pondelok , december 9 2019
Domov / Tvoje vedomosti / Bezpečnosť, normy a zákony

Bezpečnosť, normy a zákony

01 – Bezpečnostné prvky – Úvod

Bezpečnostné prvky sú využívané predovšetkým za účelom ochrany človeka pred úrazom či dokonca pred usmrtením. Ich využitie je teda nevyhnutné v prípade ak hrozí akékoľvek nebezpečenstvo vyplývajúce zo zariadenia (Viac o hodnotení rizika v príspevku: tu). Ako príklad, kedy je nutné využitie bezpečnostných prvkov, si uvedieme ochranu človeka pred lisovacím …

Čítaj viac

02 – Svetelné závory

Svetelné bariéry umožňujú vstup do rizikových priestorov stroja, za podmienky ak je stroj v pokoji. Svetelné závory nám zabraňujú počas pracovného cyklu vstup do nebezpečnej oblasti stroja, čím znižujú pravdepodobnosť vzniku úrazu. Ak prechádza cudzie teleso nežiadúcou oblasťou dôjde k prerušeniu svetelných lúčov. Keď dôjde k prerušeniu lúčov, bezpečnostný systém …

Čítaj viac

03 – Blokovanie a monitorovanie ochranných krytov/ dverí

Položme si otázku: Načo využívame blokovanie a monitorovanie ochranných krytov? Využitie a aplikácie sú jasné. V priemysle sa často stretávame so zariadeniami, ktorých procesy sú pre osoby nebezpečné. Uveďme si ako príklad robotické pracovisko pri ktorom môže dôjsť ku nebezpečnej, ba až smrteľnej zrážke medzi robotom a človekom. Z uvedeného …

Čítaj viac

04 – Bezpečnostný laserový skener

Bezpečnostný laserový skener je bezdotykové ochranné zariadenie, používané najmä na horizontálne zabezpečenie prístupu do nebezpečných priestorov. Laserové skenery sú aktívne snímajúce systémy so zabudovaným vysielačom a prijímačom. K týmto zariadeniam nie je potrebné pridávať žiadne iné pomocné komponenty. Princíp fungovania týchto skenerov je, že vysielajú krátke svetelné impulzy, ktoré sa …

Čítaj viac

05 – EMERGENCY STOP

Núdzové zastavenie predchádza alebo obmedzuje nebezpečenstvo zranenia obsluhy, prípadne obmedzuje riziko vzniku nehody, ktorá by mala za dôsledok škodu na stroji alebo na pracovnom materiáli. Nebezpečenstvo môže nastať v niekoľkých prípadoch, ako porucha stroja alebo tiež vinou ľudského faktora. Na nasledujúcom videu (vytvorenom spoločnosťou Siemens) môžeme vidieť názornú ukážku aplikácie …

Čítaj viac

06 – Bezpečnostné nášľapné rohože

Bezpečnostné nášľapné rohože alebo tiež rohože reagujúce na tlak sa zvyčajne využívajú pri prednej strane stroja alebo v okolí nebezpečných robotov. Princíp fungovania spočíva v tom, že po vstúpení na akúkoľvek časť rohože reagujúcej na tlak dochádza k vyslaniu signálu riadiacemu systému a následnému zastaveniu stroja. Používajú sa najmä tam, kde …

Čítaj viac

STN EN 61310-1 Požiadavky na vizuálne a akustické signály

Daný príspevok sa venuje stručnému avšak výstižnému prehľadu normy STN EN 61310-1, ktorý sa zaoberá požiadavkami na vizuálne, akustické a dotykové signály. Kódovanie informácie : použitie farieb Farby, ktoré sa na stroji využívajú musia byť vyberané s ohľadom na to, aké informácie chceme operátorom stroja poskytnúť. Farby či už indikačných, …

Čítaj viac

Technická špecifikácia TS 15066 pri kooperácii človek-robot

TS 15066

V danom príspevku sa budeme venovať predovšetkým základnými, a zároveň nutnými bezpečnostnými požiadavkami pre kooperujúce priemyselné roboty, ktoré sú obsiahnuté v technickej špecifikácii ISO TS 15066. Ide tu predovšetkým o nový koncept bezpečnosti práce, o ktorý by sa mali opierať predovšetkým dizajnéri robotických pracovísk určených na kooperáciu človeka s robotom. …

Čítaj viac

EN ISO 10218 – Priemyselné roboty a ich integrácia do priemyslu

V danej časti sa budeme venovať predovšetkým štandardom EN ISO 10218-1 a EN ISO 10218-2, ktoré sa zaoberajú priemyselnými robotmi pre priemyselné prostredie. Ich súčasťou je taktiež odhad možných rizík spojených s robotmi a poskytujú požiadavky na ich elimináciu. V dnešnej dobe už taktiež opisujú aplikácie s: viac ako jedným …

Čítaj viac

Posúdenie rizík (Risk assesment) – SIL

Analýza rizika predstavuje veľmi dôležitú úlohu pri spracovaní projektov funkčnej bezpečnosti. Fázy analýzy zahŕňajú určenie nebezpečenstva a vyhodnotenie rizika. Analýza rizika umožňuje určiť nebezpečné situácie a bezpečnostné funkcie pre požadovanú integritu bezpečnosti. Základná norma, zaoberajúca sa touto problematikou je norma IEC 61 508. (Posudzovanie rizík pri práci, 2015) Posúdenie rizika …

Čítaj viac
X