#01 Návrh a rozloženie prvkov rozvádzača

Návrh Prvkov

Návrh prvkov volíme v závislosti od požiadaviek konkrétneho zadania. Ak je dostupná dokumentácia, držíme sa, podľa možností, zoznamu artiklov a káblov. Pokiaľ  elektrodokumentácia k projektu neexistuje, navrhujeme prvky podľa základných parametrov a požiadaviek zákazníka a dbáme pri tom, aby sme dodržali predpísané minimá noriem:

  • Ochranné pospájanie v zmysle normy STN EN 60204-1
  • Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41
  • Označovanie vodičov v zmysle STN EN 60204-1
  • Označovanie rozvádzačov, svorkovníc a elektroinštalácií v zmysle STN EN 61082-1:2001-9

Ideálnym riešením pri návrhu rozvádzača je použitie niektorého z PC softvérov, prostredníctvom ktorého si projektant dokáže vytvoriť dokonca 3D náhľad svojho navrhovaného rozvádzača. Ako príklad môžeme uviesť EPLAN Electric P8, ktorý poskytuje neobmedzené možnosti pre projektovanie. Výhodou takýchto SW je tvorba dokumentácie a riadenie projektov elektrotechnickej automatizácie. Automatická výroba sa nezaobíde bez detailných správ založených na základe schém zapojenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou komplexnej dokumentácie a poskytujú požadované údaje pre ďalšiu fázu projektu, ako je výroba, montáž, uvedenie do prevádzky a servis.

Dôležité pri návrhu je brať ohľad na správne dimenzovanie napätia a prúdu jednotlivých komponentov, ich chladenie a celkové umiestnenie v rozvádzači tak, aby bolo praktické a usporiadané. Správny výber komponentov je dôležitý pri výbere vhodnej veľkosti rozvádzača tak, aby nám zvolené množstvo komponentov a príslušenstva do rozvádzača vošiel, nezabúdame tiež na káblové žľaby a DIN lišty, a aby sme do návrhu veľkosti rozvádzača zarátali aj min. 20 – 30 % voľného miesta pre dodatočné zmeny počas návrhu alebo výroby zariadenia.

Elektro_rozvádzač_návrh prvkov

Obrázok č.1 (Zdroj: MELS s.r.o)

Rozloženie prvkov

Rozloženie prvkov v  rozvádzači pozostáva z hrubého rozmiestnenia prvkov na platňu rozvádzača. Prvky ukladáme s ohľadom na vzdušnosť celého rozvádzača, kvôli ich dostatočnému chladeniu, ďalej na praktickosť a funkčnosť.  Jednotlivé prvky poukladáme čo najvhodnejšie na zatiaľ neupravenú montážnu platňu a opticky skontrolujeme, či návrh zodpovedá skutočnosti, a či sme dodržali všetky zásady pre správny návrh a rozmiestnenie prvkov.

Služby Daily Automation: Návrh a výroba rozvádzačov

Po hrubom rozložení prvkov pristúpime k druhému kroku. Podľa umiestnenia prvkov navrhneme rozloženie a trasovanie káblových žľabov. Ak je to možné a ak nám to dovolia rozmery rozvádzača, vždy použijeme výšku žľabov 80mm, pretože aj v tomto prípade hrá rezerva priestoru dôležitú úlohu. Káblové perforované žľaby vedieme po celom obvode rozvádzača. V mieste kde budú osadené prvky a komponenty rozvádzača umiestnime dostatočne dlhé DIN lišty. Pri návrhu môžeme uvažovať aj o jednej rade DIN líšt pre vyväzovací hrebeň na káble umiestneného pri káblových vývodkách s ohľadom na minimálny polomer ohybu jednotlivých káblov, platí jeden kábel, jedna vývodka.

Príslušenstvo rozvádzača, ako ventilátory, termostaty, dverné spínače, osvetlenie rozvádzača a pod. umiestňujeme v závislosti na funkčnosti týchto komponentov. Tzn., že ventilátory umiestňujeme nakríž rozvádzačom voči mriežkam s prachovým filtrom,  alebo v čo najvyššom a najnižšom bode rozvádzača tak, aby v ceste prietoku vzduchu bol ten komponent, ktorý potrebujeme dostatočne chladiť. Termostat pre chladenie umiestníme v najvyššej časti rozvádzača, ďalej od chladenia rozvádzača, alebo bližšie k prvku, ktorý sa bude najviac zahrievať. Dverný spínač umiestníme na opačnej strane ako sú umiestnené pánty dvierok rozvádzača. Umiestnenie osvetlenia volíme tak, aby nám osvetlilo čo najväčšiu plochu.

Elektro_rozvádzač_návrh prvkov_pohľad z vnutra

Obrázok č.2 (Zdroj: MELS s.r.o)

Elektro_rozvádzač_návrh prvkov_pohľad z vonku

Obrázok č.3 (Zdroj: MELS s.r.o)

PRÍKLAD ZAPOJENIA? 

Na nasledovných obrázkoch môžete vidieť príklad zapojenia komponentov opisovaných v príspevkoch DailyAutomation.sk/elektro/.  Pri realizácii nášho príkladu sme využívali softvérový nástroj E-PLAN. Riešenie EPLAN Electric P8 poskytuje neobmedzené možnosti pre projektovanie, dokumentáciu a riadenie projektov elektrotechnickej automatizácie. Stiahnite si náš príklad kompletného zapojenia vytvoreného v EPLAN-e (Pdf)

AUTOR VAŠICH VEDOMOSTI JE 

MELS Logo