#08 Prvky rozvádzača | Istič

Čo je istič?

V prvom rade by sme sa mali pozrieť na to, čo je istič, a aká je jeho úloha.

Istič je elektrické zariadenie, ktoré chráni ostatné prvky pripojené do obvodu tak, že odpojí prívod elektrického prúdu od zariadenia v prípade, že ním začne tiecť väčší elektrický prúd, ako istič dovoľuje (môže sa to stať napríklad kvôli skratu). V našich schémach ich označujeme značkou FA. Na podobnom princípe fungujú aj poistky, avšak Ističe sú výhodnejšie v tom, že ich vieme používať opakovane bez toho, aby sme boli nútený vymeniť niektorú z jeho častí.

Vzhľadom k tomu, že ističe sa vyrábajú v rôznych veľkostiach a špecifikáciách, vieme ich využívať od tých najmenších (v rôznych strojoch a zariadeniach ) cez byty až po tie najväčšie vo vysokonapäťových vedeniach.

Aká je činnosť ističa?

Aj keď sa od seba všetky ističe líšia ( v závislosti na nižšie vymenovaných kategóriách), ich funkcia je rovnaká. Každý istič musí rozpoznať chybu, a musí včas odpojiť elektrický obvod. Nízkonapäťové ističe chybu rozpoznávajú vo svojom vnútri, vysokonapäťové na to majú vlastné oddelené zariadenia. Vo chvíli, kedy je odhalený nadprúd/skratové napätie sa musia kontakty okamžite rozpojiť, aby zamedzili ďalšiemu prechádzaniu prúdu. Na toto rozpojenie sa používa buď mechanická energia, alebo energia zo samotného prúdu, trebars rôznymi cievkami. Po rozpojení kontaktov môže vzniknúť tzv. elektrický oblúk, ktorý je následne zhasený v zhášacej komore.

Ako sa zháša elektrický oblúk?

Zhášanie oblúka prebieha v deiónovej zhášacej komore, ktorú má každý moderný istič. V starších, ističoch pre jednosmerný prúd sa používali komory s pólovými nadstavcami a zhášacou cievkou.

Prúdovou slučkou vyvolané elektrodynamické sily naženú oblúk do komory, kde sa medzi kovovými doskami oblúk rozdelí na niekoľko menších, no stále spojených do série. Tým vzrastie odpor celkovej vodivej dráhy. Nastáva ochladzovanie, deionizácia a oblúk sa zháša.

Ako rozdeľujeme ističe?

Ističe sa dajú rozdeliť do mnohých kategórií, najzákladnejšie rozdelenie je však podľa:

Počtu pólov

Jednopólový (jednofázový)– používaný na istenie jedofázových vedení, spotrebičov a zariadení Trojpólový (trojfázový)– používaný najčastejšie na istenie trojfázových obvodov

Druhu prúdu

Jednosmerné Striedavé Univerzálne

Veľkosti menovitého prúdu

Malé – do 63mA Stredné – 100mA – 630A Veľké – nad 1000A

Spôsobu ovládania

Ručné S elektromotorickým pohonom S pneumatickým pohonom

Vypínacej charakteristiky ističa na istenie

Vedení Motorov Špeciálne

Metódy zhášania oblúka

Olejový – oblúk medzi kontaktmi vzniká v oleji, a tam sa pôsobením oleja zháša Vzduchový – oblúk medzi kontaktmi vzniká vo vzduchu a na jeho zhášanie je využívaná deiónová zhášacia komora (takzvaná Humeníková technológia) Vákuový – oblúk medzi kontaktmi vzniká vo vákuu, kde sa rýchlym rozpojením spolu s veľkou izolačnou pevnosťou vákua rýchlo zhasí

Z čoho sa skladá istič?

Aby zariadenie mohlo v elektrickom obvode s nízkym napätím pôsobiť ako istič, musí sa skladať z:

 1. Kontaktovej sústavy
 2. Zariadenia na zhášanie oblúka
 3. Zariadenia na ovládanie s voľnobežkou
 4. Zariadenia na poruchové vypínanie – spúšť

Kontaktová sústava

Je na-dimenzovaná na trvalý prenos menovitého napätia, no musí vydržať krátkodobé preťaženie skratovým prúdom. Pri malých ističoch je kontaktový sústava jednoduchá alebo mostíková, obsahujúca jedno až dve prerušenia. Kontakty sú vyrábané zo zliatiny striebra a prísad, ktoré zvyšujú ich tepelnú vodivosť a vďaka malým hmotnostiam sa dá dosiahnuť veľká vypínacia rýchlosť. Pri stredných a veľkých ističoch sa zvyčajne používajú hlavne palcové kontakty.  Navrhnuté sú tak, aby v prípade skratového prúdu nedošlo k ich zvareniu kvôli zvýšeniu teploty. Konštrukcia ističov musí umožňovať rýchlu a jednoduchú výmenu kontaktov.

Najmodernejšie ističe už sú vybavené pomocnými mostíkovými kontaktmi.

Ovládací a voľnobežný mechanizmus

Malé a stredné ističe ovládame ručne. Pri veľkých ističoch však býva ručné ovládanie kombinované so strojovým pohonom a v zopnutej polohe sa systém zabezpečí zámkou voľnobežky.

Časti ističa

istič_vysvetlenie
Istič

Zdroj obrázka a jeho popisu: wikipedia.org

 1. ovládacia páka
 2. aretačný mechanizmus
 3. kontakty
 4. prívodná svorka
 5. bimetalový pás
 6. regulačný prvok umožňujúci presné nastavenie hodnoty medzného prúdu
 7. elektromagnetická spúšť
 8. zhášacia komora

Pre zaujímavosť

Poznáme napríklad aj ističe s tepelnou alebo elektromagnetickou spúšťou.

Ističe s tepelnou spúšťou

Tepelná spúšť obsahuje väčšinou bimetalový pásik. Ten sa skladá z dvoch na seba navalcovaných kovových pásov, s rozdielnou tepelnou rozťažnosťou. Prúd pripojeného spotrebiča/zariadeniapreteká cez odporový drôt, ktorý zahrieva bimetalový pásik, a ten sa vďaka teplu prehne. Ak presiahne prehnutie nastavenú hranicu, je odistené zablokovanie spúšte  a stlačená pružina rozpojí kontakty.

Ističe s elektromagnetickou spúšťou

V prípade, že pretečie cievkou umiestnenou v ističi dostatočne veľký prúd, pritiahne cievka kotvu, a bez žiadneho oneskorenia uvoľní zámok napnutého vypínača.

PRÍKLAD ZAPOJENIA? 

Na nasledovných obrázkoch môžete vidieť príklad zapojenia komponentov opisovaných v príspevkoch DailyAutomation.sk/elektro/.  Pri realizácii nášho príkladu sme využívali softvérový nástroj E-PLAN. Riešenie EPLAN Electric P8 poskytuje neobmedzené možnosti pre projektovanie, dokumentáciu a riadenie projektov elektrotechnickej automatizácie. Stiahnite si náš príklad kompletného zapojenia vytvoreného v EPLAN-e (Pdf)

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE 

MELS Logo