Užijte si rychlejší, flexibilnější a ekonomičtější výrobu se službou Fast Delivery Service | + VIDEO | Weidmüller

Služba Fast Delivery od společnosti Weidmüller usnadňuje plánování, urychluje výrobní procesy a garantuje dodávku individuálně montovaných svorkovnic a instalačních krabic tak rychle, jak je to možné, a to již od jednoho kusu osazené lišty nebo krabice. Snižují se tak také pořizovací náklady i cena skladování a instalace a zároveň se zvyšuje flexibilita a kvalita a tím i konkurenceschopnost.

Se službou Fast Delivery Service (FDS), je možné efektivně využívat omezené zdroje, jako ty, které požadují specialisté, aniž by to mělo dopad na kvalitu a čas dodávky. Používají se sestavené svorkovnice nebo krabice namísto jednotlivých komponent pro svorkové lišty. S použitím správné kombinace softwaru a služeb je možné vše provést přímo ze systému ECAD.

Dnešní firmy čelí velkým výzvám, ať už pracují v oboru strojních zařízení a inže­nýringu, nebo výroby elektrických panelů. Na jednu stranu se výroba stává stále více přizpůsobenou požadavkům zákazníka, komplikovanější a složitější, na druhou stranu se standardem stávají ad-hoc objed­návky s krátkou dodací lhůtou a konstrukč­ní změny na poslední chvíli. Kromě toho v sektoru výroby elektrických panelů exi­stují významné cenové tlaky vzhledem ke globální konkurenci. V této oblasti je vyso­ká poptávka po přizpůsobených zákaznic­kých řešeních. Jedním z dobrých přístupů je používání inteligentních služeb, které šetří čas během fází přípravy a plánování projektů a využívání zákaznicky přizpů­sobených bezchybných elektroinstalací. A zde přichází do hry služba Fast Delivery Service od společnosti Weidmüller. Tato služba pomáhá firmám snižovat provozní náklady, zabránit vzniku chyb v instalaci a zvýšit bezpečnost. Díky tomu tvoří základ pro ekonomickou úspěšnost.

Fast Delivery Service: core business namísto svorkového rébusu

Se službou Fast Delivery Service společ­nosti Weidmüller mohou zákazníci získat přizpůsobené svorkovnice, které jsou se­stavené a připravené k instalaci, ale také osazené a neosazené krabice v extrémně krátkém čase. Tato služba má několik vý­hod: eliminují se vysoké fixní náklady na volnou výrobní kapacitu a není potřeba stálé zajištění skladovacího prostoru nebo nákupu jednotlivých komponent. Tyto podsestavy zároveň omezují chybovost a zvyšují bezpečnost produktů a zlepšují jejich jakost.

„Se službou Fast Delivery přinášíme ma­lým a středním podnikům v oboru výroby a inženýringu rozvaděčů a strojních zařízení holistický koncept pro urychlení a zjednodu­šení široké řady různých procesů. Zákazník od nás obdrží produkt připravený k instalaci za pouhých 5 dnů. Tím se zvyšuje efektivita a flexibilita a zároveň úspory nákladů",

říká Björn Drewes, Head of Business Unit/Pro­duction Assembly Services.

Jak služba funguje?

Weidmüller nabízí flexibilní výrobu na objednávku a závazné dodací lhůty svorkovnic, které jsou osaze­né a připravené k instalaci. Hlavní ingre­diencí je Konfigurátor Weidmüller, nebo krátce WMC. WMC obsahuje 8000 produk­tů společnosti Weidmüller pro konfiguro­vání zákaznických aplikací. Řady produktů v konfigurátoru WMC se neustále rozšiřují a tím je umožněno uživatelům nezávisle plánovat a dokumentovat jejich projekty, zadávat poptávky a vystavovat objednáv­ky. Software, který je možné nainstalovat a začít používat během několika málo minut.

Je poskytován k volnému stažení na domácí internetové stránce společnos­ti Weidmüller.

Pokud jsou již k dispozici datové sady pro projekt v systému ECAD, například ePlan P8 nebo Zuken E3, můžete je pohodlně importovat přes integrované rozhraní bez jakýchkoliv chyb. Software je ale možné používat i bez systémů ECAD nebo ERP. Často stačí tabulka MS Excel a společnost Weidmüller ráda pomůže s pří­pravnou fází v případě pochybností. Kon­zistentnost dat je zajištěna přes importní kanály od vystavení objednávky až po dokumentační fázi. Díky 3D konfigurační­mu prostředí a integrovaným objektovým závislostem pro komponenty je možné vytvářet bezchybné konfigurace a značení svorkovnic. Používání software je intuitivní díky intuitivnímu rozhraní a funkcionalitě drag-and-drop. Konfigurátor WMC dále obsahuje databázi řešení nejlepší praxe pro standardizované projekty.

Rychle, ještě rychleji

a nejrychleji se službou

Fast Delivery Service

Po dokončení konfigurace se vytvoří ceno­vá kalkulace a objednávka se vystaví přímo v systému WMC. Tím budou podrobné in­formace odeslány výrobnímu oddělení, kde se zcela automaticky zákaznické produkty vyrobí do pouhých 24 hodin. Co se týče dodávky, uživatel má na výběr z několika různých úrovní služby. Služba Fast Delivery do pěti dnů nabízí nejkratší dodací lhůtu pro vybrané produkty. Služba dodávky do 10 dnů také pokrývá širokou škálu pro­duktů se spolehlivou dostupností. Pro při­způsobené zákaznické konfigurace je také k dispozici služba „Direct Offer“. V tomto případě rychlost dodávky závisí na dostup­nosti komponent použitých v konfiguraci. Všechny úrovně služby jsou k dispozici od jednoho kusu osazené lišty nebo krabice. Tím je umožněno ekonomické zpracování menších projektů a individuálních poptá­vek. Zákazníci obdrží své přizpůsobené produkty připravené k instalaci během pár dnů. Služba Fast Deliver Service je k dis­pozici v celé Evropě.

Pro používání všech služeb Fast Delivery se jednoduše zare­gistrujte. Automatizovaný proces cenové kalkulace pomáhá urychlovat budoucí objednávky. Po dokončení konfigurace s použitím systému ECAD a WMC zákazník vytvoří poptávky a o pár minut později obdrží individuální zákaznicky specifickou cenovou kalkulaci, včetně čísel položek pro přímé objednání.

Fast Delivery společnosti Weidmüller umožňuje uživateli rozhodovat o tom, zda koupí osazené svorkovnice, kompletně zapojené svorkovnice, nebo plně osazené krabice jako dokonalou službu strojním in­ženýrům a výrobcům rozváděčů pro každý projekt.

Benefity pro zákazníka

Používání konfigurátoru Weidmüller a balíč­ku služeb umožňuje výrobcům rozváděčů a strojním inženýrům soustředit se na jejich hlavní činnost – přípravu, instalaci a provoz. Odbourávají se časově náročné činnosti, které jsou spojené s tímto procesem. Mno­ho času zabere identifikace jednotlivých komponent z plánu ECAD, objednacích čí­sel a vyřízení procesu objednávky. Všechny tyto kroky je možné provést v konfigurátoru WMC, čímž se nejen zlepšuje konkurenční postavení firmy, ale také se zvyšuje spoko­jenost zákazníka. Firma se tak může více soustředit na svoji hlavní činnost. Nabízení rychlých a spolehlivých řešení, která jsou dokonale přizpůsobená požadavkům zá­kazníků, je jistá cesta k úspěchu v rámci me­zinárodní konkurence.

Weidmüller, s.r.o.

Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4

Tel: +420 244 001 400

E-mail: info@weidmueller.cz