#07 Pracujeme s číslami

V danom príspevku sa čitateľ zoznámi s prácou s číslami. Ukážeme si ako v  PLC dokážeme napríklad sčítať, odčítať čísla, "kopírovať" číslo z jednej premennej adresy do druhej a iné. Názorným spôsobom si taktiež znázorníme kde a akým spôsobom sú jednotlivé čísla uchovávané v pamäti PLC.

Načo je dôležitá práca s číslami v PLC? Zoberme si za príklad počítanie vyrobených kusov konkrétneho stroja, vyhodnocovanie údajov z kamerových systémov o polohe súčiastky, určenie dĺžky súčiastky a podobne. Mohli by sme skutočne pokračovať veľmi dlho takýmito jednoduchými príkladmi.

                Uveďme si však jednoduché základné matematické operácie, ktoré nám PLC ponúkajú:

 • sčítanie,
 • odčítanie,
 • násobenie,
 • delenie,
 • porovnávanie,
 • sínus, kosínus, tangens, a mnoho ďalších. PLC ay obsahujú skutočne široké spektrum funkcií, ktoré ako užívateľ môžete využívať.

Uveďme si ako prvý príklad jednu z najzákladnejších matematických operácii - sčítanie:

Sčítanie- ADD

Na nasledovnom obrázku môžeme pozorovať funkciu sčítania v jazyku LAD. Pravdepodobne už tušíte funkcionalitu jednotlivých priečok, avšak poďme sa na to pozrieť bližšie. V prvej priečke vidíme, že po tom čo symbolická premenná "Počítaj" nadobudne hodnotu Log.1, tak na výstupe funkcia ADD spočítava dve čísla, a to "číslo_1" a "číslo_2". Výsledok zapíše do symbolickej premennej "výsledok".

Aký je však rozdiel medzi prvou a druhou priečkou?

V praxi sa často stretneme s podobnou situáciou. Treba si však uvedomiť predovšetkým to, že v prvej priečke využívame pri premennej "počítaj" otvorený kontakt. V druhej priečke využívame nábežnú hranu.

 • Otvorený kontakt: Počas celej doby ako je hodnota premennej Log.1, funkcia ADD spočítava dve čísla - teda každý cyklus PLC sa vykoná sčítanie dvoch čísiel. (pre porozumenie program scan cycle si taktiež prečítaj článok : princíp PLC)
 • Nábežná hrana: Funkcia ADD spočíta dve čísla iba 1x, a to na zareagovanie nábežnej hrany symbolickej premennej "Počítaj". Ďalšie sčítanie je realizované po novom zaregistrovaní novej nábežnej hrany danej premennej "Počítaj".

funkcia ADD

Obrázok č. 1 - Funkcia sčítania ADD

Ako príklad si uveďme nasledovné čísla

 • W1 - "číslo_1" = 5
 • W2 - "číslo_2" = 3

Výsledok bude teda zapísaný v symbolickej premennej "výsledok", pričom hodnota je rovná 8.

Je potrebné si uvedomiť, že čísla o ktorých sa bavíme sú v dekadickom tvare, avšak do pamäte PLC sa jednotlivé čísla zapisujú v binárnom stave tj. uskutočňuje sa prevod z desiatkovej do dvojkovej sústavy. Tento prevod však my ako užívatelia nemusíme riešiť, ale je dobré vedieť ako to v skutočnosti funguje.

 • číslo 5 je v dvojkovej sústave ako: 101
 • číslo 3 je v dvojkovej sústave ako: 11
 • výsledok 8 je v dvojkovej sústave ako: 1000

V nasledujúcej tabuľke si pozrime kde, a akým spôsobom sú jednotlivé čísla zapísané v pamäti - registri dát PLC.

funkcia ADD - register


Odčítanie- SUB

funkcia SUB

Obrázok č. 2 - Funkcia odčítania SUB

Ako príklad si uveďme nasledovné čísla

 • W1 - "číslo_1" = 5
 • W2 - "číslo_2" = 2

Výsledok bude teda zapísaný v symbolickej premennej "výsledok", pričom hodnota je rovná 3.

 • číslo 5 je v dvojkovej sústave ako: 101
 • číslo 3 je v dvojkovej sústave ako: 10
 • výsledok 2 je v dvojkovej sústave ako: 11

V nasledujúcej tabuľke si pozrime kde, a akým spôsobom sú jednotlivé čísla zapísané v pamäti - registri dát PLC.

funkcia SUB - register

Násobenie- MUL

funkcia MUL

Obrázok č. 3 - Funkcia násobenia MUL

Ako príklad si uveďme nasledovné čísla

 • W1 - "číslo_1" = 10
 • W2 - "číslo_2" = 5

Výsledok bude teda zapísaný v symbolickej premennej "výsledok", pričom hodnota je rovná 50.

 • číslo 10 je v dvojkovej sústave ako: 1010
 • číslo 5 je v dvojkovej sústave ako: 101
 • výsledok 50 je v dvojkovej sústave ako: 110010

V nasledujúcej tabuľke si pozrime kde, a akým spôsobom sú jednotlivé čísla zapísané v pamäti - registri dát PLC.

funkcia MUL - register

Delenie - DIV

funkcia DIV

Obrázok č. 4 - Funkcia delenia DIV

Ako príklad si uveďme nasledovné čísla

 • W1 - "číslo_1" = 1000
 • W2 - "číslo_2" = 500

Výsledok bude teda zapísaný v symbolickej premennej "výsledok", pričom hodnota je rovná 2.

 • číslo 1000 je v dvojkovej sústave ako: 1111101000
 • číslo 500 je v dvojkovej sústave ako: 111110100
 • výsledok 2 je v dvojkovej sústave ako: 10

V nasledujúcej tabuľke si pozrime kde, a akým spôsobom sú jednotlivé čísla zapísané v pamäti - registri dát PLC.

funkcia DIV - register

Funkcia presuň - MOVE

funkcia MOVE

Obrázok č. 5 - Funkcia presunu - MOVE

Ako príklad si uveďme nasledovné číslo

 • W1 - "číslo_1" = 5 (dvojková sústava: 101)
 • W2 - "číslo_2" = je v danom momente naše cieľové miesto, kam chceme hodnotu 5 prekopírovať.

V nasledujúcej tabuľke si pozrime kde, a akým spôsobom sú jednotlivé dáta zapísané v pamäti - registri dát PLC.

PRED VYKONANÍM FUNKCIE:

Move - register pred move

PO VYKONANÍ FUNKCIE:

Move - register po move

Porovnávanie

Funkcie porovnávania sú taktiež veľmi časté matematické operácie. Medzi ne môžeme zaradiť známe funkcie porovnávania: ≥, ≤, ≥, >, =, < a podobne.

porovnavanie

Obrázok č. 6 - Príklad funkcii porovnávania

Daný príspevok mal za účel uviesť čitateľovi základy práce s číslami v PLC či základnými matematickými operáciami.

Prečítaj si taktiež ďalší článok o: Počítadlách

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi