#01 Identifikácia produktov v priemyselnej výrobe

Identifikácia slúži na rozpoznávanie entity v množine entít. Určité štandardy sa usilujú o jednoznačné priradenie identifikátora entite. Identifikácia je potrebná na zachovanie alebo zabezpečenie určitej transparentnosti a jednoznačnosti identifikovaných údajov. V oblastiach bežného ale aj pracovného života každého z nás sa podieľa na zabezpečení určitej bezpečnosti, napríklad bankomatové výbery, kde našim identifikátorom je naša bankomatová karta, vstupy do zabezpečených oblastí len s pomocou priradeného identifikačného čísla a podobne. Denne používame pre správnu identifikáciu preukaz totožnosti, pas, vodičský preukaz, alebo iný identifikačný prvok. Vytváraním systémov s použitím aických prostriedkov môžeme dospieť až k procesu aickej identifikácie, aické sledovanie poštových zásielok a ich následná kontrola, sledovanie výroby produktov v ich výrobnom procese, globálna lokalizácia prepravných jednotiek v reálnom čase. Veľkým prínosom aickej identifikácie je hlavne jej značne vyššia rýchlosť, teda čas potrebný na rozpoznávanie a priradenie identifikátora entite je oveľa kratší oproti ručnej identifikácií

RFID_ukážkaIdentifikačné systémy delíme do rôznych druhov médií:

  • kontaktné elektronické médiá,
  • bezkontaktné média,
  • biometrické médiá.

Príklady a ukážky identifikácií v priemysle: https://youtu.be/fItxZHOiz-g https://youtu.be/1SxkqUYoKvk Zdroj:

  • adiweb.fr
  • www.anewtech.net
  • BARTNECK, N. – KLAAS, V. – SCHOENHERR, H. 2009. Optimizing Processes with RFID and Auto ID, Fundamentals, Problems and Solutions, Example Applications. München : Publicis Publishing, 2009. 255 s. ISBN 978-3-89578-646-4.

Spoluautor: Radovan Svitek