#01 Riadiace a informačné systémy

SCADA/HMI systémy sa dnes stali štandardnou súčasťou automatizácie. Už nie sú len výsadou dispečerských stanovíšť elektrárni, chemičiek, alebo distribučných sietí, pravé naopak stretávame sa s nimi aj pri menej rozľahlých výrobných technológiách ako sú napríklad klimatizácia, vykurovanie penziónov a podobne. Technológia vstavaných panelových počítačov umožnila rozvoj SCADA/HMI systémov a sprístupnila ich priamo do prevádzky do blízkosti jednotlivých liniek, kotlov, alebo iných technologických objektov.

Komplexná správa a riadenie technológie riadiacich a informačných systémov sa skladá z jednotlivých časti ako sú fyzické, alebo logické prvky. Pre správnu funkčnosť sú tieto prvky navzájom hierarchicky(pyramídovo) pospájané. Príkladom integrácie týchto jednotlivých častí dostávame nasledovný model:

Charakteristika technológie Tvoria ju všetky usporiadané komponenty, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť procesu. Patria sem riadiace systémy, akčné členy, regulátory, prevodníky, senzory. Tieto prvky medzi sebou komunikujú prostredníctvom definovaných priemyselných komunikačných protokolov. Technológia môže byť riadená jedným, alebo viacerými priemyselnými počítačmi PLC v ktorých je uložený program, ktorý obsluhuje určitú časť technológie. Cyklus obnovovania informácií o aktuálnych hodnotách na tejto úrovni trvá rádovo milisekundy.

Charakteristika SCADA Pod skratkou SCADA(Supervisory Control And Data Acquistion) rozumie vo voľnom preklade vizualizáciu technologického procesu, zber a vyhodnocovanie údajov v reálnom čase. SCADA systém reprezentuje software a príslušný hardware pre riadenie a monitorovanie prvkov technológie. Systém sa skladá z jednej, alebo viacerých jednotiek pre zber a analýzu údajov a softwaru, ktorého úlohou je riadenie a monitorovanie týchto jednotiek. Cyklus obnovovania informácii o aktuálnych hodnotách na tejto úrovni trvá radovo 1s.

Charakteristika HMI Je rozhranie, ktoré predstavuje monitorovanie a spracovanie dát operátorom, ktorý ma možnosť sledovať a zasahovať do procesu. HMI systém zvyčajne prezentuje informácie obsluhujúcemu personálu ,graficky, textove, alebo v podobe diagramu. To znamená, že prevádzkovateľ môže vidieť schematické znázornenie zariadení a ich aktuálne informácie o ich stave, ktoré sú pod kontrolou. HMI je obvykle spojený so SCADA systémom a poskytuje obsluhe informácie ako sú napríklad trendy, správy, logistické informácie. Výber správneho HMI riešenia predstavuje optimálny návrh vizualizácie, ktorá ovplyvní efektivitu systému ako celku a redukuje náklady.

Charakteristika MES Okrem nutnej spätnej väzby medzi Technológiou a SCADA je aj ďalšia nie však nutná spätná väzba. Jedná sa o spätnú väzbu medzi SCADA a ERP/MRP systémom, hoci jej rýchlosť už nie je v radoch sekúnd, ale môže byt aj v radoch hodín, mesiacov. Podľa časového intervalu je zrejme, že sa nejedná o riadenie v reálnom čase, zozbierané informácie sa exportujú do vhodnej podoby a postupujú ďalej pre ďalšie spracovanie a analýzu. MES optimalizácia procesov dnes predstavuje silný konkurenčný nástroj, ktorý umožňuje zvyšovať efektivitu a konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu.

Funkcie vizualizácie v SCADA/HMI a MES systémoch

1. Dobrá orientácia v riadenom, procese pomocou virtuálnych pohľadov na reálnu štruktúru a stav procesov 2. Možnosť operatívneho riadenia, sledovania, monitorovania, zobrazenia, spracovania informácií v reálnom čase a archivácia aktuálnych a historických procesných informácií 3. Zobrazovanie štatistických informácií pre monitorovanie a riadenie kvality procesu. 4. Možnosť ovládania (diaľkového supervízneho riadenia) napríklad pre zadanie nového požadovaného stavu technických prvkov, pre zasahovanie do riadiaceho procesu v prípade mimoriadnych nepredvídaných udalostí, nastavenie havarijných medzných hodnôt, ovládanie akčných členov, prestavovanie parametrov regulačných obvodov, riadenie sekvenčných procesov, evidencia povelov. 5. Možnosť privilegovaného prístupu a archivácia, (záznam, protokolovanie, logging) činnosti používateľa. 6. Diagnostika zariadenia podľa periodického programu, alebo podľa špeciálnych požiadaviek. 7. Zobrazovanie, spracovanie a archivácia správ prichádzajúcich z procesu a procesných staníc, t.j. signalizácia vzniku výstrahy a alarmu (kritických hodnôt), ich potvrdzovanie, triedenie podľa závažnosti, možnosť priradenia zvukovej signalizácie. 8. Schopnosť komunikácie s podriadenými a nadradenými stanicami rozdielnych výrobcov. 9.Schopnosť distribúcie funkcií a komunikácie na tej istej úrovni informačných a riadiacich systémov, napríklad. na báze medzi aplikačných protokolov.  

Autor: Ing. Peter Hrubaník, PhD.