#06 Prvky rozvádzača | Prúdový chránič

Čo je prúdový chránič?

Ako už samotný názov napovedá, je to zariadenie, ktoré chráni elektrický obvod vo chvíľach, kedy nastane únik elektrického prúd mimo elektrický obvod v ktorom je pripojený prúdový chránič.

K únikom prúdu môže dochádzať napríklad pri dotykoch ľudského tela (uzemneného) s živou časťou zariadenia alebo obvodu.

V našich schémach ho označujeme značkou FA.

prúdový chránič OEZ

zdroj: minia.cz

Kde sa využíva prúdový chránič?

Využíva sa všade tam, kde je potrebné chrániť  najmä ľudské životy pred úrazom elektrickým prúdom. Momentálne aktuálne technické normy vyžadujú používanie prúdových chráničov v novovybudovaných elektrických rozvodov. Taktiež sa dopĺňajú do starších rozvodov, hlavne do tých častí, ktoré vedú do rizikových priestorov. Medzi rizikové priestory patria napríklad miestnosti so zvýšenou vlhkosťou v ovzduší ( kúpeľne a sociálne zariadenia, pivnice a podobne)

Aby sme to zhrnuli do všeobecnej formy, prúdový chránič sa využíva na ochranu :

  • pred priamym aj nepriamym dotykom s el. obvodom,
  • pred poškodením strojov a zariadení pri zvodovom napätí
  • pred požiarmi, ktoré môžu vznikať pri zvodovom napätí
Ako funguje?

Ako funguje prúdový chránič si vysvetlíme na dvojpólovej verzii. K dvojpólovému prúdovému chrániču je pripojená fáza a neutrálny vodič. Medzi týmito dvomi vodičmi je porovnávaný rozdiel v prúde. Za normálnych okolností, keď je veľkosť prúdu ( vektorový súčet okamžitých hodnôt je nulový)  zhodná na oboch póloch, je obvod pripojený. Vo chvíli, kedy narastie rozdiel prúdov nad hodnotu, ktorú udáva charakteristika daného prúdového chrániča, odpoja sa oba póly elektrického obvodu.

Štvorpólový prúdový chránič funguje rovnako, kontroluje však rozdiel vzájomne medzi všetkými pólmi (3fázy + neutrálny vodič)

Prúdový chránič, ktorý chráni pred priamym dotykom, je nastavený tak, aby stihol zareagovať dostatočne rýchlo a zachytil taký rozdiel medzi prúdmi, aby následky priameho dotyku neboli pre bežného, dospelého človeka nebezpečné.

Rozdelenie

Aj prúdové chrániče vieme rozdeliť podľa rôznych kategórií. Napríklad: Podľa počtu pólov Dvojpólové (fáza + neutrálny vodič) Štvorpólové ( 3 fázy + neutrálny vodič ) Podľa citlivosti ktorá určuje, pri akej veľkosti rozdielu má rozpojiť kontakty.  IEC 60755 rozdeľuje kategóriu citlivosti do troch tried: Nízka citlivosť(LS z angličtiny lowsensitivity):  3 - 10 - 30 A ( pre ochranu strojov a zariadení) Stredná citlivosť (MS z angličtiny mediumsensitivity): 100 - 300 - 500 - 1000 mA (pre ochranu proti požiarom) Vysoká citlivosť (HS z angličtiny highsensitivity) : 6 - 10 - 30 mA ( pre ochranu pred priamym dotykom) Podľa druhu chybového prúdu IEC 60755 udáva tri triedy: AC- zaručuje vypnutie pre chybové prúdy s harmonickým priebehom A- zaručuje vypnutie: pre striedavé chybové prúdy s harmonickým priebehom pre jednosmerné chybové prúdy s pulzujúcim prúdom jednosmerný pulzujúci prúd superponovaný na vyhladenom jednosmernom prúde B- zaručuje vypnutie pre všetky prúdy uvedené v triede A, rozšírené o ďalšie druhy prúdu Podľa času vypnutia G (General use) sú prúdové chrániće s okamžitým vypnutím: S minimálnym vypínacím časom: Okamžite S minimálnym vypínacím časom: 200 ms pre 1x IΔn, 150 ms pre 2x IΔn, 40 ms pre 5x IΔn S (z angl. Selective) alebo T (z angl. Timedelayed): prúdové chrániče s oneskoreným vypnutím S minimálnym vypínacím časom: 130 ms pre 1x IΔn, 60 ms pre 2x IΔn, 50 ms pre 5x IΔn S maximálnym vypínacím časom: 500 ms pre 1x IΔn, 200 ms pre 2x IΔn, 150 ms pre 5x IΔn Podľa menovitého prúdu (In [A]) Maximálny trvalý prúd ktorý môže tiecť prúdovým chráničom. Istič ktorý je predradený prúdovému chrániču je dobré vyberať s rovnakým menovitým prúdom, no na každom prúdovom chrániči je uvádzaný údaj maximálneho prúdu predradeného ističa. Podľa menovitého napätia (Un [V]) Menovité napätie rozvodu ( pre dvojpólový je zvyčajne 230V, pre štvorpólový 400V) Podľa vypínacej schopnosti (Icn [kA]) Táto kategória charakterizuje krátkodobý skratový prúd, ktorý dokáže prúdový chránič spoľahlivo rozpojiť

PRÍKLAD ZAPOJENIA? 

Na nasledovných obrázkoch môžete vidieť príklad zapojenia komponentov opisovaných v príspevkoch DailyAutomation.sk/elektro/.  Pri realizácii nášho príkladu sme využívali softvérový nástroj E-PLAN. Riešenie EPLAN Electric P8 poskytuje neobmedzené možnosti pre projektovanie, dokumentáciu a riadenie projektov elektrotechnickej aizácie. Stiahnite si náš príklad kompletného zapojenia vytvoreného v EPLAN-e (Pdf)

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE 

MELS Logo