AUTOMATIZÁCIA INŽINIERSKYCH PROCESOV | Projektovanie 4.0 | EPLAN

PROJEKTOVANIE 4.0?  ČIASTOČNÁ AUTOMATIZÁCIA INŽINIERSKYCH PROCESOV PRINÁŠA OPTIMÁLNY POMER NÁKLADOV A PRÍNOSOV

Európske centrum transformácie 4.0 (E4TC) pod hlavičkou RWTH Campus Aachen skúmalo strategickú digitalizáciu v oblasti projektovania a plánovania riadiacich systémov, technického usporiadanie strojov a výrobných systémov. Správa s názvom Projektovanie 4.0, ktorá má 36 strán, bola spracovaná na základe výsledkov osemmesačného prieskumu medzi nemeckými výrobcami strojov (vyrábajúcimi sériovo aj na zákazku), projekčnými kanceláriami a výrobcami komponentov. Metodika vyvinutá s ohľadom na kvantifikáciu dostupného potenciálu v projektovaní a opatreniach, ktoré sa majú prijať, umožňuje prvýkrát kvalifikovane posúdiť pracovné postupy používané v sériovej výrobe aj vo výrobe špeciálnych strojov. Jej hlavné zistenie je, že čiastočná aizácia inžinierskych procesov dosahuje optimálny pomer nákladov a prínosov.

Správa Projektovanie 4.0 – dostupná výhradne u spoločnosti EPLAN – vymedzuje významné akčné oblasti ovplyvňujúce efektivitu v inžinierskych procesoch. Cesta k vyššej efektivite v hodnotovom reťazci je mapovaná pomocou tradičných metód, od štandardizácie až po aizáciu. Vedci z E4TC predstavili model pracovného postupu v projektovaní a následne vytvorili hodnotiacu maticu s piatimi úrovňami efektivity. Matica úroveň efektivity (Efficiency Level) obsahuje podrobný opis metodiky/pracovného postupu a je doplnená maticou úroveň využitia (Use Level), ktorá opisuje a vyhodnocuje využitie CAE softvéru ako základného predpokladu pre Projektovanie 4.0. Predmetom skúmania bolo celkom desať procesných krokov charakteristických pre projektovanie v strojárstve (sériová/zákazková výroba). Vygenerovaný model pracovného postupu zahŕňa typické pracovné kroky objednávkového cyklu.

Štúdiu si môžete zadarmo stiahnuť na adrese www.eplan-sk.sk

Model pracovného postupu v projektovaní – matice úrovne efektivity.

Štúdia sa zameriava na pracovné oblasti projektovania a návrhu, reportov, kusovníkov a rozvrhnutie rozvádzačov, zariadení a šablón. Dôvody sú jasné: „V týchto procesných krokoch je závislosť od zákazníkov alebo partnerov mnohokrát relatívne nízka alebo dokonca žiadna,“ hovorí generálny riaditeľ E4TC Dr. Thomas Gartzen.  projektovanie 4.0

„Spoločnosti tak majú v týchto oblastiach úplne pod kontrolou využitie potenciálnych úspor času a nákladov vďaka projektom štandardizácie alebo aizácie.“ Cesta k vyššej efektivite v hodnotovom reťazci je mapovaná pomocou tradičných metód, od štandardizácie až po aizáciu. Aby bolo možné vyhodnotiť účinnosť každého pracovného kroku, rozdelila štúdia metodiku pracovného postupu do piatich fáz, podľa ktorých sa dá určiť úroveň efektivity (eLevel) projektovania.

Rastúci potenciál efektivity

Na základe zhromaždených údajov vedci zistili, že spoločnosti môžu byť pri prechode medzi  jednotlivými úrovňami (od nižšej úrovne k vyššej) o 20 % efektívnejšie. Metódy práce zamerané na zariadenie prinášajú 25 percentnú úsporu času pri vytváraní schém. Len polovicu času strávili používatelia vytváraním schém s využitím knižnice elektrotechnických obvodov na funkcie produktu. Zavedenie čiastočnej aizácie prinesie časovú úsporu ďalších 25 % a vďaka štandardizácii sa úplne vylúči vytváranie všetkých zostáv.

„Spoločnosti majú úplne pod kontrolou využitie potenciálnych úspor času a nákladov prostredníctvom projektov štandardizácie alebo aizácie.“ Dr. Thomas Gartzen, generálny riaditeľ E4TC

Graf: Čas tvorby návrhu a úsilie vynaložené na štandardizáciu v závislosti od metódy projektovania
Pre viac informácii navštívte www.eplan-sk.sk