#10 Snímače teploty | Montáž, obsluha a údržba snímačov

Pracovní předpisy

 • Při montáži je nutno dodržovat zákony, vyhlášky a technické normy týkající se bezpečnosti práce.
 • Při montáži je nutno dodržovat montážní předpisy a Návody na použití výrobků.
 • Elektrické připojení musí provádět pracovníci s kvalifikací nejméně podle §5 Vyhlášky č.50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obecná pravidla 

 • Při projektování i montáži je třeba brát v úvahu vlastnosti okolí snímače (rozsah teploty a vlhkosti okolí, možnost stříkání vody, výbušné prostředí, chemicky agresivní prostředí, proudění měřeného média, vibrace a rázy, sluneční svit, elektromagnetické rušení). Příklady: Snímač pro měření venkovní teploty umístíme na severní stěnu. Pozor na sklepní okénka a ventilační otvory, ze kterých stoupá teplý vzduch.
 • Při projektování i montáži je nutno volit umístění snímačů tak, aby byla minimalizována možnost jejich mechanického poškození a také poranění osob. Snímače by měly být umístěny tak, aby byly dobře přístupné pro případnou kontrolu a servis. Je-li to z kontrolních a servisních důvodů nutné, použije se odpojitelný kabel.
 • Pro vedení signálu ze snímače teploty na větší vzdálenost (pro Pt 100 nad 2 m, pro Pt 1000 a Ni 1000 nad 10 m) použijte převodníku podle možnosti vstupu řídící a nebo zobrazovací jednotky.
 • Při projektování je třeba brát v úvahu vlastnosti snímače (měřicí rozsah, krytí, chyba měření, třída přesnosti a maximální měřicí proud čidla, časová konstanta).
 • Snímače nelze použít pro měření teploty předmětů pod elektrickým napětím.
 • Snímače musí být řádně upevněny. Přívodní kabely nesmí být mechanicky namáhány a nesmí hrozit nebezpečí jejich poškození.
 • Pracovní poloha snímačů se musí volit tak, aby nedocházelo k hromadění kapalin v okolí vstupu přívodního kabelu do snímače (průchodka nesmí směřovat nahoru).
 • Délka přívodního kabelu u snímače musí být taková, aby manipulace s tímto kabelem byla snadná a bezpečná.
 • Elektrické i mechanické vlastnosti přívodního kabelu uváděné výrobcem v technické dokumentaci (např. v Návodu na použití výrobku) je třeba dodržovat (průřez vodičů, vnější průměr kabelu, stínění kabelu).
 • Je nevhodné vést přívodní kabel snímače v blízkosti vodičů s rušivým elektromagnetickým polem (vedení vysokého napětí, induktivní zátěž, pulzní a frekvenční měniče, frekvenčně řízené motory).
 • V prostorech se silným elektromagnetickým rušením (průmyslové haly apod.) je vhodné používat stíněné kabely, stínění uzemněné. V případě uzemnění obou konců kabeli musí být zaručeno, že oba konce jsou na stejném elektrickém potenciálu. V opačném případě mohou stíněním téct velké vyrovnávací proudy. V praxi se zemní pouze jeden konec.
 • Upevnění vodičů přívodního kabelu do svorkovnice je nutno zkontrolovat lehkým tahem za vodiče.
 • Snímače není vhodné montovat na osluněná místa, do blízkosti zdrojů tepla nebo chladu (pokud tyto zdroje nejsou snímači přímo měřeny).
 • Při měření teploty povrchu a nebo objemu hmoty do hloubky 70mm pod povrchem jsou výsledky měření zatíženy systémovou chybou způsobenou odvodem tepla z měřeného místa pouzdrem snímače a přívodními kabely. Velikost chyby je přímoúměrná rozdílu teploty měřeného povrchu a nebo objemu a teploty okolí. U měření povrchové teploty potrubí je navíc velikost chyby měření nepřímo úměrná průměru potrubí. Důsledek č.1: kalibrace snímače teploty s hlavicí a stopkou kratší než 70 mm a příložných snímačů teploty nedává relevatní výsledek.

Snímače s hlavicí

 • U snímačů je nutno zajistit hermetičnost (dotáhnout průchodky, přišroubovat víčko).
 • Stonky snímačů nesmí být mechanicky namáhány. K upevnění snímačů je vhodné použít plastové nebo kovové držáky dodávané jako příslušenství.
 • Teplota v okolí hlavice snímače uvedená v technické dokumentaci nesmí být ani krátkodobě překročena.
 • Snímače do interiéru je nevhodné umístit do míst, kde je minimální proudění vzduchu, nebo do míst, jejichž teplota je značně ovlivňována (výklenky, vnější zdi, zeď s nevytápěnou místností, komínová zeď, v blízkosti dveří, místa osvětlená sluncem).
 • Snímač do interiéru s proudovým výstupem se musí montovat pouze v poloze uvedené v technické dokumentaci.

Snímače kabelové 

 • Teplotní rozsah uvedený v technické dokumentaci nesmí být ani krátkodobě překročen.
 • Pouzdra snímačů nesmí být mechanicky namáhána.
 • Přívodní kabel musí být řádně mechanicky upevněn.
 • Při volbě kabelového snímače teploty se poraďte s výrobcem, zda je vybraný typ vhodný pro Vaši aplikaci.
 • Kabelové snímače pro měření teploty např.kouřových plynů nejsou určeny do vlhkého prostředí (teplotně odolný kabel se skelnou izolací je hygroskopický, izolace ze skelné tkaniny je schopna v sobě držet vlhkost, která způsobuje korozi jak přívodních vodičů tak spoje vodičů s čidlem)
 • Nevhodná miniaturizace snímače teploty může mít vliv na přesnost měření (odvod tepla z měřeného místa přívodním kabelem)

Doporučené způsoby montáže jímek, návarků a snímačů teploty do potrubí

 • Obecné zásady pro montáž snímačů teploty na potrubí jsou uvedeny v ČSN EN 1434-2. Zde jsou uvedené doporučené montáže návarků, jímek a snímačů teploty pro různé světlosti potrubí a různé průtoky.
 • Při dodržení těchto zásad dosáhneme požadované přesnosti a reprodukovatelnosti měření.
 • Jímky a snímače teploty by se neměly montovat v místech kde není zaručena homogenita měřeného média, v místech turbulentního proudění – za ohyby, v místech se změnou průřezu atd.
 • Způsoby montáže jímek do potrubí svařováním uvádí následující obrázek – obr.1
montaz teplotnych snimacov
 • Způsoby montáže přímých a šikmých návarků dle ČSN 1434-2 jsou uvedeny na obr.2
montaz teplotnych snimacov 2

Pamatujte obecných zásad

 • Pocit tepelné pohody v místnosti není dán pouze teplotou v místnosti. Podílí se na něm i relativní vlhkost a proudění vzduchu.
 • Dva stejné komerční teploměry umístěné ve stejném místě nikdy neukazují stejnou teplotu.

Zdroj: www.sensit.cz

Autor Vašich vedomostí 

SMALL SENSIT LOGO