#07 Svetelné závory

Svetelné závory

sú elektro senzitívne zariadenia určené na zabezpečenia automatizovaného pracoviska pred vznikom úrazov a kolízií. Skladajú sa z dvoch častí. Z vysielacej, ktorá vysiela signál a prijímacej ktorá ho prijíma. Vysielaný signál vytvára ochranné pole, ktoré sníma danú oblasť. Hlavnou funkciou svetelných závor je umožniť vstup do pracovného priestoru stroja vtedy, ak je stroj v pokoji, a v prípade kedy stroj pracuje zabrániť vniknutiu do pracovného priestoru stroja, kde by mohol vzniknúť úraz. Akonáhle svetelné závory zosnímajú prechod cez ochranné pole vypnú nebezpečnú funkciu stroja. Po vypnutí stroja a zistení, že oblasť je už bezpečná je potrebné vykonať RESET stroja a obnoviť pracovný cyklus. svetelné závory Takýto štýl bezpečnej prevádzky môže mať vplyv na zníženie produktivity firmy a preto sa svetelné závory za posledné roky výrazne vyvinuli a umožňujú vykonávať funkcie ako napríklad muting, blanking, monitorovanie externých zariadení, kódovanie lúčov a podobne.

  Svetelné závory sa využívajú na ochranu pracovníkov pred úrazmi po celom svete. Mnohí si ale neuvedomujú, že hodnota svetelných závor je v skutočnosti vyššia ako to na prvý pohľad vyzerá. Svetelné závory sa okrem funkcie zabezpečenia stroja svojím spôsobom podieľajú aj na riadení firmy a zvyšovaní produktivity. Dnešné svetelné závory sú už natoľko všestranné, že ich nie je možné považovať len za zariadenia, ktoré vypnú a zapnú stroj v prípade možného vzniku úrazu. Rozširujúca sa škála funkcií svetelných závor je dnes tak všestranná, že svetelné závory dokážu plniť viac funkcií a plnohodnotne tak prispievajú k zvyšovaní produktivity a podporujú tak aj efektívnejšie využitie automatizácie v celej firme. Pri zabezpečovaní svetelnými závorami je potrebné vedieť aké prídavné funkcie potrebujeme. V opačnom prípade nastáva stav, kedy sú použité svetelné závory so širokou škálou funkcií avšak využitých je ich len pár. Každý výrobca svetelných závor využíva svoje vlastné prvky ako napríklad rôzne tvary, dĺžky a rozlíšenia. Východiskovým bodom, ktorý sa ale snaží dosiahnuť každý výrobca svetelných závor je ochrániť pracovníkov pred nebezpečím, ktoré sa nachádza vo vnútri stroja. V súčasnosti sú hlavnými štandardami, ktorými je potrebné sa riadiť pri výrobe a umiestňovaní svetelných závor normy ISO 13855  a ANSI B11.19 Medzi hlavné parametre svetelnej závory patria:

  • Dosah, 
  • Výška,
  • Rozlíšenie.

Dosah

Dosah predstavuje maximálnu vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom

pri ktorej dokáže svetelná závora zabezpečovať stroj alebo pracovisko. Svetelné závory sú vyrábané buď s pevným, s nastaviteľným alebo s automaticky nastaviteľným rozsahom. Výberom správneho rozsahu sa zabezpečí, že daná svetelná závora je pre použitú aplikáciu najvhodnejšia. Neodporúča sa používať zbytočne veľké rozsahy pri aplikáciách na krátke vzdialenosti. Mohlo by sa totiž stať, že pri aplikácii na krátku vzdialenosť s využitím veľkého rozsahu a veľkého výkonu, by sa lúče svetelnej závory mohli odrážať od okolitých povrchov, čo môže spôsobiť nebezpečnú inštaláciu. Na druhej strane využitie veľkého výkonu svetelnej závory na krátku vzdialenosť je vhodné použiť vtedy, ak sa zabezpečujú veľké plochy, ktoré si vyžadujú silu diaľkového lúča a citlivé detektory.

Výška

Výška svetelnej závory sa určuje na základe prístupu k nebezpečnému priestoru. V prípade kedy jedná o priamy prístup (pozri aj Umiestnenie ochranných zariadení - Priame priblíženie) musí svetelná závora zabrániť akémukoľvek prístup do nebezpečného priestoru. V tomto prípade je výška volená tak, aby bola dostačujúca na to, aby detekovala každý vstup do nebezpečnej zóny. V prípade kedy je svetelná závora určená na obvodové zabezpečenie, výška svetelnej závory sa určuje v závislosti od počtu lúčov, výšky od podlahy a plus možný dosah ponad svetelnú závoru.

Rozlíšenie

Svetelné závory sú vyrábané s rôznym rozlíšením. Rozlíšenie svetelnej závory môže ovplyvniť umiestnenie svetelnej závory. Pri svetelných závorách je možné snímať rôzne končatiny tela. Pojmy ochrana prstov a rúk sú často používané v spojení s rozlíšením svetelných závor a vyznačujú sa rozlíšením 14mm respektíve 30mm. Svetelné závory môžu mať však rôzne rozlíšenia (napr. 20mm, 40mm, 200 a podobne). Čím je rozlíšenie svetelnej závory nižšie (schopnosť detekovať menšie predmety), tým je lepšia detekčná schopnosť bezpečnostnej svetelnej závory. Nižšia detekčná schopnosť svetelnej závory umožňuje aplikovať svetelnú závoru bližšie k nebezpečnému priestoru. Treba tu však aj zohľadniť dobu odozvy ktorá závisí od výrobcu svetelnej závory. Pre zabezpečenie stroja určené na detekciu ramien alebo rúk obvykle postačujú svetelné závory s rozlíšením 400m.

svetelné závory | bezpečnosť
Direct Industry

Aktívny/Pasívny Systém

Pri svetelných závorách je taktiež možnosť využiť funkciu Aktívny/Pasívny systém. Týmto systémom je možné znížiť spotrebu elektrickej energie a udržať tak nízke náklady na aplikáciu obvodových zabezpečení. Tento systém sa líši od klasického systému v ktorom je svetelná závora zložená z vysielacej a prijímacej časti. V tomto prípade sa svetelná závora taktiež skladá z dvoch častí. Avšak vysielač aj prijímač sa nachádza v jednom zariadení. Druhé zariadenie obsahuje zrkadlo, ktoré odráža signál z prvého zariadenia a následne ho prijíma späť. Zrkadlá použité pri tomto systéme značne znižujú intenzitu optického lúča a z tohto dôvodu majú Aktívne/Pasívne systémy kratší dosah ako Vysielač/Prijímač Systém.

svetelné závory
SICK USA BLOCK

Zdroje:

Autor: Adamec Ján/DailyAutomation/adamec@dailyautomation.com