#01 Úvod do technológie sústruženia

Sústruženie je trieskové obrábanie vonkajších a vnútorných povrchov, pri ktorom obrobok koná hlavný otáčavý pohyb a nástroj koná posuv, a to rovnobežne s osou otáčania obrobku alebo kolmo na túto os otáčania. Prísuv je pohyb nástroja v smere kolmom na sústruženú plochu, slúžiaci na nastavenie hĺbky rezu. Obrábací stroj sa nazýva sústruh a obrábací nástroj sústružnícky nôž.

Pohyby pri sústružení
                                                                      Pohyby pri sústružení

 

Hĺbka rezu je časť rezu, ktorú sústružnícky nôž uberá pri jednom zábere. Táto hĺbka je limitovaná mechanickými vlastnosťami obrábaného materiálu, tuhosťou obrobku, a spôsobom obrábania. Z hľadiska hospodárnosti sa hĺbka rezu volí čo najväčšia. Ideálny prípad je, keď je celý prídavok na obrábanie odobraný jednou trieskou.

Rezná rýchlosť je definovaná aj ako obvodová rýchlosť meraná na obrábanom povrchu. Za účelom vytvárania menšieho tepla počas sústruženia je možné znížiť reznú rýchlosť. Rezná rýchlosť musí byť však dostatočne vysoká, aby „zmäkčila“ materiál polotovaru v oblasti rezu. Pri vyšších rezných rýchlostiach sa za jednotku času vytvorí viac triesok. Viac vytvorených triesok znamená, že väčší objem materiálu odvedie viac tepla z oblasti rezu. Vyššie rezné rýchlosti majú za následok vyššie teploty na reznej hrane.

Vzťah pre výpočet reznej rýchlostiSústruženiePosuv

je dráha vykonaná nástrojom za jednu otáčku obrobku. Posuv sa volí čo najväčší v závislosti na požadovaných parametroch štruktúry obrábanej plochy. Vzťah pre výpočet posuvu na otáčku Posuv

Pre lepšiu predstavu tejto výrobnej technológie prosím kliknite na link:

Mnoho strojových súčiastok sa vyznačuje rotačným tvarom, ako napríklad guľa, valec, kužeľ, paraboloid a taktiež odseky už spomínaných útvarov. Sústruženie umožňuje obrábať vnútorné aj vonkajšie plochy týchto tvarov. Taktiež umožňuje rezanie závitov,  zápichov, delenie upichovaním, vrúbkovanie, vyvrtávanie všeobecných tvarov a kopírovanie tvarov podľa šablóny.

Postup rezania závitu

si môžete pozrieť kliknutím na link:

Technológiu kopírovania

si môžete ozrejmiť pozretím videa: https://www.youtube.com/watch?v=Iiu5EMjdaD4&t=15s Metódy sústruženia môžeme rozdeliť na:

  • Axiálne sústruženie, ktoré sa vyznačuje tým, že smer pohybu noža je rovnobežný s osou rotácie obrobku a dráha ľubovoľného bodu reznej hrany noža je tvorená skrutkovicou.
  • Radiálne sústruženie, pri ktorom smer pohybu noža je kolmý na os obrobku a dráha ľubovoľného bodu reznej hrany noža je tvorená špirálou.
  • Tvarové sústruženie, nazývané aj kopírovanie, pri ktorom okamžitý smer pohybu noža je rovnobežný s osou obrobku a dráha ľubovoľného bodu reznej hrany noža je všeobecná krivka.
Podľa hrúbky triesky je možné sústruženie rozdeliť na:
  • Jemné sústruženie, ktoré sa často využíva pri dokončovaní súčiastok, ktoré majú úzke pole tolerancie rozmerov, presný geometrický tvar a relatívne malú drsnosť povrchu. Najčastejšie sa využíva pri opracovaní súčiastok z ľahkých a farebných kovov. Je nutné ho vykonávať na presných sústruhoch.
  • Hladenie, pri ktorom súčiastka získava presné rozmery, tvar a požadovanú drsnosť povrchu.
  • Hrubovanie, ktoré zaradzujeme k prvotným operáciám, zabezpečuje získanie požadovaného tvaru. Nedosiahneme ním požadované rozmery, ani drsnosť. Súčiastka je osústružená vrátane prídavku na hladenie. Kvôli využitiu plného výkonu stroja používame najväčší možný prierez triesky.

ZDROJE:

Autor: Peter Čurma | DailyAutomation|