Štyri výhody ECAD softvéru | EPLAN

Platforma Electrical Computer Aided Design (ECAD) umožňuje tímom konštruktérov - elektrotechnikov využívať výhody tradičného CAD softvéru. ECAD slúži nielen ako softvér na vytváranie štandardných schém, ale tiež umožňuje rýchle a presné vykonávanie manuálnych úkonov elektrotechnického návrhu pomocou aizovaných funkcií. ECAD tak firmám umožňuje skrátiť dobu uvedenia produktu na trh vďaka vyššej efektivite pri jeho navrhovaní. To má pozitívny vplyv na predchádzajúce aj nadväzujúce procesy (napr. výrobu).

1. ECAD a Úspora nákladov?

Neefektívne návrhové procesy môžu byť jednou z hlavných príčin, prečo podnik nie je schopný dodržať termíny a svoje nákladové ciele.

Platforma ECAD prináša cenné úspory nákladov

... a to pomocou štandardov a kontrol návrhu znižuje pravdepodobnosť vzniku chyby, podporuje lepšiu spoluprácu a zvyšuje transparentnosť vďaka práci v cloude, skracuje dobu návrhu vďaka aizovaným funkciám. Automatizácia navrhovania prináša priame úspory nákladov. Inžinierom umožňuje opakovane používať časti schém v rôznych návrhoch a aplikáciách, čím sa spresňuje a skracuje proces navrhovania.

2. Lepšia spolupráca

Platforma ECAD pomáha zlepšiť spoluprácu medzi elektrotechnickými inžiniermi. Tým sa zjednodušuje identifikácia a oprava chýb, revízia návrhov a dodržiavanie časových plánov návrhu.

Väčšina softvérových riešení ECAD umožňuje ľahké zdieľanie elektrických návrhov medzi zúčastnenými stranami. Inteligentné prepájanie s inými platformami zlepšuje komunikáciu s ďalšími oddeleniami (strojárskymi, nákupnými, výrobnými). Redukcia úsilia potrebného na vytvorenie a revíziu návrhov zvyšuje produktivitu, zlepšuje komunikáciu a zároveň znižuje riziko vzniku ľudskej chyby.

Prečítaj si taktiež: Komplexné riešenie pre výrobu rozvádzačov

3. Redukcia chýb

Ak používame 3D konštrukčné riešenie namiesto 2D riešení, sme schopní zaznamenať akékoľvek potenciálne chyby alebo kolízie v procese oveľa skôr. Ak sa dostanú chyby až do výroby, je ich náprava oveľa nákladnejšia, pretože strácame čas a stojí nás to oveľa viac úsilia. Môže tiež dôjsť k oneskoreniu dodacích lehôt a v dôsledku toho k nespokojnosti zákazníkov.

Vďaka zlepšeniu presnosti výkresov znižuje platforma ECAD celkový počet konštrukčných chýb. Vstavané aizačné nástroje umožňujú dosiahnuť v návrhoch väčšiu precíznosť a technickú presnosť. Inžinieri sa môžu lepšie sústrediť na individuálne aspekty každého návrhu.

Ďalej môžeme dáta z 3D návrhu premietnuť na nespočetné množstvo zariadení, ktoré zefektívnia vašu výrobu, či už sú to obrábacie centrá, rezačky káblových žľabov alebo DIN lišty, Smart wiring centra či spresnenie spotreby materiálu na výrobu rozvádzača.

4. Úspora času

Počítačom podporovaná konštrukcia urýchľuje celý proces elektrického návrhu. K cennej úspore času dochádza najmä preto, že sa nemusíme spoliehať na ručne kreslenú dokumentáciu. Ako sme vysvetlili, nástroje pre spoluprácu a vhodné formáty súborov uľahčujú zmeny a úpravy a minimalizujú „drahé“ chyby, ktoré niekto prehliadol.

Vďaka platformám Electrical CAD (ECAD), akými sú napr. riešenia poskytované spoločnosťou EPLAN, dochádza k ďalším úsporám času. Elektrotechnickí inžinieri totiž nemusia používať softvérové systémy určené primárne na strojárenské konštruovanie (ako je tomu u väčšiny CAD aplikácií).

K ďalšej úspore nákladov a času dochádza vďaka lepšej viditeľnosti dát: ECAD softvér môže využívať dáta v cloude alebo modely 3D digitálnych dvojčiat. To je výrazný pokrok voči PDF výkresom a DXF súborom (Drawing Exchange Format), používaným v mnohých návrhových procesoch. ECAD nám umožňuje v konštrukčných a výrobných procesoch vzájomne lepšie spolupracovať. Mnohé z procesov je možné aizovať. Výsledný digitálny obraz stroja sa stáva vierohodnou predlohou pre zhotovenie stroja a vďaka prepojeniu dát je možné už vo fáze návrhu realizovať aj funkčné testy celkovej technológie.

ECAD softvér pre návrh elektrotechnických schém od spoločnosti EPLAN

EPLAN ponúka rad ECAD softvérových riešení, ktoré pomáhajú inžinierom aizovať a zefektívňovať návrhové procesy. Tým je možné dosiahnuť významné výhody v oblasti nákladov a efektivity. Náš ECAD softvér je možné prispôsobiť tak, aby podporoval rad návrhových aplikácií, vrátane nástrojov pre návrh rozvádzačov či káblových zväzkov. To umožňuje tímu elektro projektantov redukovať či eliminovať chyby, urýchliť proces návrhu a tým dokončiť viac projektov. Ak sa chcete dozvedieť viac o výhodách aizácie elektro projekcie a ECAD, kontaktujte nás:

Tel: +421 347 741 324 – obchodné oddelenie Tel: 0800 888 605 – technická podpora e-mail: info@eplan-sk.sk www.eplan-sk.sk