#03 - Svetelné závory - Blanking

Svetelné závory sú dnes natoľko všetranné, že okrem základnej funkcie, ktorou je  zapnutie a vypnutie stroja v prípade nebezpečenstva majú širokú škálu ďalších funkcií. Medzi takéto funkcie patrí aj Blanking.

Blanking

Blanking predstavuje alternatívnu meótodu na ochranu aických nakladacích a vykladacích staníc. S využitím funkcie blanking je možné nakonfigurovať detekčnú zónu ochranného poľa svetelnej závory tak, aby sa pri prechode jedného alebo viacerých objektov vymedzených v určitom úseku ochranného poľa, nestupustila bezpečnostná funkcia. Blanking možno použiť pre predmety konkrétnych veľkostí. Táto funkcia pri prechode správneho objektu cez ochranné pole dočasne stlmí bezpečnostnú funkciu vo veľosti daného predmetu a umožní tak prechod cez ochranné pole. Po prechode je bezpečnostná funckia ochranného poľa znova aktivovaná v celom rozsahu. Využitie funkcie blanking je znázornené na obrázku nižšie. Pre zaslepenie kedy je prechod objektu cez ochranné pole svetelnej závory pevný musí byť presne definovaná poloha a veľkosť objektu, ktorý prechádza cez toto pole. V tomto prípade sa kladie zvýšený dôraz na veľkosť objektu.

Sick AG White Paper - Pevné zaslepenie
V prípade kedy je prechod objektu pohyblivý je definovaná iba veľkosť objektu a nie je definovaná poloha v ochrannom poli. To znamená je umožneé prejsť objektu danej veľkosti v rôznych výškach.
Sick AG White Paper - Pohyblivé zaslepenie
Obidva opísané varianty sú vhodné na ochranu aizovaného pracoviska, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie tovaru. Avšak pri nakladní alebo vykladaní tovaru je potrebné, aby veľkosť predmetu bola počas prechodu cez ochranné pole svetelných závor rovnaká. Stála veľkosť je potrebná z dôvodu, že pri prechode ochranného poľa je zaslepená len určitá časť a v prípade keby bol predmet vačší ako stlmená časť, došlo by k prerušeniu ochranného poľa svetelných závor. Prerušenie by viedlo k vypnutiu stroja a zastaveniu cyklu.

Rozdiel medzi blanking a muting

Obidve funkcie sú voliteľnými funkciami svetelných závor. Funkcia blanking zaslepuje určitú čas ochraného poľa svetelných závor a umožňuje tak prechod cez toto pole len predmetu so stálymi rozmermi aj počas pracovného cyklu. Takéto riešenie môže byť využité napríklad v prípade keď časť stroja zasahuje do ochranného poľa alebo pri nakladaní a vykladaní. Funkcia muting umožňuje vstup objektom alebo osobám cez ochranné pole bez nutnosti vypnutia stroja, ale iba v prípade kedy sa jedná o nerizikový cyklus stroja. Počas funkcie muting je celá svetelná závora dočasne deaktivovaná. Táto funkcia má tiež schopnosť rozpoznaať prechod objektu od človeka.

Požiadavky na aplikáciu

Pri aplikácií svetelných závor s funkciou blanking je potrebné sa vyhnúť miestam kde by mohli vzniknúť pomliaždenia a strih ako napríklad medzi pevnými časťami zariadenia a prepravovanými jednotkami. Okrem toho je potrebné poznať kontúry a obrysy prepravovaného objektu. Ďalšou z požiadaviek je umiestniť prvky na vykonanie resetu mimo nebezpečného priestoru odkiaľ je vidieť na celý nebezpečný priestor.

Výhody

Medzi výhody pri použití svetelných závor s funkciou blanking patrí:

  • Nezávislosť od smeru priblíženia - materiál možno prepravoať cez ochranné pole svetelných závor v oboch smeroch,
  • Svetelný záves je stále aktívny - zvýšená spoľahlivosť na detekciu osôb,
  • Najvyššia možná úroveň bezpečnosti,
  • Ľahká konfigurácia a inštalácia,
  • Možná detekcia prstov,
  • Detekcia osôb na prepravovanom materiály.

Nevýhody

Najväčšími nevýhodymi sú:

  • Zväčšená minimálna vzdialenosť kvôli zaslepenej časti,
  • Žiadne flexibilta vzhaľdom na kontúry materiály a veľkosti,
  • Nutnosť pridania ďalších signálov,
  • Vznik medzier v ochranom poli v dôsledku zaslepenia.

  Zdroje:

Autor: Adamec Ján/DailyAutomation/adamec@dailyaion.com