#06 Pneumatické ventily na špeciálne použitie

V tomto článku si rozšírime obzory v riadiacej časti pneumatických obvodov. Pozrieme sa na ventily ktoré sú určené na špeciálne použitie. Úlohou ventilov je regulovať tlak alebo prietok tlakového média čiže stlačeného vzduchu. Z hľadiska konštrukcie sa delia do týchto skupín:

  • viaccestné ventily: vstupné, spracovateľské a ovládacie prvky
  • uzatvárací ventil
  • prietokový ventil
  • tlakový ventil
  • časový ventil

Prvým trom kategóriám sme sa venovali už v predchádzajúcich článkoch:

03 Riadiaca časť pneumatického obvodu 04 Pneumatické rozvádzače: rozdelenie a označovanie

Oboznámime sa teda bližšie s tlakovým a časovým ventilom. Tieto ventily sú výsledkom vývinu procesiky v pneumatike. Spájajú funkcie cestných ventilov a logických prvkov s cieľom spracovať zadanú úlohu. Často obsahujú viac stavebných prvkov pneumatiky (napr. rozvádzač a vzdušník) v jednom obale. Výsledkom je úspora miesta, väčšia integrita a zjednodušenie väčších pneumatických obvodov.  Tlakové a časové ventily sa používajú všade tam, kde je potreba ovládať výkonovú časť obvodu až po dosiahnutí určitého tlaku v systéme alebo po odznení určitého času.

Tlakové ventily

Tlakové ventily sa delia do troch hlavných skupín:

  • ventily obmedzujúce tlak
  • redukčné ventily
  • ventily riadené tlakom

Obmedzvacie ventily bývajú napájané priamo na kompresor s cieľom zabrániť prekročeniu maximálneho dovoleného tlaku. Redukčný ventil udržuje konštantnú hodnotu nastaveného tlaku nezávisle od jeho kolísania v rozvodovej sieti. Z dôvodu kolísania býva v rozvodovej sieti tlak väčší ako je tlak používaný na ovládanie.

Ventil riadený tlakom

Ventil riadený tlakom sa používa na riadenie iných pneumatických prvkov v závislosti od tlaku. Výstupný signál sa spustí až po dosiahnutí nastavenej veľkosti tlaku. Tentko tlak sa privádza na ovládací vstup 12. Veľkosť tlaku nastavujeme predpätím pružiny. Po dosiahnutí nastaveného tlaku sa prepne 3/2 rozvádzač. Ventil sa prepne späť do východzej polohy ak tlak poklesne pod hranicu nastaveného tlaku. ventil

Časový oneskorovací ventil

Kombináciou rôznych prvkov pneumatiky môžeme dosiahnuť ďalšie spínacie prvky ako napríklad časový oneskorovací ventil. Je to kombinácia škriaceho spätného ventilu, malého zásobníka vzduchu a 3/2 rozvádzača ktorý sa používa ako riadaci člen. Stlačený vzduch sa privádza na vstup č. 12. Následne je prietok regulovaný škrtiacim ventilom. 3/2 rozvádzač sa prepne až keď sa naplní vzdušník a dosiahne sa tlak ktorý pretlačí pružinu. Časové oneskorenie sa dá nastaviť pomocou škrtiaceho ventilu. ventil

Príklady použitia

Popis funkcie:

Takéto pneumatické zapojenie reprezentuje napríklad dvere vo vlaku. Po tom, ako sa do systému dostane stlačený vzduch sa pneumotor reprezentujúci dvere vysunie. Dvere sa môžu otvárať buď po stlačení tlačidla alebo ak tlak presiahne menovitý tlak v systéme. Menovitý tlak sa zvýši, ak sa do dverí niekto privrie. O tento bezpečnostný prvok sa stará ventil riadený tlakom. Na spojenie týchto dvoch možností sa používa logická funkcia OR. Keď sa dvere otvoria do polohy S1, kladka posunie rozvádzač ktorý zaktivuje časový oneskorovací ventil. Ten oneskorí zatvorenie dverí.

 

Autor: Matej Seman | Daily Automation