#04 Strihanie

Strihanie je technologická operácia spracovania plechu, ktorá spočíva v delení materiálu vyvodzovaním šmykového napätia v požadovanom mieste na medzu pevnosti za účelom vzniku nového tvaru. Je to jediná tvárniaca technológia, kedy zámerne dochádza k porušovaniu materiálu.

Technológiu tohto procesu si môžete pozrieť na videu: https://www.youtube.com/watch?v=Y770ds3xSxA&ab_channel=SartellPreEngineering Nástroj sa skladá zo strižníku a strižnice . Tieto tlačia pri strihaní opačným smerom. Proces začína dosadnutím strižníku na strihaný materiál, ktorý je potom pružne deformovaný až kým nenastane prekročenie medze sklzu materiálu. Potom dochádza k plastickej deformácii. Pri dosiahnutí napätia v materiáli rovnému medzi pevnosti v strihu dochádza k tvorbe trhlín pri okrajoch strižníku a strižnice, ktoré postupujú celou hrúbkou materiálu a tým dochádza k oddeleniu jeho časti. Proces strihania Na strihanie sa používajú tieto druhy nožníc:

  • ručné nožnice
Ručné nožnice
  • strojové nožnice
Strojové nožnice

Fázy procesu strihania sú tvorené oblasťou pružnej (elastickej) deformácie nasledovanou fázou plastickej (trvalej) deformácie, po ktorej nasleduje lom. Priebeh strihuHookov zákonPriebeh strihania V prvej fáze dosadá strižník na strihaný materiál, na ktorom dochádza k pružnej deformácii. Napätie, ktoré vyvolávajú funkčné časti strižníku a strižnice je menšie ako medza klzu Re, dôsledkom čoho sa spočiatku materiál pod vplyvom tvárniacej sily pružne stlačuje a ohýba. Pritom sa ľahko vtlačuje do otvoru strižnice. Hĺbka vniknutia strižníku do strižného materiálu býva obvykle päť až osem percent hrúbky materiálu v závislosti na jeho mechanických vlastnostiach. V druhej fáze je napätie väčšie ako medza klzu Re strihaného materiálu. Dochádza k trvalej tvárnej deformácii. Strižník sa vtlačuje do materiálu, materiál sa vtlačuje do otvoru strižnice, vlákna materiálu sa značne ohýbajú a rozťahujú. V tretej fáze je materiál namáhaný napätím vyšším, ako je medza pevnosti Rm v strihu. Najprv vzniknú pri hranách strižníku a strižnice mikroskopické trhlinky. Ich tvorba je podporovaná stavom napätia vo vláknach strihaného materiálu. Tieto trhlinky sa rýchlo predlžujú až dôjde k oddeleniu výstrižku od strihaného materiálu. Zdroje:

Autor: Peter Čurma | Daily Automation