#03 RFID | Dátový nosič (transpondér - tag)

Vlastnosti a funkcie celého systému rádiofrekvenčnej identifikácie sa vzťahujú na použité tagy. Pre tento prvok sa v bežnej praxi používa niekoľko označení, ako napríklad už viac krát spomínaný tag alebo štítok, nálepka, transpondér, identifikátor a podobne. Medzi hlavné charakteristické znaky možno spomenúť:

 • RFID tag je tvorený pamäťovým čipom, vysielacou - prijímacou anténou (cievkou) a samotným elektronickým obvodom.
 • Medzi hlavné funkčné súčiastky ohraničujúce veľkosť celého tagu patrí anténa, nakoľko je najväčším prvkom.
 • Súčasťou je aj riadiaca logika, ktorá je vkladaná pri výrobe čipu do pamäte typu ROM a nie je možné ju meniť.
 • Dáta sú do tagu ukladané v digitálnej podobe a môžu byť v závislosti od druhu tagu načítavane a ajprepísané.
 • Predávanie dát prebieha bez priamej viditeľnosti, transpondér môže byť umiestnený aj na neprístupnom mieste.
RFID tág

Delenie týchto zariadení je možné z viacerých hľadísk, podľa princípu práce a funkčnosti, druhou pamäti alebo nosiča informácii. My si poukážeme na pár základných delení podľa(Dobkin, 2007):

 1. Princípu práce:
  • Pasívne tagy: prevedenie tagu pozostáva z pamäťového čipu,kondenzátora, antény (cievky) a vodivého prepojenia. Za pomoci elektromagnetickej indukcie sa nabije napájací kondenzátor, tag je prostredníctvom toho schopný odoslať informáciu čítačke, a preto nevyžaduje vlastné napájanie. Vďaka absencií batérie je potom možné konštrukciu tagu značne miniaturizovať a umiestniť napríklad na nálepku, jedinou prekážkou zmenšovania je anténa. Toto prevedenie je charakteristické nižším dosahom a to jednotiek až desiatok centimetrov, v závislosti na druhu antény a použitého frekvenčného pásma. Medzi veľké výhody vďaka ktorým vzrastá popularita tohto zariadenia je jeho neobmedzená životnosť a nízka cena.
  • Aktívne tagy: tieto zariadenia majú vlastný vstavaný zdroj energie a tým je batéria. Použitie tohto prevedenia je hlavne pre aktívnu lokalizáciu, nakoľko sú tieto tagy schopné samé vysielať svoju identifikáciu. Vďaka podpore vlastného zdroja energie je možnosť vyššieho dosahu, až niekoľko metrov, a tiež väčšieho množstva funkcionalít, akými sú napríklad hodnota teploty, tlaku okolia a podobne. Vkladanie informácií a aj čítanie je možné pri pohybe. Nevýhodou takéhoto tagu je jeho menšia životnosť, oproti pasívnym tagom a tiež vyššia cena.
 2. Podľa druhu použitého frekvenčného pásma:
  • Nízkofrekvenčné: majú nižší dosah čítacieho zariadenia, využívané sú najmä pre sledovanie a identifikáciu zvierat, majetku. Pri použití pásma dlhých vĺn (LF, Low Frequency) ide o dosah pod 40 cm, pri použití krátkych vĺn (HF, High Frequency) ide o dosah do 100 cm. Systém využívajúci dlhé vlny (LF) má minimálne vplyvy na okolie. Majú malú prenosovú rýchlosť a sú vhodné do nepriaznivých podmienokakými sú napríklad voda, ktorou sú ovplyvnené len v minimálnej miere. LF tagy sú rozmerovo väčšie a nie je možné čítať viacero naraz.
  • Vysokofrekvenčné:disponujú vysokým dosahom atiež vysokými rýchlosťami prenosu informácii. Použitie pásma ultra krátkych vĺn (UHF, ultra high frequency) umožňuje čítať na vzdialenosti od 1 až do 6 metrov (to v prípade pásma 868 MHz). Typickými aplikáciami je sledovanie paliet v skladoch pri preprave, platenie mýtneho poplatku bez nutnosti zastavenia a podobne.
 3. Podľa typov pamäte a možnosti zápisu:
  • Readonly: typ tagu, ktorý sa dá len čítať, jeho čip obsahuje unikátne sériové číslo (EPC, UID) zapísané výrobcom.
  • Read – write: tagy tohto typu sú určené ako k čítaniu, tak aj k zápisu, do pamäti čipu obsiahnutého v tagu je možné zapisovať opakovane od 256 bitov až do 128 kB. Dáta takéhoto tagu môžu byť kedykoľvek prepísané či zmenené.
  • WORM: tieto tagy umožňujú jednorazový zápis, inak povedané jednorazovo programovateľné. Po naprogramovaní sa z nich stanú tagy určené na čítanie (read - only). Výrobca alebo koncový užívateľ tak dokáže vyhovieť svojim požiadavkám.
 4. Podľa výrobného prevedenia: fyzické prevedenie RFID tagov môže byť v rôznych formách, anténa a čip je základom každého prevedenia. Ich puzdro sa líši od požiadaviek aplikácie v ktorej sú použité či už ide o spôsob upevňovania na iné predmety, teplotnú, chemickú, či vlhkostnú odolnosť.
ZDROJ:

 DOBKIN, M. D. 2007. The RF in RFID. Oxford : Newnes, 2007. 400 s. ISBN 978-0-75068-209-1. AUTOR: Radovan Svitek Recenzenti balluff_logo