#02 Dátové typy PLC

Dátové typy PLC | V nasledujúcom článku si uvedieme niečo o základných dátových typoch PLC s príkladmi ich využitia v praxi.

Pri programovaní PLC automatov rôznych zariadení sa bežne stretávame zo situáciou kedy potrebujeme pracovať s informáciami rôzneho druhu. Ako príklad uvedieme informácie ako signál zo snímačov o prítomnosti dielov, počet súčiastok na dopravnom páse, čas vykonávania istej operácie stroja a podobne. Aby sme s danými informáciami vedeli pracovať a zakomponovať ich do vlastného PLC programu, je nutné ich zadefinovať a priradiť k nim dátový typ. Dátový typ nám následné hovorí s akým druhom informácie pracujeme. Či ide o prácu s dátovým typom: čas, celé číslo, desatinné číslo a podobne. Štandardné dátové typy sú definované organizáciou PLCOpen. (oplcopen.org), ktoré sú súčasťou programovacích jazykov PLC. Medzi základné dátové typy patria:

  1. Integers (Celé čísla)

príklad:  12, 50, 120, 30125  a podobne. V praxi je teda možnosť využiť dátový typ integer v prípade ak potrebujeme spočítať množstvo súčiastok na dopravnom páse, počet vyrobených kusov, pri matematických operáciách s celými číslami a mnoho iných.

  1. Floating points (Reálne čísla)

príklad: 12.25, 1.005, 32565,89 a podobne. Desatinné čísla často využívame napríklad pri rôznych matematických operáciách, dáta zo snímačov s presnou informáciou o vzdialenosti, dĺžke súčiastok, polohe a podobne.

  1. Time (Čas)

príklad: 10s, 125ms, 1h a podobne dátový typ čas má taktiež mnoho využití. Vieme ho využiť napríklad v prípade ak chceme dopravný pás po určitom čase nečinnosti zastaviť, v daných časových úsekoch vykonávať určité akcie či výpočty, v pravidelných intervaloch vykonávať zálohu programu a podobne.

  1. Strings (textové reťazce)

príklad:  "abc" , "text", "toto je príklad"

  1. Bit strings (bitové reťazce)

Pod každou skupinou základných dátových typov sa skrýva niekoľko ďalších dátových typov popísaných v štandarde IEC (PLCOpen.org)

Dátové typy PLC - Strings:

IEC Dátový typ Formát Rozsah Príklad
STRING Character String Max 254 characters ´www.dailyautomation.sk´

Dátové typy PLC - Bit strings:

IEC Dátový typ Formát Dĺžka bitov
BOOL Boolean 1 bit
BYTE Byte 8 bitov
WORD Word 16 bitov
DWORD Double Word 32 bitov
LWORD Long Word 64 bitov

Pri dátovom type BOOL uvažujeme s dvomi hodnotami 0 alebo 1. Zvyčajne sa označujú log.0 ako FALSE (NEPRAVDA), alebo log.1 TRUE (PRAVDA). Príklad: bitová informácia 0 (FALSE) alebo 1 (TRUE) nám povie informáciu ako napríklad:

  • súčiastka prítomná na dopravnom páse: Hodnota Log. 1 (true)
  • súčiastka nie je prítomná na dopravnom páse: Hodnota Log. 0 (false)

BYTE:

Dátové typy PLC

Binárne vyjadrenie: min. hodnota: 2#00000000 max. hodnota: 2#11111111 Príklad: Byte n: 2#11010011 MSB: (Most significant bit) Najviac významný bit LSB: (Least significant bit) Najmenej významný bit

WORD:

Dátové typy PLC | Word

Binárne vyjadrenie: min. hodnota: 2#0000000000000000 max. hodnota: 2#1111111111111111 Príklad: Byte n: 2#1101001101101001

Dátové typy PLC - Integers: (Celé čísla)

IEC Dátový typ Formát Rozsah Dĺžka bitov
SINT Short Integer   28-1 -128  127 8
INT Integer 216-1 (-32768  32767) 16
DINT Double Integer 232-1 (-2147483648 2147483647) 32
LINT Long Integer 264-1 64
USINT Unsigned Short Integer  0 ... 28-1 (0  255) 8
UINT Unsigned Integer  216-1 16
LDINT Long Double Integer  232-1 32
ULINT Unsigned Long Integer  264-1 64

Vysvetlenie: Príklad: USINT (8bit) Všetky dátové typy sú tvorené Bitmi 0 a 1. V danom prípade pri dátovom type sa INT skladá z kombinácie 16 Bitov "Núl" a "Jednotiek". Ak sú všetky bity = 0 následné je výsledné číslo: INT = (00000000) = 0+0+0+0+0+0+0+0 = 0 Ak sú všetky bity = 1 následné je výsledné číslo: INT = (11111111) = 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255 Rozsah  dátového typu USINT je teda 0-255. príklad: (00110101) =  0 + 0 +  32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53 integer MSB: (Most significant bit) Najviac významný bit LSB: (Least significant bit) Najmenej významný bit Podľa tabuľky teda môžeme vidieť, že dátový typ INT má veľkosť 16 bitov, čo znamená že do daného typu vieme vložiť číslo v rozsahu od (-32768 po 32768). V praxi vieme teda takéto číslo využiť napríklad na aktuálny počet kusov na dopravnom páse. Dátový typ v skupine Integers si teda následne vyberáme podľa toho s akými veľkými celými číslami plánujeme pracovať v našom programe.

Dátové typy PLC - Floating points (Reálne čísla)

IEC Dátový typ Formát Rozsah Dĺžka bitov príklad
REAL Reálne čísla Upper limit +/-3.402823e+38 Lower limit +/-1.175495e-38 32 1.234567e+13
Dátové typy PLC | float

Sign:(Znamienko) 32 bit = 0  = znamienko "+" 32 bit = 1  = znamienko "-"1.1.1

Dátové typy PLC - Time

IEC Dátový typ Vysvetlenie Poríklad
TIME Podľa IEC- počítanie času v 1ms intervale T#10d4h38m57s12ms TIME#10d4h38m
DATE Podľa IEC- počítanie dátumu  v 1-dňových intervaloch D#1989-05-22 DATE#1989-05-22
TIME_OF_DAY Podľa IEC- počítanie času v 1ms intervale TOD#14:32:07 TIME_OF_DAY#14:32:07.77
DATE_AND_TIME Dátum a čas DT#1989-06-15-13:56:14.77 DATE_AND_TIME#1989-06-15-13:56:14.77

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi