iLO - AirBox

iLO - AirBox | Nasledujúci príspevok obsahuje stručný opis výskumno-vývojového projektu a jeho výstupov pre prax.

V súčasnej dobe, v kontexte na meniace sa požiadavky na priemysel, a to nielen na Slovensku, je problémom aj existencia robustnej elektrickej distribučnej siete, ktorá je z minulosti síce dostatočne dimenzovaná, ale nachádza sa však na obmedzených trasách a lokalitách, kde ju v minulosti využíval len ťažký priemysel. Je administratívne, časovo, finančne a technicky náročné budovať nové trasy alebo upravovať prípojné miesta, kde by bolo možné dátové komory prevádzkovať.

Tento dôvod bol impulzom pre výskumno-vývojovú spoluprácu medzi spoločnosťou iLO, s.r.o. a Ústavom konkurencieschopnosti a inovácií UNIZA.

Základné údaje projektu:

 • Názov projektu: Výskum a vývoj najvhodnejších podmienok na prevádzku ASIC serverov s cieľom poskytovania nových služieb spoločnosťou iLO, s.r.o. s prízvukom na ekonomickú a ekologickú prevádzku.
 • Žiadateľ: iLO, s. r. o.
 • Partner projektu: Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA), pracovisko UKaI (Ústav konkurencieschopnosti a inovácií)
 • Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.
 • Obdobie riešenia projektu: 02/2020 – 03/2021
Airbox

Tento projekt bol podporený v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom realizovaného projektu bolo vyvinúť komplexné riešenie pre efektívny beh ASIC serverov slúžiacich na podporu digitalizácie aplikácií zdieľanej ekonomiky a zároveň im poskytovať službu ich správy a údržby. Predmetom projektu bol aj výskum a vývoj inovatívnych, modulárnych a mobilných vzduchových komôr, tvarov a materiálov, v ktorých je inteligentné, aktívne riadené prostredie.

Podstata novosti v rámci výstupov projektu spočívala vo výskume a vývoji vlastných vzduchových komôr. Ide o mobilné modulárne dátové komory určené na inteligentné aktívne riadenie prostredia, v ktorom bude zabezpečovaná prevádzka špecifických serverov určených na podporu digitalizácie aplikácií v rámci princípov podpory zdieľanej ekonomiky. Ide o podporu využívania a rozširovania špeciálneho druhu distribuovanej databázy uchovávajúcej neustále sa rozširujúci počet záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu ako z vonkajšej strany, tak aj zo strany samotných uzlov peer-to-peer siete.

Potreba inovácie v tejto oblasti súvisí predovšetkým s ďalším rozvojom technológie Blockchain, ktorá má výrazný potenciál ovplyvniť budúci vývoj a smerovanie verejných aj súkromných služieb. Predstavuje totiž systém posilňujúci dôveru a naopak eliminujúci neistou jeho užívateľov, v ktorom sú jednotlivé uložené informácie a dáta overované nespočetne veľa krát mnohými užívateľmi, čo je najúčinnejší spôsob ako zabraňovať potenciálnym podvodom. V prípade bankovníctva a platieb umožní urýchliť bankové operácie a spraví ich zároveň bezpečnejšími a efektívnejšími. V oblasti kybernetickej bezpečnosti a internetu vecí (IoT), aj v kontexte na požiadavky konceptu Priemysel 4.0, pomáha už dnes zabraňovať neautorizovaným zmenám, strate dát či hackerským útokom a to aj prostredníctvom decentralizácie v oblasti uchovávania informácií a dát.

Obr. Ukážky z meracích a komparačných protokoly vzoriek ( iLO - AirBox )

Primárnym výstupom projektu je mobilné dátové centrum, ktoré je možné sprevádzkovať prakticky v priebehu niekoľkých hodín a následne je pripravené na využívanie veľkého množstva ASIC čipov súčasne. Dané riešenie zjednodušuje aj výber vhodnej lokality, a to vďaka možnosti prevádzkovať ho aj v nevhodnom prostredí starých hál alebo schátraných priestorov. Ďalej rieši fyzickú ochranu drahých zariadení. Takisto odstraňuje nutnosť vytvorenia dostatočne robustného a bezpečného elektrického rozvodu a počítačovej siete.

ASIC servery na distribuované výpočty sú v súčasnosti z hľadiska využívania technológie Blockchain nepochybne najvýhodnejšie z hľadiska pomeru ceny, resp. nákladov a ich výkonu. Zohľadňujú sa dve základné vlastnosti a to hash rate a spotreba elektrickej energie.

AirBox

iLO AirBox je technický a procesný celok, ktorý pre klienta predstavuje integrované riešenie v podobe služby a vybavenia. Jej obsahom je:

 • VZDUCHOVÁ KOMORA – Poskytuje chránený priestoru pre prevádzku serverov s inovatívnou možnosťou umiestnenia priamo v priestoroch klienta, aj vo vonkajšom prostredí, voliteľne v priestoroch prevádzkovateľa. Fyzické prevedenie komory umožňuje zapojenie plug and play (predpríprava na priame a rýchle zapojenie na prívod el. energie aj Internet).
 • MONITORING PROSTREDIA - Vzduchová komora obsahuje magnetické senzory, senzory teploty, vlhkosti a príkonu ktoré sú použité ako vstupy pre Reguláciu prostredia aj Bezpečnosť.
 • REGULÁCIA PROSTREDIA – Vzduchová komora využíva inovatívnu reguláciou s aplikovanou fuzzy logikou schopnou rozoznávať opakujúce sa senzorické vstupy pre plynulé zmeny stavov aktorov (umožňuje plynulé automatické zmeny otáčok ventilátorov pre chladenie a reguláciu chladiacej a vykurovacej kapacity).
 • BEZPEČNOSŤ - Integrovaný algoritmus sa tiež stará o fyzickú bezpečnosť. Hlásenie pred neoprávneným vstupom, kybernetickú bezpečnosť pred neoprávneným vstupom cez internet (vďaka integrovanému firewallu a plne automatickým bezpečnostným aktualizáciám použitého softvéru).
 • AUTOMATICKÁ OBNOVA PREVÁDZKY - API rozhranie pre priame sledovanie umiestnených serverov slúži ako diagnostické centrum a inovatívne minimalizuje počet nutných zásahov človekom, čo znižuje výrazne náklady na prevádzku. Je schopné prostredníctvom aktorov aj priamo zasahovať a servery prostredníctvom jemných (softvérových) reštartov alebo tvrdých reštartov odpojením napájania uviesť do prevádzkového stavu.
 • KOMUNIKÁCIA - Komora je navrhnutá pre vzdialené operácie a poskytuje širokú škálu okamžitých informácií pre dohľad, diagnostiku a vzdialené operácie cez webové rozhranie a aplikáciu na mobilných zariadeniach s vlastným prehľadným rozložením informačných a regulačných prvkov. Automatická obnova prevádzky je tiež naprogramovaná pre notifikáciu a privolanie obsluhy až po vykonaní základných krokov autonómne.
 • PREVENTÍVNA ÚDRŽBA - Integrovaný algoritmus zabezpečuje vďaka počítadlám vykonávanie preventívnej údržby čo znižuje počet neproduktívnych odstávok.

 Autorský kolektív:

Tibor Hatnančík, iLO s.r.o.

doc. Ing. Róbert Kohár, PhD. - doc. Ing. Patrik Grznár, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Mohlo by ťa zaujímať: Univerzitné a vedecké príspevky