Komplexné služby v oblasti bezpečnosti strojných zariadení a osôb | SICK

Servis včera a dnes

SICK spol. s r.o. pôsobí na českom a slovenskom trhu dvadsaťpäť rokov. Z malého predajného zastúpenia spoločnosti SICK AG sa počas rokov stala renomovaná firma, ktorá sa nezaoberá iba predajom širokej škály senzorov pre priemyselnú automatizáciu, logistiku a procesnú automatizáciu, ale kladie veľký dôraz na expertnú servisnú podporu. V dnešnej dobe zamestnáva SICK spol. s r.o. 90 zamestnancov z ktorých 25 sa zaoberá servisom. Na českom a slovenskom trhu je to ojedinele silný servisný tím

Servisné tímy sú úzko špecializované a rozdelené do niekoľkých aplikačných oblastí.

Certifikovaní bezpečnostno-aplikační špecialisti môžu vykonať posúdenie rizík na novom i prevádzkovanom strojnom zariadení, navrhnúť správny spôsob zabezpečenia – bezpečnostný koncept – a následne vykonajú akreditovanú inšpekciu s akreditovaným meraním dobehových časov pre stanovenie minimálnej (bezpečnej) vzdialenosti. Ponúkame tiež školenia o legislatíve a jej praktickej aplikácii, o vykonávaní posúdenia rizík a tiež poskytujeme školské ako správne použiť softvér SISTEMA.

Naši vision aplikačný špecialisti dokážu implementovať sofistikované kamerové systémy pre rýchlu a presnú 2D alebo 3D kontrolu tvarov a meranie rozmerov širokej škály produktov vo všetkých typoch priemyslu. Rovnako tak navrhneme a nainštalujeme čítacie systémy všetkých známych čiarových aj 2D kódov alebo textu.

O akúkoľvek aplikáciu všetkých našich produktov sa postará náš projektový tím, ktorý zaistí bezproblémovú integráciu do vášho existujúceho zariadenia od A do Z.

Akreditovaný Inšpekčný orgán SICK SSU CZ

Accredo znamená „dávam dôveru“. Akreditácia teda znamená, že Český inštitút pre akreditáciu nám "s dôverou" udelil osvedčenie o akreditácii podľa ČSN EN ISO/IEC 17020:2012. Existujúce osvedčenie je platné do 14. 6. 2026. Na stránkach Českého inštitútu pre akreditáciu je ľahko dohľadateľné, kto akreditované služby ponúka.

Akreditované inšpekcie na českom a slovenskom trhu ponúkame už od roku 2003. Vykonávame ich hlavne u prevádzkovateľov strojných zariadení, ktorým záleží na bezpečnosti ich zamestnancov, tak ako je to okrem iného uvedené aj v § 101 a § 102 Zákonníka práce - zákon č. 262/ 2009 Zb. Nariadenie vlády č. 378/2001 Zb. ďalej prevádzkovateľovi strojných zariadení v § 4, článku (1) hovorí, citujem: „Kontrola bezpečnosti prevádzky zariadenia pred uvedením do prevádzky je vykonávaná…“ a ďalej v článku (2) rovnakého paragrafu stojí „Následná kontrola musí byť vykonávaná najmenej raz za 12 mesiacov …“ Z toho sa dá usudzovať (zákony sú o ich výklade), že prevádzkovateľ má pred uvedením strojového zariadenia skontrolovať bezpečnosť prevádzky tohto zariadenia a následne má toto zariadenie skontrolovať minimálne raz za 12 mesiacov. A táto kontrola/inšpekcia má byť zdokumentovaná.

 
Často sa ma zákazníci pýtajú, či si túto kontrolu môžu vykonávať sami. Vzhľadom na to, že zo zákona jasne nevyplýva, kto túto kontrolu môže vykonávať, je moja odpoveď vždy rovnaká. „Kontrolu by mal vždy vykonávať človek, ktorý si je vedomý zodpovednosti, ktorá mu z tejto činnosti vyplynie, ale hlavne má dostatočne hlboké teoretické i praktické znalosti z oblasti zabezpečenia strojných zariadení.“ Nezáleží pritom či je to vlastný zamestnanec alebo externý subjekt. Práve vzhľadom na dôveru – akreditáciu, je tým pádom najjednoduchšie využiť služby bezpečnostného oddelenia firmy SICK. Všetkých jedenásť bezpečnostných špecialistov spoločnosti SICK prešlo dlhodobým (a tiež pravidelne opakujúcim sa) školením v materskej spoločnosti v Nemecku a majú teda nielen hlboké teoretické znalosti, ale po desaťtisícoch vykonaných inšpekciách aj ohromné praktické skúsenosti z rôznorodých prevádzok a spôsobov zabezpečenia rôznych strojných zariadení.
 
Dôveru v naše znalosti a skúsenosti nemá len Český inštitút pre akreditáciu, ale aj naša materská spoločnosť SICK AG. Od roku 2014 musí každý nový záujemca o certifikát bezpečnostného špecialistu absolvovať prax v Českej republike a praktickou skúškou u autora tohto článku preukázať, že je schopný inšpekcie vykonávať. Ide o kolegov z celého sveta, ktorí u nás prax vykonali, či už z USA, Nemecka, Japonska, Poľska a ďalších krajín.

Čo je teda akreditovaná inšpekcia?

  • Počas akreditovanej inšpekcie bezpečnostných prvkov okrem iného overujeme:
  • správne umiestnenie a nastavenie bezpečnostného zariadenia (inšpekciu je možné vykonať aj v prípade, že sú použité bezpečnostné prvky od iných výrobcov)
  • či sú bezpečnostné prvky zapojené do riadiaceho systému stroja podľa platných predpisov a noriem
  • že dokumentácia súhlasí s existujúcim zapojením
  • že je dodržaná minimálna (bezpečná) vzdialenosť
  • a ďalši

Výsledkom inšpekcie je vydaný inšpekčný protokol av prípade pozitívneho výsledku aj inšpekčná známka, ktorá znamená, že stroj je možné prevádzkovať bezpečným spôsobom a že jeho prevádzkovateľ splnil požiadavky uvedené v bode e) § 2 a odseku 1 a 2, § 4 nariadenia vlády č. 348/2001, Zb.

Bezpečnosť nových strojov

Výrobca strojového zariadenia samozrejme najviac zaujíma, aby dodal prevádzkovateľom funkčné a kvalitné strojné zariadenia. Nesmie však, a to už počas konštruovania stroja, zabudnúť na smernicu o strojoch v znení českého Nariadenia vlády č.176/2008 Zb. Tu sú stanovené základné požiadavky, ktoré musí výrobca splniť, aby mohol strojné zariadenie uviesť na trh EÚ.

Primárnou podmienkou skonštruovania bezpečného stroja je to, že sa vykoná posúdenie všetkých rizík, viď kapitola 1, prílohy č. 1. Tu je uvedené: „Výrobca strojného zariadenia alebo jeho splnomocnený zástupca zabezpečuje posúdenie rizika s cieľom jeho zníženia …“ Aj tu nastupujú špecialisti firmy SICK. Nie každý výrobca strojových zariadení má znalosti alebo kapacity na to, aby posúdenie rizika bolo riadne vykonané. Preto sa čoraz viac výrobcov obracia na firmu SICK so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení aj nových strojov. Náš tím bezpečnostných aplikačných špecialistov vykoná posúdenie rizík pre výrobcov a navrhne spôsob zabezpečenia tak, aby bolo zaručené, že sú splnené požiadavky príslušných zákonov a noriem.

Nielen že navrhneme vhodný optoelektronický prvok z nášho širokého portfólia, ale navrhneme jeho vhodnú integráciu do riadiaceho systému stroja, zmeriame akreditovaným spôsobom dobehový čas stroja a podľa požiadaviek STN EN ISO 13855 vypočítame správnu, teda minimálnu (bezpečnú) vzdialenosť pre jeho bezpečné umiestnenie.

V spoločnosti SICK berieme bezpečnosť skutočne vážne, pretože si uvedomujeme zodpovednosť, ktorú máme. Ide totiž o zdravie a niekedy aj o život.
Akýkoľvek servisný zásah je možné požiadať a objednať telefonicky na čísle +420 234 719 466 alebo prostredníctvom emailu servis@sick.cz.

 
Filip Pelikán,
Vedúci Akreditovaného Inšpekčného orgánu
SICK, spol. s r.o.