Rozšírená realita a jej využitie v priemyselnej praxi?

Rozšírená realita

Pojmy rozšírená realita (augmented reality, skr. AR) alebo virtuálna realita (virtual reality, skr. VR) už v súčasnej dobe nie sú ničím novým. Ako každá technológia, aj AR a VR technológie sa postupne vyvíjajú, čím sa rozširujú možnosti ich využitia. V prípade rozšírenej reality ide o prenos počítačom generovaného obrazu do prostredia v ktorom sa človek reálne nachádza v obrazovej, textovej alebo inej forme. Mať okamžitý prístup v potrebným informáciám priamo na mieste je veľmi výhodné a vďaka tomu AR nachádza uplatnenie aj priemyselnej výrobe.

Aj napriek tomu, že využitie AR v súčasnej dobe ešte nie je úplne bežné, ide o zaujímavú a inovatívnu technológiu.

Možnosti využitia AR vo výrobe

Oprava a údržba

Okrem samotnej výroby sa AR môže uplatniť aj pri opravách a údržbe strojov a zariadení. Často je potrebné hľadať informácie v manuáloch, hlavne ak ide o techniku s ktorou nemá personál veľa skúseností. S finančného hľadiska je samozrejme ideálne aby oprava/údržba prebehla za čo najkratší čas. Vďaka AR môže mať technik všetky potrebné informácie dostupné priamo na mieste. Napríklad pri oprave alebo výmene časti stroja, umožní vizualizácia premietnutie pracovného postupu s popisom jednotlivých krokov na súčiastke samotnej. Náročnejšie úlohy by tak zvládol aj menej skúsený pracovník. AR oprava/údržba

Školenie zamestnancov

Vďaka AR je možné vizualizovať výrobný proces priamo na pracovisku. Všetky potrebné informácie o jednotlivých štádiách výroby, ako aj potrebná inštruktáž by tak mohli byť novému zamestnancovi prezentované pomocou AR. Školenie zamestnancov by tak mohlo prebiehať bez potreby neustáleho dozoru odborníka. Napríklad pri vytvorení "tréningového programu" s popisom technologických postupov a schémou ovládania a obsluhy jednotlivých strojov a zariadení. Takýto program môže byť rozdelený na viac častí, podľa obsahu prezentovaných informácií.

Programovanie priemyselných robotov

Ďalším príkladom je programovanie priemyselných robotov. Metóda programovania robotov pomocou AR je bližšia k offline programovaniu. Pri offline programovaní je hlavnou nevýhodou rozdiel reálnych rozmerov pracoviska oproti 3D modelu. AR programovanie je vykonávané priamo na pracovisku. Ide o kombináciu práce s virtuálnymi modelmi a fyzickými objektami.

CAD

AR môže slúžiť aj ako pomôcka pri navrhovaní a modelovaní pomocou CAD softvéru. 3D model je tak možné preniesť do rozšírenej reality vďaka transformácií CAD dát. Priestorový model je tak možné okrem monitora prehliadať napríklad aj na pracovnom stole. Populárny CAD softvér SolidWorks už obsahuje exportér pre virtuálnu a rozšírenú realitu SolidWorks XR.

Rozšírená realita má samozrejme aj mnoho ďalších využití a teoreticky sa do určitej miery dá aplikovať na akýkoľvek výrobný proces. 
Zdroje:

Autor: Jakub Michalčík / Daily Automation