Bezpečné zastavenie - typy funkcií

V praxi často krát nastane stav keď je potrebné zastaviť aizované výrobné pracovisko alebo samotné zariadenie ako je napríklad robot. Pre zastavenie pracoviska alebo zariadenia sú známe viaceré kategorie bezpečného zastavenia. Typ zastavenia sa volí v závislosti od druhu rizika, ktoré môže vzniknúť. V nasledujúcom článku budú popísané jednotlivé kategórie bezpečného zastavenia.

Na lepšie pochopenie uvádzanej problematiky pozri aj Emergency STOP / Núdzové zastavenie.

STO - safe torque off (bezpečné vynutie krútiaceho momentu) 

Táto funkcia zastavenie zodpovedá zastaveniu kategórie 0 - nekontrolované zastavenie. Prerušenia napájania elektrickou energiou a tak nie je možné vykonávať žiadny ďalší pohyb stroja. Ide o najvyužívanejšiu funkciu bezpečnostného zastavenia. Zabezpečuje že žiadna energia so systému, ktorá vytvára krútiaci moment nôže ďalej pôsobiť.

Princíp funkcie zastavenia STO je znázornený aj na obrázku nižšie kde je možné vidieť, že v momente ako je spustená funkcia STO začne klesať rýchlosť v čase na minimum. Tým že sa privádzané impulzy na zariadenie okamžite vypnú nevytvára sa ani krútiaci moment. Rýchlosť hnaného zariadenia bude klesať úmerne veľkosti trenia ktoré pri pohybe hnacej časti vzniká a zotrvačnou silou systému až do momentu kým nenastane pokojný stav. Stav nulového krútiaceho momentu sa udržiava až do doby kým funkcia nepovolí reštart systému.

GT Engeneering

Safe Stop 1 - Bezpečné zastavenie 1  (SS1)

Využíva sa v prípadoch kedy je potrebné kontrolované zastavenie do určitého času. Tento typ zastavenie sa líši od predchádzajúceho prípadu tým, že ide o kontrolované zastavnie kdežto v prechádzajúcom prípade išlo o nekontrolované zastavnie. Keďže je to kontrolované zastavenie funkcia SS1 priamo súvisí so zastavením kategórie 1 (pozri Emergency STOP / Núdzové zastavenie).

Riadené zastavenie priebeha s využitím elektrickej energie pomocou ktorej sú spomaľované pohyby stroja postupne až do pokojného stavu. Z znamená, že prívod elektrickej energie nie je prerušení v danom momente ale energia je dodávaná a je vyžitá na postupné zastavenie stroja. Po ukončení riadeného zastavenie to znamená ,po dosiahnutí pokojného stavu, môže byť zariadenie prepnuté do funkcie STO.

Bezpečenostná funkcia zastavenia SS1 môže byť rozdelená na 3 základné typy tejto funckie.

 1. SS1 - d - riadené zastavenie - iniciuje a riadi spomalenie motorov stroja v rámci nastavených limitov a po dosiahnutí preddefinovaného stavu spúšťa funkciu STO.
  GT Engeneering
 2. SS1 - r - kontrolovanie rampy spomalenia - iniciuje a monitoruje rýchlosť spomalenia motorov stroja a po dosiahnutí požadovaných krútiaich momentov spúšťa funkciu STO.
  GT Engeneering
 3. SS1 - t - časovo riadené zastvenie - spúšťa spomalenie motora a zároveň spúšťa funkciu STO s časovým oneskorením od doby spustenia SS1-t.
GT Engineering

Safe Stop 2 - Bezpečné zastavenie 2  (SS2)

Zastavenie pri SS2 prebieha podobne ako pri funkcii SS1 s tým, že proces zastavenia je kontrolovaný a ide tak o kontrolované zastavenie. Rozdiel pri týchto dvoch funkciách nastáva až v momente keď sa dosiahne stav zastavenia. Pri funkcii SS1 po dosiahnutí stavu zastavenia prichádza na rad funkcia STO a teda prerušenie prívodu elektrickej energie a zabráneniu stroja akou koľvek formou vytvárať krútiaci moment.

Pri funkcii SS2 po dosiahnutí stavu zastavenie prichádza na rad funkcia SOS - bezpečné zastavenie prevádzky. V tomto prípade sa nepreruší prívod elektrickej energie ale práve naopak elektrická energia je do stroja privádzaná aby bol stroj stále udržiavný v rovnakej polohe po prerušení jeho činnosti. Poloha motoro je neustále udržiavaná v jednej polohe a po celý čas je monitorovaná.

Rovnako ako pri funkcii SS1 aj tu je možné využitie troch typov monitoraného zastavenia.

 1. SS2 - d  - riadené zastavenie
  GT Engineering
 2.  SS2 - r - monitorovaná rampa
 3. SS2 - t  -časovo riadené zastavenie
GT Engineering

Po dosiahnutí stavu zastavenia nasleduje funkcia SOS, ktorá udržiava prívod elektrickej energie.   Zdroje:

Autor: Bc. Adamec Ján | Dailyaion | adamec@dailyaion.com