#13 Umiestnenie ochranných zariadení | Nepriame priblíženie

Rozdiel medzi nepriamym a priamym priblížením je v tom, že pri priamom priblížení sa medzi približujúcou osobou a nebezpečným priestorom nachádza len ochranné zariadenie, ktorého úlohou je vypnúť nebezpečnú funkciu stroja skôr, ako sa osoba dostane do nebezpečného priestoru. Pre nepriame priblíženie je charakteristický znak, že medzi približujúcou sa osobou a nebezpečným priestorom je prekážka, ktorú je potrebné obísť aby bolo možné vstúpiť do nebezpečného priestoru. V tomto prípade sa rýchlosť prístupu odlišuje od rýchlosti pri priamom prístupe, preto sa môže znížiť na K = 1600 mm/s. Pri umiestnení ochranných zariadení, aj vtedy keď ide o nepriame priblíženie musí platiť, že ochranné zariadenie je umiestnené tak, aby nebol možný nezosnímateľný prístup.  To znamená, že v žiadnom prípade sa nesmie osoba dostať do neubezpečeného priestoru bez toho, aby ju ochranné zariadenie nezosnímalo. V prípade, že to nie je možné splniť musia sa umiestniť dodatočné ochranné zariadenia. Správne umiestnenie ochranného zariadenia pri nepriamom priblížení je možno zhrnúť do 2 krokov uvádzaných nižšie.

Krok 1. Vzorec na výpočet

Pokiaľ je zabránené prístupu horných končatín do nebezpečného priestoru v dôsledku trvalo umiestnených prekážok, je možné najkratšiu cestu na prejdenie okolo týchto prekážok, považovať za minimálnu vzdialenosť. Norma STN EN ISO 13855:2010 však zakazuje umiestnenie trvalých prekážok medzi ochranných zariadením a nebezpečným priestorom len za účelom zníženia rýchlosti priblíženia. Prekážky musia byť umiestnené len z konštrukčných alebo pracovných dôvodov.

Krok 2. Použiť maximálnu vzdialenosť

Pokiaľ sa pomocou ochranného zariadenia monitoruje viac ako jedno nebezpečné miesto, musí sa vypočítať a porovnať minimálna vzdialenosť pre obe nebezpečné miesta. Použiť sa musí najväčšia z výsledných minimálnych vzdialeností. Na obrázku nižšie sa porovnávajú dva nebezpečné priestory. Jeden s priamym priblížením a druhý s nepriamym. Pri nepriamom priblížení je potrebné minimálnu vzdialenosť sčítať z troch parametrov. Ako je vidieť na obrázku, nepriamy prístup do nebezpečného priestoru je zložený z dĺžok l1,l2,l3. Tieto dĺžky predstavujú najmenšiu vzdialenosť okolo prekážok v smere k nebezpečnému priestoru. Aby bolo možné vypočítať minimálnu vzdialenosť S je potrebné tieto dĺžky odhadnúť na horizontálnu rovinu. Odhadované dĺžky horizontálnej rovine sú S1,S2,S3. Sčítaním týchto dĺžok vznikne výsledná minimálna vzdialenosť S = S1+S2+S3 (mm) www.sick.com http://www.piltz.com https://www.sutn.sk

Autor: Adamec Ján/ Daily Automation