#06 Využívame vnútornú pamäť - register PLC

V danom príspevku sa čitateľ dozvie ako možno využívať v PLC vnútornú pamäť/register dát a načo vôbec takáto pamäť slúži programátorovi. Ak ste si prešli na našej stránke základmi PLC, nasledujúci obrázok č.1 vám je určite povedomý. Na danom obrázku sme si vysvetlili základnú štruktúru PLC. Určite teda vieme, že programovateľný logický automat PLC využíva ku svojej funkčnosti taktiež pamäť- register dát, v rámci ktorej sú ukladané či už program, vlastné užívateľské dáta a podobne. Práve danou časťou - pamäťou dát sa budeme v príspevku venovať.

struktura

Obrázok č.1

Spomeňme si taktiež na kapitolu, kde sme si vysvetlili základný princíp PLC. Vieme, že existuje karta vstupov (obr.č.1) na ktorú pripájame napríklad snímače, tlačidlá a podobne. Z danej karty vstupov sa následne vytvorí "obraz vstupov", ktoré PLC následne využíva pre svoju činnosť. Procesor spracuje užívateľský program po ktorom sa nastavia a aktivujú svorky na výstupnej karte práve podľa logiky programu.

Základný princíp PLC

Obrázok č.2

Doteraz sme stále hovorilo o vstupoch a výstupoch PLC. Bežne sa však stretávame zo situáciami, kde si potrebujeme uchovať - uložiť nejakú informáciu v pamäti PLC, ktorú zároveň nie je potrebné posielať na výstupnú kartu ako digitálny výstup. Informácia uložená v danej pamäti však nemusí byť čisto v binárnej forme. V pamäti - registroch PLC môžeme uchovávať taktiež napríklad čísla, konštanty a podobne. O práci s číslami si však viac môžete prečítať v nasledujúcom príspevku: Pracujeme s číslami

Vysvetlime si využitie vnútornej pamäte PLC pomocou nasledovného príkladu: Predstavme si situáciu, kedy zapneme stroj, avšak motor sa musí roztočiť až po bezpečnostnom potvrdení napr. obojručným štartom v prípade, že vo svetelnej závore sa nikto nenachádza. Vypnutie motora je následne realizované buď vypnutím celého stroja, alebo v prípade že niekto pretne lúč bezpečnostnej závory. Pozrime sa na obrázok č.3.

V prvej priečke vidíme, že po stlačení tlačidla "START_STROJA" sa nastaví hodnota "Cakaj_na_potvrdenie" na Log.1. Táto informácia však nie je nastavená na výstupnej karte PLC, ale je uchovaná vo vnútornej pamäti v PLC. Vidíme že jej označenie absolútnej adresy je M (memory). Každý z výrobcov si však môže zaviesť vlastné označenie.

V druhej priečke následne máme danú hodnotu premennej Cakaj_na_potvrdenie v Log.1 a teda čakáme na signál od závory, že v pracovnej oblasti sa nikto nenachádza a následné potvrdenie obojručného tlačidla "Tlacidlo_potvrdenie" operátorom. V prípade že  budú splnené všetky podmienky, motor sa rozbehne.

V tretej priečke, keď sa motor rozbehne nám resetuje našu vnútornú "Cakaj_na_potvrdenie", pričom resetovanie premennej "motor" je až v momente, (štvrtá priečka) keď dôjde ku prerušeniu optickej závory, alebo pozastavenia stroja.

Obrázok č.3

V nasledujúcej tabuľke č.1 môžeme vidieť ukážku veľmi malej časti pamäte -registra PLC v zobrazení ako Memory Bajt (MB). Podľa daného príkladu môžeme vidieť, že funkciou SET/RESET premennej "Cakaj_na_potvrdenie " sa bude meniť práve druhý bit z pravej strany.

pamet

Tabuľka č.1

Na danom príklade sme si uviedli jedno z jednoduchých príkladov využitia pamäte PLC. Je treba poznamenať že využitie takejto pamäte je skutočne široké. V nasledujúcom príspevku : "Pracujeme s číslami" sa dozvieme viac v súvislosti s prácou s číslami, matematickými operáciami a podobne, a teda už určite viete že jednotlivé čísla je potrebné niekde ukladať - uchovávať. :)

Prečítaj si ďalší príspevok: Pracujeme s číslami

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi