#03 OEE - celková efektívnosť zariadenia

OEE

predstavuje efektívnosť výrobných procesov čo v podstate predstavuje percento výrobného času, ktoré je skutočne produktívne. Na určenie efektívnosti výrobných procesov je potrebné poznať tri hlavné faktory od ktorých je závislá. Týmito faktormi sú: Dostupnosť, Výkonnosť a Kvalita. Každý z uvedených faktorov ovplyvňuje celkové OEE rovnako a na základe toho platí nasledovný vzťah:

Dostupnosť x Výkonnosť x Kvalita = OEE (%)

Ak by percento OEE dosiahlo 100% v praxi by to muselo znamenať dokonalú výrobu.

Každý z uvedených faktorov by musel dosiahnuť svoje maximum. Pri 100% OEE sa vyrábajú len dobré kusy bez nepodarkov (kvalita), rýchlosť ich výroby je taká rýchla ako je to len možné (výkonnosť) a výroba musí prebiehať bez akýchkoľvek prerušení (dostupnosť).

Ako správne určiť OEE?

Na začiatku určovania sa vychádza z maximálneho času celého týždňa, to znamená 24 hodín denne 7 dní dní v týždni. Od tohto času je potrebné odpočítať plánovanú stratu, pretože v čase tejto straty nie je v úmysle spustenie výroby. Za plánovanú stratu sa považuje napríklad odstávka závodu, prestávky, obedy a podobne. Po odpočítaní hodnoty plánovanej straty je získaný Plánovaný čas výroby. Celková efektívnosť výrobných procesov pracuje s týmto časom a podrobne skúma všetky straty efektívnosti a produktivity, ktoré sa v danom čase vyskytnú s cieľom znížiť alebo vylúčiť tieto straty. Potom ako je známa hodnota plánovaného času výroby je možné určiť jednotlivé faktory od ktorých celková efektívnosť výrobncýh procesov závisí.

Dostupnosť 

Faktor dostupnosti zohľadňuje všetky časy, ktoré zastavia plánovanú výrobu na tak dlhú dobu, že je potrebné sledovať prečo bol proces zastavený. Medzi príklady vecí, ktoré spôsobujú stratu dostupnosti patria neplánované prestávky ako napríklad poruchy zariadenia a nedostatok materiálu. Dostupnosť je pomer reálneho času výroby a plánovaného času výroby.

Dostupnosť = Reálny čas výroby/ Plánovaný čas výroby

Reálny čas výroby

predstavuje vlastne plánovaný čas výroby, ktorý je ale ovplyvnený neplánovanými zastaveniami ako sú napríklad poruchy.

Výkonnosť

Tento faktor zohľadňuje všetko čo spôsobuje, že výrobný proces bude bežať pri nižšej ako maximálnej možnej rýchlosti.  Je to teda pomer čistého času výroby a reálneho času výroby. Čistý čas výroby je možné určiť ako súčin ideálneho času cyklu (najrýchlejší čas cyklu, ktorý môže váš proces dosiahnuť za optimálnych podmienok) a celkovým počtom dosiahnuťí ideálneho času. Celková výkonosť sa potom určí ako:

Výkonnosť = (Ideálny čas cyklu x Počet dosiahnutí / Reálny čas výroby)

Medzi príklady vecí, ktoré spôsobujú stratu výkonu patrí napríkad opotrebovanie strojov, zaseknutia a podobne.

Kvalita

Faktor kvality predstavuje pomer počtu dobrých kusov a počet celkových vyrobených kusov. Zohľadňujú sa vyrobené kusy, ktoré nespĺňajú štandardy kvality vrátane dielov, ktoré je potrebné prepracovať.

Kvalita = Dobré kusy/ Všetky kusy

Výpočet faktoru kvality je vlastne to isté ako pomer Plne produktívneho času výroby (vyrábajú sa iba dobré diely, čo najrýchlejšie a bez zastavenia) a Čistého času výroby(všetky vyrobené kusy čo najrýchlejšie a bez zastavenia).

Prečo je vhodné spraviť výpočet OEE?

Percentuálny výsledok OEE poskytuje veľmi presný obraz toho ako efektívne beží vaš výrobný proces. Vďaka OEE je možné ľahko sledovať vylepšenia výroboného procesu, ktoré časom vznikajú. OEE však poskytuje pohľad len na celkové straty produktivity výrobného procesu a náhľad na základné príčiny straty produktivity poskytujú uvedené tri faktory: Dostupnosť, Výkonnosť a Kvalita. Americká spoločnosť Leanproduction uvádza na základe takmer 50 ročných skúseností, že hodnota OEE sa v diskrétnej výrobe pohybuje v týchto hodnotách:

4Industry
OEE má priamy vplyv na ekonomické výsledky podniku, náklady, produkciu a zisk. To znamená že je veľmi dôležitým ukazovateľom pre manažérov, ktorí pri jeho priebežnom vyhodnocovaní môžu pozitívne ovplyvňovať výsledky výrobného podniku. Manažéri potrebujú pre rozhodovanie a optimalizáciu výroby riešenie, ktoré je možné ľahko nasadiť a poskytuje informácie ako v reálnom čase, tak aj z hľadiska vyhodnotenia uplynulého časového obdobia. Vhodným riešením je presné a hlavne na ľudskom faktore čo najmenej závislé zisťovanie skutočných výsledkov výroby v čase.

Automatizovaný zber dát a monitoring výroby je nutným predpokladom pre realistické vyhodnotenie efektivity výroby.

Dôležitou súčasťou riešenia je tiež informovanosť celého výrobného tímu vrátane operátorov a robotníkov. V praxi sa osvedčilo riešenie poskytovaní informácií priamo do výrobného procesu, aby boli ľudia okamžite informovaní o výsledkoch svojej práce. Táto informovanosť je prvým a samočinne pôsobiacim faktorom pre zlepšovanie výroby, ktorého účinnosť je možné významne zvýšiť pomocou finančnej zainteresovanosti výrobného tímu na výsledkoch zmeny. Zdroje:

Autor: Bc. Adamec Ján | Dailyaion | adamec@dailyaion.com