Úvod do tvorby programu CNC! Príručka od FANUC

Pýtate sa, ako programovať CNC? Ak sa chcete stať programátorom alebo technológom, Priučte sa! Práve teraz vás zatiahneme do výučby programovania CNC strojov.

Čo obnáša práca programátora? Uvažujete nad tým, že by ste chceli pracovať ako technológ a programátor CNC obrábacích strojov? Očakávajte rozmanitú prácu. Programovanie CNC strojov nie je nič vyložene rutinného a stereotypného. Náplňou tohto zamestnania nie je len tvorba vlastných CNC programov, ale obsahuje aj celý rad iných činností.

Vy, ako programátor CNC, na základe výrobnej dokumentácie, pomocou ktorej sú vyhotovené výrobné výkresy a pracovné postupy, musíte určiť vhodný CNC obrábací stroj. Vašou úlohou je zvážiť všetky výrobné či ekonomické podmienky a na základe toho vypracovať pracovný postup tvorby programu.

Pracovná náplň programátora má väčšinou 3 základné fázy:

1. určenie vhodného CNC stroja, 2. spracovanie technologického postupu - od prípravnej etapy až po dokončovaciu etapu, 3. vypracovanie technologického programu pre obrábanie,

Spôsoby prípravy a tvorba programov pre CNC obrábacie stroje, programátor vždy plánuje tak, aby bol stroj maximálne vyťažený. Musí teda venovať patričnú pozornosť prípravnej fáze práce. Existujú 2 prístupy tvorby NC kódov:

  1. Ručná tvorba, ktorá využíva pevných cyklov - frézovanie, sústruženie, vŕtanie. Technológovia a programátori pripravujú G kódy pre NC obrábanie ručne. Je tu isté riziko výskytu chyby.
  2. Tvorba programov pomocou  CAM systémov. CAM systémy, z anglického (Computer Aided Manufacturing), sú vhodné najmä pre firmy, ktoré prechádzajú na CNC obrábanie a chcú hneď od prvých dní vyrábať. CNC obrábacie stroje sú často nevyužité z toho dôvodu, že prevádzka čaká na to, až programátor správne pripraví NC program. Realizácia programu prebieha na počítači v špeciálnom nainštalovanom systéme, ktorý jednoducho simuluje prostredie CNC zariadení. CAM systém pomocou postprocesoru potom vygeneruje program pre určitý typ CNC.

Stavba CNC programu Riadiaci program môžeme voľne opísať ako súbor informácií vyjadrených prostredníctvom čísel, ktoré podrobne opisujú činnosť stroja. Každý program sa zhotovuje v strojovom kóde, ktorý obsahuje 3 podstatné informácie:

  1. technologické informácie,
  2. geometrické informácie,
  3. pomocné a prídavné informácie.
Štruktúra CNC programu

Štruktúra programu, napríklad pre sústruženie, môže obsahovať tieto časti:

Ako vyzerá organizácia programovania? Zjednodušene a v stručnosti povedzme, že program sa skladá z blokov, ktoré sú vo vetách. Každá z viet obsahuje slovo, ktoré opisuje určitý príkaz, číselný kód a programovateľné funkcie. Vety potom číslujeme postupne tak, aby bolo možné neskôr dodatočne vložiť ďalšie vety s príkazmi. Organizáciu programovanie potom delíme podľa spôsobu programovania na ručné alebo strojové programovania, o ktorom už bola zmienka. A potom podľa spôsobu vyjadrenia súradníc je programovanie absolútna či prírastkové.

FANUC Czech s.r.o

www.fanuc.eu/sk factoryautomation.cz

CNC simulátor