#01 Úvod do bezpečnostných prvkov

Bezpečnostné prvky sú využívané predovšetkým za účelom ochrany človeka pred úrazom či dokonca pred usmrtením. Ich využitie je teda nevyhnutné v prípade ak hrozí akékoľvek nebezpečenstvo vyplývajúce zo zariadenia (Viac o hodnotení rizika v príspevku: tu). Ako príklad, kedy je nutné využitie bezpečnostných prvkov, si uvedieme ochranu človeka pred lisovacím zariadením, nárazom priemyselným robotom a podobne. V uvedených príkladoch môže dôjsť ku vážnemu zraneniu s trvalými následkami ba až ku usmrteniu, a preto je nutné zaviesť bezpečnostné prvky znemožňujúce prístup človeku do nebezpečných zón.  Ak sa budete pohybovať v priemysle, určite si všimnite, že bezpečnostné prvky sú zvyčajne odlišované farbou. Zvyčajne ide o farbu žltú, i keď niektorý výrobcovia používajú farbu červenú.

PRINCIPIÁLNA SCHÉMA:

Bezpečnostné prvky

Na schéme môžeme vidieť principiálnu schému, ktorá naznačuje, že jednotlivé bezpečnostné prvky, sú zapojené do bezpečnostného CPU. Ak napríklad niekto v prípade núdze zatlačí tlačidlo bezpečnostného zastavenia (Emergency Stop), CPU to podľa užívateľom naprogramovanej logiky vyhodnotí a odpojí všetky nebezpečné okruhy. Inými slovami odpojí hlavný prívod energie do riadiacich prvkov, ktoré predstavujú riziko pre človeka (Odpojenie el. energie pre motory, prívodu vzduchu pre pneumatické akčné členy a podobne). REŠTART: reštart Po aktivácii  akéhokoľvek bezpečnostného prvku (pr. otvorenie bezpečnostných dverí, zatlačenie tlačidla bezpečnostného zastavenia a pod.) sú všetky nebezpečné okruhy odpojené od prívodu energie. Ich opätovný rozbeh je možný (vo väčšine prípadov) iba po zatlačení tlačidla "reštart". Operátor tak potvrdí že bezpečnosť nie je narušená, nehrozí žiadne riziko a bezpečnostný okruh je uzatvorený. CPU prijíme signál, reštartuje bezpečnosť a opätovne spustí prívod energie pre motor, pneumatické akčné členy a podobne. BEZPEČNOSTNÁ VZDIALENOSŤ: Pre dôkladné zabezpečenie osôb je nutná správna inštalácia uvedených bezpečnostných prvkov/ systémov. Jedným z dôležitých pravidiel je správna bezpečnostná vzdialenosť inštalovaného bezpečnostného prvku od možného miestna vzniku úrazu. Uvedené vzdialenosti sú uvedené v normách (EN ISO 13855)  a záležia od nasledovných faktorov: t1= reakčný čas bezpečnostného prvku, t2= reakčný čas zariadenia, t.j. zastavenie zariadenia od príjmu signálu na zastavenie od bezpečnostného prvku, C = vzdialenosť, ktorá je meraná ako dĺžka vniknutia ľudskej časti tela cez bezpečnostný prvok bez detekcie danej časti tela. Ako príklad uvádzame možnosť vniknutia ruky pomedzi dva lúče bezpečnostnej závory, K = predpokladaná rýchlosť človeka, alebo časť jeho tela smerujúceho do nebezpečnej zóny., S=K*(t1+t2)+C BEZPEČNOSTNÉ PRVKY: V prípade hroziaceho nebezpečenstva je veľmi často využívaným bezpečnostným prvkom oplotenie, ktoré znemožňuje prístup osôb do nebezpečných zón. V súčasnosti (2016) ide o jeden z najčastejšie využívaných bezpečnostných prvkov, ktorý však musí byť doplnený ďalšími prvkami ako bezpečnostné dverné zámky a podobne. bezpečnostné oplotenie mechanicka zabrana 01 mechanicka zabrana Ako sme uviedli, v kombinácii s mechanickými zábranami je vo väčšine prípadov nutná kombinácia s inými bezpečnostnými prvkami, ba v niektorých prípadoch je možné tieto mechanické zábrany úplne vylúčiť a nahradiť iným zabezpečovacím prvkom. Ako príklad často používaných prvkov uvádzame :

  1. bezpečnostné závory,
  2. bezpečnostný skener,
  3. tlačidlo núdzového zastavenia,
  4. svetelné závory,
  5. dverný zámok a iné.

Jednotlivým bezpečnostným prvkom venujeme samostatné príspevky v danej kapitole. Zdroj:

  1. Pilz, 2013
  2. euchner.cz
  3. www.directindustry.com
  4. www.bristol-storage.co.uk