#04 Pneumatické rozvádzače - Rozdelenie a označovanie

Rozvádzače slúžia pre riadenie smeru toku stlačeného vzduchu, napr. k priamočiaremu pneumotoru (valcu), ktorého piest sa má v požadovanom okamihu vysunúť a tým vykonať určitú pracovnú činnosť. Alebo stlačený vzduch je rozvádzačom usmernený k ďalším komponentom. Základné rozdelenie rozvádzačov vychádza z ich označovania (Obr.1) a vyjadruje:

  • Počet pracovných polôh
  • Počet prepojovacích uzlov (vstupov a výstupov)

Obr.1 Spôsob označovania typu rozvádzačov

Prvý údaj (X) hovorí o počte ciest (prepojovacích uzlov), napr. 2- dvojcestný, 3-trojcestný, 4-štvorcestný a 5-päťcestny. Druhý údaj (Y) vyjadruje počet pracovných polôh, ako napr. 2-dvojpolohový, 3-trojpolohový. Označenie sa číta od zadu, teda napr. 3/2 predstavuje dvojpolohový trojcestný rozvádzač. Princíp určovania typu rozvádzača zo schematickej značky Funkčný pneumatický systém je zostavený na základe pneumatickej schémy, v ktorej sú jednotlivé komponenty zakreslené prostredníctvom schematických značiek. Je dôležité v takejto schéme nielen identifikovať rozvádzač, ale určiť aj jeho správny typ. Určenie typu rozvádzača bude vysvetlené na dvojpolohovom trojcestnom rozvádzači 3/2. Počet polôh určíme spočítaním "štvorčekov alebo okienok" v značke -  Obr.2.

Obr.2 Určenie počtu polôh v pneumatickom rozvádzači

Počet ciest sa učí spočítaním bodov v ktorých sa dotýkajú prvky schematickej značky v jenom "okienku" rozvádzača - Obr.3. Počet týchto bodov je v každom "okienku" rovnaký.

Obr.3 Určenie počtu ciest v pneumatickom rozvádzači

Niekoľko typov pneumatických rozvádzačov

Aby pneumatický rozvádzač plnil svoju funkciu musí byť určitým spôsobom ovládaný, rozoznávame niekoľko typov ovládania pneumatických rozvádzačov:

  • Manuálne

  • mechanické

  • pneumatické

  • elektrické

  • kombinované

Monostabilné a bistabilné pneumatické rozvádzače

Ďalšie z rozdelení je podľa počtu stabilných polôh rozvádzača, na:

  • monostabilné a
  • bistabilné.
Monostabilné

rozvádzače majú len jednú stabilnú polohu, ktorá býva udržiavaná najčastejšie prostredníctvom pružiny. Ak by sme mali monostabilný rozvádzač ovládaný tlačidlom (Obr.4), potom v čase kedy tlačidlo nie je stlačené sa rozvádzač nachádza vo východiskovej - stabilnej polohe. Po stlačení tlačidla dôjde k jeho prestaveniu do "nestabilnej" polohy v ktorej zotrváva, až kým nie je tlačidlo uvolnené. Vtedy pružina vráti polohu rozvádzača späť do stabilnej polohy.

Obr.4 Monostabilný rozvádzač 3/2 ovládaný tlačidlom

Bistabilné rozvádzače, na rozdiel od monostabilných majú dve stabilné polohy. Ako príklad opäť uvedieme rozvádzač 3/2 v tomto prípade ovládaný dvoma tlačidlami (bistabilný). Po stlačení tlačidla 1  sa rozvádzač prestaví do  druhej polohy, v ktorej zotrváva aj po pustení tlačidla. Späť do prvej polohy je rozvádzač prestavený až po stlačení tlačidla 2 a v tejto polohe opäť zotrváva aj po ukončení pôsobiacej sily na tlačidlo.

Obr.5 Bistabilný rozvádzač 3/2 ovládaný dvoma tlačidlami

zdroj:

  • Šupák, M. a kol. 2012. Pneumatické mechanizmy. 2012. ISBN 978-80-8052-427-2

Vladimír Tlach