Ako správne vybrať AGV?

AGV (automated guided vehicle) je automaticky riadené prepravné vozidlo, ktoré sa využíva v logistike na prepravu materiálu. Ide o autonómne vozidlo, ktoré na prepravu materiálu nepotrebuje obsluhu a prepravu vykonáva samostatne. Takéto prepravné vozidlá sú vlastne svojím spôsobom mobilné kolaboratívne roboty, ktoré dokážu medzi sebou komunikovať a rozpoznávať prekážky. Pojem AGV môžeme v SK jazyku definovať ako automatizovaný logistický systém.

AGV systémy sa neustále vyvíjajú a výrobcovia ponúkajú široké portfólium možností a typov. Ako sa teda správne rozhodnúť pri výbere toho Vášho AGV?

Pozri tiež Autonómne vozidá AGV ako súčasť INDUSTRY 4.0

Ako vybrať správne AGV?

Aplikácie AGV systémov môžu byť rôzne v závislosti od typu prenášaných bremien, od spôsobu prepravy alebo od spôsobu navigácie. Výrobcia AGV vozíkov ponúkajú širokú škálu možností ich použitia. Výber automatizovancýh vozíkov je preto závislý od vhodnosti vozidla na danú aplikáciu. Najzákladneiše kriteriá pri výbere vozidlá sú:

1.Spôsob prenášania bremien

Najzákladnejšie delenie AGV podľa spôsobu prenášania bremein je:

 • tunelové/podbiehacie - vozidlo zvyčajne vojde pod prepravovaný materiál, kde sa vytvorí spojenie AGV a materiálu a nasleduje presun,
 • nosné na tele vozidla - vozdilo príde do priestoru kde materiál prichádza z dopravníkového pásu priamo na jeho telo a nasleduje presun materiálu,
 • nosné na vidliciach - je to obdoba vysokozdvižného vozíka, avšak tieto vozdilá disponujú samostatným riadením a navigáciou,
 • ťahacie AGV - bremeno je umiestnené na samostatnom ťahanom vozíku,

2.Výber podľa smeru pohybu

Existujú automaticky riadené vozidlá, ktorých smer pohybu je obmedzený. Na základe smeru, ktorým sa môžu pohybovať sa rozdeľujú na:

 • možnosť pohybovať sa len jedným smerom - tento typ je vhodné aplikovať v úzkych priestoroch, kde je obtiažne otočenie, a preto sa pohybujú po uzavretých slučkách dookola,
 • možnosť obojsmerného pohybu - umožňujú vstup do úzkych slepých uličiek z ktorých je možné výsť len spätným pohybom,
 • možnosť viacsmerného pohybu - umožnujú flexibilné riešenia pohybu, možnosť otáčania sa na mieste alebo bočný pohyb,

3. Podľa nosnoti prepravovaného materiálu

Aj hmotnosť prepravovaného materiálu je jedným z dalších aspektov, ktoré je potrebné zohľadniť pri aplikcii AGV. Výber AGV v závislosti od hmostnosti materiálu sa rozdeľuje na:

 • Vozidlá do 500 kg
 • Vozidlá do 1200 kg
 • Vozidlá nad 1200 kg

4. Spôsob navigácie

Aby sa automaticky riadené vozdilá dokázali správne pohybovať po pracovnom priestore a dokázali presúvať bremená z jedného miesta na druhé je dôležitá ich navigácia. Existuje viacero druhov navigácií v závislosti od prostredia, do ktorého bude vozdilá aplikované. Najčastejšie používané sú:

 • pásková navigácia - Použitá páska môže byť magnetická alebo farebná. na AGV je umiestnený príslušný navigačný senzor na sledovanie pásky. Výhodou tejto aplikácie je flexibilita.
 • navigácia s QR kódom - Inerciálne navigačné riadenie využíva sieť QR kódov umiestnených na podlahe. Navigačné riadenie na základe pozície AGV voči QR kódu koriguje pozíciu AGV. Tento typ navigácie nevyžaduje kontinuálnu pásku, ľahko sa implementuje a je flexibilný pri zmene dráh.
 • navigácia laserovým skenerom - Laser vysiela signály do svojha oklia a tie sa odrážajú od okolitých predmetov. Následne prebieha automatická kalkulácia uhla a vzdialenosti od reflexných objektov. Táto informácia je porovnávaná s mapou reflexných prvkov uložených v pamäti vozidla. To umožňuje navigačnému systému trianguláciu súčasnej pozície vozdila. Súčasná pozícia je porovnávaná s dráhou naprogramovanou v mape a to umožňuje navigáciu k určenému cieľu.
 •  SLAM navigácia - (Simultaneous Localization and Mapping) – súbežné mapovanie priestoru a lokalizácia AGV v tomto priestore. Pomocou laserových skenerov sa vytvára mapa prostredia v okolí automaticky riadeného vozdila. Súčasne s mapovaním prebieha aj lokalizácia. Takto vytvorené mapy sa využívajú na navigáciu v reálnom čase s ďalším plánovaním dráh a vytváraním algoritmov na obchádzanie prekážok.

Na to, aby bolo spojenie výroby a automaticky riadených vozidiel čo najefektívnejšie, je potrebná dobrá znalosť pracovného prostredia. Takáto znalosť prostredia umožní správny výber automaticky riadených vozidiel na základe vyššie uvedených kritérií. Zdroje:

Autor: Bc. Adamec Ján | Dailyautomation | adamec@dailyautomation.com