#01 Priemyselné inžinierstvo

Priemyselné inžinierstvo je odvetvie strojárstva, ktoré sa zameriava na to, ako sa vykonávajú výrobné procesy (výroba a montáž finálnych produktov), pomocné procesy (napomáhajú hlavným procesom lepšie fungovať, napr. údržba a technický servis, výroba výrobných pomôcok) a obslužné procesy (obsluhujú a zabezpečujú hospodárny chod základných procesov, napr. logistika, zabezpečenie náradia a pod.) v továrňach v súčasnosti s cieľom, vykonávania týchto procesov lepšie.

Priemyselné inžinierstvo
Priemyselné inžinierstvo

Priemyselní inžinieri projektujú, implementujú, plánujú a riadia zložité výrobné systémy a zabezpečujú ich vysokú výkonnosť, spoľahlivosť, plnenie termínov a riadenie nákladov v nich. Priemyselní inžinieri sa zaoberajú znižovaním všetkých druhov nákladov, zvyšovaním efektívnosti procesov, zlepšovaním kvality výrobkov a služieb, zabezpečovaním zdravia a bezpečnosti pracovníkov, ochranou životného prostredia a dodržiavaním vládnych nariadení.

Podľa Inštitútu priemyselných inžinierov pracujú na eliminácii plytvania časom, peniazmi, materiálmi, energiou a inými komoditami. V súčasnosti sa priemyselné inžinierstvo dostáva z klasickej továrne aj do oblastí, kde by sa to zdalo až nemožné. Napríklad priemyselní inžinieri môžu pracovať na racionalizácií operačnej sály, skrátení linky horských dráh, zvýšení bezpečnosti a efektívnosti montážnych liniek a urýchlení dodania tovaru.

Kde môžeš študovať za priemyselného inžiniera?

Na Slovensku sa Priemyselné inžinierstvo môže študovať na troch univerzitách

Základy priemyselného inžinierstva na Slovensku boli položené na Žilinskej univerzite v Žiline. Priemyselné inžinierstvo sa zo Žilinskej univerzity následne rozvíjalo v ďalších častiach Slovenska, Česka, Poľska. Každý z týchto partnerov Žilinskej univerzity si postupom času našiel svoju cestu v priemyselnom inžinierstve a rozvíja ho úspešne aj naďalej.

Akým oblastiam sa venuje priemyselný inžinier v továrni?

Priemyselného inžiniera v súčasnosti môžeme nájsť vo všetkých oblastiach, pretože sa zameriava na zlepšovanie procesov, ktoré prebiehajú v továrni. Priemyselní inžinier sa vždy špecializuje na nejakú oblasť. V továrni sú to nasledujúce oblasti:

 • projektovanie výrobných, montážnych a logistických systémov,
 • projektovanie výrobných, montážnych a logistických procesov,
 • aizácia,
 • technický servis a údržba,
 • kvalita,
 • simulácie procesov,
 • ergonómia,
 • produktivita,
 • digitálny podnik,
 • informačné technológie
 • virtuálna a rozšírená realita

V rámci spomínaných oblastí sa taktiež priemyselní inžinier musí pozerať na budúcnosť. To znamená, musí sledovať čo sa deje v spoločnosti, venovať sa inováciám, aktívne vyhľadávať nové trendy, ktoré prichádzajú a narušujú zaužívané fungovanie v továrňach, zúčastňovať sa rôznych domácich a medzinárodných konferencií, kde načerpá nové informácie a vytvorí si nové partnerstvá.

Prečo je priemyselné inžinierstvo zaujímavé a dôležité v nielen v podnikoch?

 • Priemyselní inžinieri sú tzv. integrátormi ľudí a techniky.

Priemyselný inžinier upozorňuje ostatné inžinierske profesie, že existuje niečo ako podnikateľská realita, pomáha prekonávať vrstvy medzi manažmentom a líniovými pracovníkmi. Je to ten, čo hovorí, že produktivita sa dá zvyšovať aj iným spôsobom ako zakúpením nového a drahého stroja. Priemyselný inžinier sa musí vedieť pozerať na problémy z nadhľadu, vidieť podnik ako jeden celok. Priemyselní inžinieri vysvetľujú pracovníkom, že technika ich nemá nahradiť, ale má im pomôcť vykonávať pracovné úkony, lepšie a bez vynaloženia veľkej fyzickej sily.

 • Priemyselní inžinieri dokážu pracovať v každom sektore

V súčasnosti sa priemyselní inžinieri nachádzajú takmer vo všetkých odvetviach priemyslov, či už vo vertikálnej alebo horizontálnej rovine. Môžeme ich nájsť v oblastiach ako výroba, aizácia, technológia, automotive, hardvér, maloobchod, zdravotníctvo, bankovníctvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a mnohé iné.

Pri návštevách rôznych podnikov je možné vidieť na každom kroku prácu priemyselných inžinierov. Najviac si túto prácu môžeme všimnúť v strojárskych podnikoch v oblasti shop floor, tzv. dielňa, kde sa vyrábajú produkty pre zákazníkov.

V súčasnosti, kedy sa v spoločnosti rozvíja digitalizácia a nové technológie, ktoré exponenciálnym spôsobom zvyšujú produktivitu továrne, viac ako kedykoľvek predtým je nevyhnutné aby priemyselní inžinieri úzko spolupracovali aj so skupinou ľudí, ktorú môžeme nazvať aizéri. Títo ľudia majú informácie o dostupnej aizácii na trhu. Spolu tak vedia odporučiť továrňam tie najlepšie riešenia, ktoré ich posunú vpred.

 • Kombinujú technické zručnosti s obchodným dôrazom.

Jednotlivé pracoviská, ktoré sa zaoberajú Priemyselným inžinierstvom ponúkajú štúdium a kurzy priemyselného inžinierstva v oblastiach ako je projektovanie výrobných a montážnych systémov a procesov, logistika, údržba, riadenie dodávateľského reťazca, manažment a mnohé iné, v kombinácii s najnovšími trendami ako je Priemysel 4.0 a digitalizácia. Absolvovaním štúdia resp. kurzov sa získa dobrý prehľad o podnikateľskej stránke spoločnosti, pretože priemyselné inžinierstvo a podnikanie sa navzájom skvele dopĺňajú. Vďaka tomu je absolvovanie štúdia priemyselného inžinierstva a získaný titul v dnešnej dobe také dôležité. Absolventi sa naučia pracovať aj v oblasti marketingu či financií. Tieto oblasti skvele dopĺňajú aspekty priemyselného inžinierstva.

 • Pochopenie pojmu „Veľké dáta“.

Všetci určite vieme, že rozhodovanie sa dá stavať len na kvalitných údajoch. V súčasnej dobe sme tak zahltení informáciami, že je naozaj problém vidieť v nich to čo potrebujeme. A to je presne svet Veľkých dát v súčasných továrňach. Každá spoločnosť chce dnes robiť lepšie obchodné rozhodnutia. Zbiera veľké množstvo dát zo senzorov, ktoré sú osadené na strojoch, zariadeniach a aj vo výrobnom priestore továrne. V súčasnej dobe továrni môžu tieto Veľká dáta pomôcť robiť tieto rozhodnutia ešte lepšie, kvalitnejšie a rýchlejšie. Priemyselné inžinierstvo dáva základ pre prácu v tejto oblasti.

 • Prispôsobenie pracovnej funkcie priemyselného inžiniera

Priemyselný inžinier má vždy možnosti preskúmať a pracovať na rôznych pracovných pozíciách. Kto chce, môže sedieť pri počítači, ktorý vykonáva hĺbkovú analýzu údajov. V oblasti analýzy údajov a podnikovej analýzy existujú pracovné miesta v oblasti priemyselného inžinierstva.

Kto chce môže pracovať vo výrobnej továrni a zlepšovať procesy priamo na dielni. Medzi mnohými ďalšími existujú pracovné miesta v oblasti logistického inžinierstva, výrobného inžinierstva, výroby, prognózovania. Kto chce, môže navštevovať a cestovať po továrňach v čase keď pracuje. To je úlohou priemyselného inžiniera v poradenských a klientských organizáciách.

Kto chce a má záujem vymýšľať a testovať nové prístupy, trendy a prepájať ich so súčasnými a tak zlepšovať prostredie v podnikoch, tak môže robiť ako priemyselný inžinier v oblasti výskumu.

V praxi existuje mnoho ďalších možností, toto je len niekoľko príkladov.

Autor:  Ing. Miroslav Fusko, PhD.

 
Tento článok vznikol v spoluprácii s: ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva 
Zdroj:
 • https://www.topuniversities.com/blog/5-reasons-study-industrial-engineering
 • online.usm.edu/wp-content/uploads/2017/09/online-industrial-engineering-logistics_thumb-1.jpg