeniami. To znamená, že prístup do nebezpečného priestoru stroja cudzím predmetom nie je možný bez ohľadu na to či bolo ochranné zariadenie vypnuté alebo nie. Je potrebné použitie a umiestnenie takých svetelných závor, aby pri prechode prepravovaného materiálu cez vypnuté ochranné pole slúžil tento materiál ako bariéra, ktorá zabraňuje vstupu ďalších nežiadúcich predmetov. V prípade ak nie je možné splniť túto podmienku kvôli typu materiálu alebo jeho tvaru sú potrebné ďalšie prídavné opatrenia.

Výstražné svetlo

Vhodným typom na zvýšenie zabezpečenia pri funkcii muting je aj aplikácia prídavného výstražného svetla. Toto svetlo upozorňuje operátora o stave stelených závor a aktivovaní funkcie muting. Takýmto upozornením je možné zvýšiť funkciu bezpečnosti daného pracoviska. V praxi sa často využívajú bezpečnostné semafory s viacerými farbami, ktoré informujú operátora o aktuálnom stave aizovaného pracoviska.

Odporúčania pri použití

Nasledujúce odporúčanie je nutné splniť pri použití svetelných závor a funkcie muting. Samotné odporúčania zvyšujú mieru zabezpečenia pracoviska.

 • Správny výber dĺžky a rozlíšenia svetlenej závory,
 • Umiestnenie do dostatočnej minimálnej vzdialenosti,
 • Detekcia prepravovaného materiálu, ktorý je na palete alebo na nosiči a nie samotnej palety alebo nosiča,
 • Vhodné umiestnenie prídavných senzorov slúžiacich na rozpoznávanie objektov,
 • Blokovanie prístupu do nebezpečného priestoru prepravovaným materiálom (možná potreba využitia prídavných krytov),
 • Umiestnenie prvkov slúžiacich na vykonanie resetu mimo pracovný priestor na miesto kde je dostatočný výhľad na pracovisko.

Výhody 

Medzi najväčšie výhody pri použití funkcie muting patrí:

 • Zakúpenie svetelných závor s funkciou muting nepredstavuje až takú veľkú finančnú záťaž,
 • Možná detekcia rúk a prstov,
 • Možný transport rôznych typov materiálov bez obmedzenia tvarov a veľkostí,
 • Pohyb presunu nie je závislý od smeru prístupu k svetelným závorám (možnosť prechodu v oboch smeroch),
 • Zvyšovanie produktivity.

Nevýhody 

Medzi nevýhody funkcie muting patrí:

 • Svetelné závory nie sú aktívne stále,
 • Nutnosť použiť prídavné senzory na rozlíšenie prichádzajúcich predmetov,
 • V prípade, že pri použití muting nie je zabezpečenie dostatočné nutnosť použiť ďalšie ochranné zariadenia,
 • Žiadna detekcia osôb na prepravovanom materiály,
 • Žiadna detekcia osôb pohybujúcich sa pozdĺž materiálu,
 • Možnosť požiadavky na využitie výstražného osvetlenia.

Alternatívne využitie

Funkcia muting môže byť tiež použitá na optimalizáciu pracovného toku ak to umožňujú určité stavy stroja. Napríklad v prípade lisovacej formy kedy sa lis pohybuje smerom nahor a nijako tak neohrozuje operátora, je možné dočasne vypnúť nebezpečnú funkciu svetelných závor a umožniť tak vybrať zalisovaný kus zo stroja bez nutnosti zastavenia pracovného cyklu. Pri takejto aplikácii sa môžu nakladať a vyberať kusy do lisu. Počas prístupu však nesmie byť osoba vystavená žiadnemu riziku, prípadne je nutné použiť prídavné ochranné zariadenia ktoré zabezpečujú bezpečnosť počas vypnutia svetelných závor.

Muting alebo Blanking ?

Základný rozdiel medzi funkciou muting a blanking je v tom, že pri funkcii je blanking je stlmená len určitá časť ochranného poľa na rozdiel od funkcie muting, kedy je bezpečnostná funkcia svetelných závor na určitú dobu vypnutá. Prechod cez ochranné pole svetelných závor pri funkcii muting nie je závislý od tvaru objektu ako to je pri blankingu kde je nutnosť dodržať presný tvar prepravovaného predmetu. Pri tejto funkcii je vypnutá bezpečnostná funkcia svetelných závor a tak nie je definovaný tvar ochranného poľa.   Zdroje:

Autor: Adamec Ján/DailyAutomation/adamec@dailyaion.com