#03 Emergency STOP / Núdzové zastavenie

Emergency STOP (Núdzové zastavenie) predstavuje bezpečnostné tlačidlo, pomocou ktorého je možné núdzovo zastaviť stroj. Emergency STOP sa teda bežne v praxi nepoužíva na štandardné zastavenie stroja, ale iba v prípade, ak hrozí akékoľvek nebezpečenstvo osobám či kolízia samotného zariadenia/stroja.  Po jeho zatlačení sa musí dané zariadenia v čo najkratšom čase zastaviť aby sa predišlo spomínaným kolíziám či akémukoľvek úrazu. Aj z uvedeného dôvodu sú tieto Emergency STOP tlačidla rozmiestnené na zariadení tak, aby boli operátorom ľahko prístupné a bolo možné ho v prípade akéhokoľvek rizika z "každého miesta" zatlačiť. Z pravidla tiež býva, že uvedené tlačidla sú umiestňované tak, aby ich bolo vidieť aj pre "okoloidúcich", ktorí vedia rovnako v prípade potreby promptne zareagovať a bezpečne odstaviť zariadenie.

Názov EMERGENCY (núdzový) hovorí o tom, v akých prípadoch by sa mala táto funkcia zastavenia využívať. Nie je však predpísaná povinnosť využitia len v prípade núdze. Sú známe 3 kategórie zastavenia a nevzťahujú sa výlučne na núdzové zastavenie ale ide o funkcie STOP-u (teda zastavenia). Možno ich použiť na normálne zastavenia a taktiež aj pre núdzového zastavenia v závislosti od daného stavu aký na pracovisku nastal.

Na nasledujúcom videu (vytvorenom spoločnosťou Siemens) môžeme vidieť názornú ukážku aplikácie núdzového zastavenia.

Na zadefinovanie kategórie zastavenia existujú 3 bezpečnostné normy, ktoré sú medzi sebou veľmi úzko pripojené, čo znamená, že ich definície sú v podstate rovnaké v každom dokumente. Ide o normy: ISO 13850 - Bezpečnosť strojových zariadení - Funkcia núdzového zastavenia, IEC 60204-1 - Bezpečnosť strojov - Elektrické zariadenia strojov, NFPA 79 - Elektrická norma pre priemyselné stroje. Na základe nich sú definované kategórie zastavenia.

Definícia kategórií zastavenia

Kategórie zastavenia sú rozdelené do 3 základných skupín:

  • Kategória 0 - jej ekvivalentom môže byť napríklad vytiahnutie prívodného kábla stroja zo zdroja elektrickej energie (zastavenie dynamických častí stroja okamžite v danom momente - okamžité nekontrolované zastavenie),
  • Kategória 1 - plynulé zastavenie pohybov všetkých dynamických častí zariadenia a následné ekvivalentné vytiahnutie prívodného kábla stroja zo zdroja elektrickej energie (prerušenie prívodu elektrickej energie až po zastavení pohybov dynamických častí stroja - kontrolované zastavenie stroja),
  • Kategória 2 - zastavenie dynamických častí stroja a udržanie zariadenia pod napätím (kontrolované zastavenie s ponechaním elektrického napätia na zariadení).

Pre lepšie pochopenie a odlíšenie významov kontrolovaného zastavenia od nekontrolovaného je možné kontrolované zastavenie (zastavenie kategórie 1) zapísať ako zastavenie pohybu stroja elektrickou energiou, ktorou sú napájané pohony stroja a jej postupným redukovaním až dôjde k úplnému zastaveniu. Na druhej strane nekontrolované zastavenie (zastavenie kategórie 0) predstavuje prerušenie elektrickej energie ktorou sú napájané pohony stroja bez ohľadu na okolitý stav. Z pohľadu efektívnosti je lepšie využiť (ak je to možné) zastavenie kategórie 1. V tomto prípade nie sú tak namáhané brzdy, tým pádom až tak netrpí stroj a predlžuje sa životnosť. Avšak nie vždy je možné použiť zastavenie kategórie 1 a niekedy je nutnosť použitia zastavenia kategórie 0. Núdzové zastavenie | Emergency stop

Správny výber funkcie zastavenia

Pri výbere funkcie zastavenia je potrebná analýza rizík, kde sa posúdia všetky riziká, ktoré môžu vzniknúť. Ďalej je potrebné vykonanie analýzy Štart/Stop. Po dokončení analýzy rizík je potrebné zodpovedať si nasledujúce otázky:

  • Zastaví sa stroj bezpečne pomocou nekontrolovaného zastavenia?

Ak strojové zariadenie nemá značnú zotrvačnosť, čo znamená, že nedobehne po prerušení značnú dráhu je postačujúce zastavenie kategórie 0. Ak strojové zariadenie môže dobehnúť, keď je odpojené napájanie alebo ak sa strojové zariadenie dá zastaviť rýchlejšie pod kontrolou, ako keď je jednoducho odpojené napájanie, je pravdepodobne vhodnejšou voľbou zastavenie kategórie 1. Vertikálne osi, ktoré môžu v prípade prerušenia vykonať kolíziu budú pravdepodobne potrebovať prídavný mechanický hardvér, ktorý zabraní kolízii a jednotlivé osi zabrzdí. Môže ísť o mechanickú brzdu prípadne o iný druh zariadenia určený na zabrzdenie.

  • Ak strojové zariadenie obsahuje zariadenia, ktoré vyžadujú napájanie na ich udržanie v bezpečnom stave potom je najideálnejšou voľbou zastavenie kategórie 2.

Ak padne voľba na využitie zastavenia kategórie 2 je potrebné pamätať na fakt, že ponechanie napájania strojového zariadenia ponechá používateľa otvoreného pre nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť s napájaním strojového zariadenia, ktoré nie je prerušené. Zastavenie kategórie 2 nie je povolené pre funkcie núdzového zastavenia hoci je možné ho použiť na normálne funkcie zastavenia.

Núdzové zastavenie | Emergency stop
Indiamart

Minimálne požiadavky

Vyššie spomínané normy vyžadujú, aby všetky stroje mali k dispozícii minimálne zastavenie kategórie 0. Splnenie tejto podmienky by sa dalo dosiahnuť prerušením prívodu elektrickej energie využitím prerušenia hlavného ovládacieho relé prípadne vytiahnutím prívodného kábla elektrickej energie. Dôležitým upozornením je fakt, že nie u všetkých strojov je nutnosť disponovať E-STOP. Potreba využitia núdzového zastavenia sa určuje dvomi spôsobmi: 1.Existencia technickej normy typu C (špecifická pre daný stroj) ,ktorá vyžaduje od výrobcu, aby uvádzaný stroj disponoval E-STOPom 2.Prostredníctvom hodnotenia rizika na základe potenciálu vyhnúť sa škode alebo ju obmedziť. ISO 13850 obmedzuje výber kategórie zastavenia na kategóriu 0 alebo 1 a vylučuje kategóriu 2. Toto vylúčenie možno nájsť aj v NFPA 79, IEC 60204-1. Kategória 2 sa môže použiť len na prevádzkové alebo normálne funkcie zastavenia (zastavenie výrobného cyklu a pod.) Zdroj:

Autor: Bc. Adamec Ján | Dailyautomation | adamec@dailyautomation.com

Spoluautor: Lukáš Chupač