#09 Svetelné závory | Prídavné funkcie

Svetelné závory

majú okrem funkcií blanking a muting aj ďalšie prídavné funkcie. V tomto článku sú popísané niektoré z nich.

Kódovanie lúčov

Medzi jednu z prídavných funkcií ktorou disponujú svetelné závory je kódovanie lúčov. Túto funkciu je možné využiť v prípadne umiestnenia viacerých svetelných závor v tesnej blízkosti vedľa seba. Svetelné závory vysielajú lúče na podobnej optickej frekvencii v infračervenom spektre a to môže mať za následok že pri tesnom umiestnení dôjde k zameneniu lúčov. Takáto zámena môže spôsobiť nebezpečnú situáciu. Aby sa predišlo takejto zámene a vzniku nebezpečnej situácie, ponúkajú niektoré svetelné závory možnosť kódovania jednotlivých lúčov. Pri kódovaní lúčov dokáže prijímač presne rozlíšiť lúče od konkrétneho vysielača a nedochádza tak k zámene. Pri aplikácii funkcie kódovania môže dôjsť k zmene času odozvy svetelných závor čo je potrebné zohľadniť pri určovaní minimálnej bezpečnej vzdialenosti.

Povolenie prechodu objektu s presným poradím prerušenia

Dnes už existuje niekoľko typov svetelných závor, ktoré okrem toho, že dokážu zistiť prechod objektu ochranným poľom, dokážu aj presne vyhodnotiť poradie presunu a na základe vopred stanoveného algoritmu vyhodnotiť správnosť objektu, ktorý lúče prerušil. Svetelné závory dokážu bezpečne detekovať vzory, objekty a smer pri stálom udržiavaní bezpečnostnej funkcie a umožniť vstup objektom s požadovanými parametrami. Na takéto vyhodnotenie nepotrebujú riadenie a ani ďalšie prídavné signály zo senzorov. Využitie tejto funkcie môže dramaticky zvýšiť dostupnosť správnym objektom do aizovaného pracoviska pri zvýšenej bezpečnosti.

Monitorovanie externých zariadení

Úroveň bezpečnostnej funkcie svetelnej závory je možné zvýšiť ak sa vykoná detekcia poruchy. Normy ISO 13849 a ANSI B11.26, ktoré sú určené na stanovanie veľkosti rizika podľa SRP/CS popisujú pojem diagnostické pokrytie na meranie tejto schopnosti. Je to miera toho koľko nebezpečných porúch sa zistí. Jednou z metód, ktorá je v priemysle veľmi rozšírená a je popísaná aj týchto normách je monitorovanie externých zariadení alebo aj spätná kontrola. Táto monitorovacia funkcia je prostriedkom, ktorý umožňuje bezpečnostnému zariadeniu aktívne monitorovať stav externých zariadení ako sú primárne ovládacie prvky stroja, stykača alebo relé. Takéto monitorovanie je potrebné pretože externé zariadenia zvyčajne nemajú žiadnu vlastnú diagnostiku. V prípade zistenia, že je na externom zariadení zistený nebezpečný stav, dokáže ochranné zariadenie (v tomto prípade svetelné závory) zaistiť bezpečný stav. Zistenie nebezpečného stavu na externom zariadení sa vykonáva monitorovaním komplementárnych kanálov externých zariadení, ktoré sú fyzicky pripojené interne. Ak majú výstupy bezpečnostného zariadenia vysoké hodnoty, musí byť signál z monitorovaných externých zariadení nízky aby bol systém v bezpečnom stave. V opačnom prípade by došlo k poruche. Príklady realizácie v bezpečnostnom relé a priamo v bezpečnostnej svetelnej závore sú na obrázku nižšie.

Sick AG, SICKBLOG
Dnešné svetelné závory sú oproti minulosti vyrábané s myšlienkou čo najviac zvyšovať produktivitu pri najvyššom stupni bezpečnosti. Využívajú sa široké škály funkcií, ktoré zabezpečujú, že svetelná závora už neslúži len ako svetelná bariéra na vypnutie a zapnutie stroja v prípade nebezpečenstva ale aj ako účinný nástroj pre zvyšovanie produkcie firmy. Zdroje:

Autor: Adamec Ján/DailyAutomation/adamec@dailyaion.com