#02 Online programovanie robotov

Online programovanie - definícia

Online programovanie prebieha priamo na pracovisku. Programátor manipuluje s reálnym robotom manuálne, alebo pomocou prenosných zariadení.

Spôsoby online programovania

Teach pendant (jednotka ručného riadenia)

Programovanie pomocou Teach pendantu je pravdepodobne najrozšírenejšia forma programovania robotov. Podľa British Automation and Robot Association je až okolo 90% robotov programovaných týmto spôsobom. Ide o zariadenie pripomínajúce tablet, ktoré slúži na ovládanie jednotlivých kĺbov robota a všetkých jeho dostupných funkcií. Pomocou Pendantu programátor presúva robota do jednotlivých pozícií a ukladá ich do programu. Mnoho výrobcov dodáva Teach Pendant ako príslušenstvo ku robotom, vďaka čomu je táto metóda pre programátora ľahko dostupná. Robot môže byť naprogramovaný veľmi precízne, nakoľko je možné zadávať presné súradnice v ľubovoľnom súradnicovom systéme ako aj natočiť jednotlivé kĺby robota podľa potreby.

Manuálna manipulácia s robotom

Intuitívnejšou alternatívou k Teach Pendantu je manuálne navádzanie robota počas programovania pomocou uchopenia ramena robota alebo pomocou joysticku. Podobne ako pri predošlej metóde, programátor po presunutí robota do požadovanej pozície uloží túto pozíciu do programu. Oproti Pendantu je táto metóda rýchlejšia a menej náročná na zručnosti programátora. Obecne nevyžaduje znalosti 3D CAD systémov a prostredí. Precízne polohovanie je však oveľa zložitejšie, nakoľko nie je možné zadávať presné súradnice. Táto metóda nie je vhodná na programovanie úloh, pri ktorých robot stále vykonáva rovnaký pohyb, len posunutý o malú vzdialenosť ako napríklad nanášanie vrstiev farby.

Výhody online programovania

  • Práca priamo na pracovisku: Programátor pracuje v reálnom fyzickom prostredí, čo mu poskytuje prehľad o umiestnení robota, prekážkach na pracovisku a rozmiestneniu jednotlivých strojov a zariadení. Vďaka tomu dokáže rýchlo odhaliť možné kolízie a problémy pri plánovaní pohybov robota.
  • Testovanie programu počas programovania: Keďže sa pracuje s reálnym robotom, je možné funkčnosť a efektivitu programu otestovať priamo počas programovania a prípadne niektoré časti programu doladiť.

Nevýhody online programovania

  • Straty vo výrobe: Zníženie produkcie je najväčšou nevýhodou online programovania. Robot počas tvorby alebo úprav programu nemôže pracovať, čo je z ekonomického hľadiska samozrejme nevýhodné. Pre minimalizovanie strát je ideálne skrátiť dobu programovania čo najviac.
  • Náročnosť programovania: V prípade dlhých pracovných cyklov a zložitých pohybov môže byť programovanie fyzicky náročné.
Zdroje:

OWEN-HILL, A. 2016. What are different programming methods for robots?. [online]. Dostupné na: <https://blog.robotiq.com/what-are-the-different-programming-methods-for-robots>

Autor: Jakub Michalčík | Daily Automation