#06 Výkonová časť obvodu - Hydromotory

V tomto článku z našej rubriky o hydraulike si povieme o výkonovej časti hydraulického obvodu. Je to koncová časť obvodu a tvoria ju hydromotory. Na hydromotry sa dnes pozrieme bližšie a povieme si o ich typoch a využití.

Čo sú to hydromotry?

Hydromotry sú akčné členy hydraulických zariadení. Premieňajú energiu stĺpca hydraulickej kvapaliny na mechanickú energiu. Podľa druhu pohybu môžeme hydromotory rozdeliť na priamočiare a rotačné.

Priamočiare hydromotry - valce

Ako som už spomenul, hydraulický valec premieňa hydraulickú energiu na mechanickú. Táto premena sa deje pôsobením tlaku na plochu pohyblivého piesta. Valec koná priamočiary pohyb, preto je označovaný aj ako lineárny motor. Rozlišujeme dva typy hydraulických valcov:

  • jednočinný valec
  • dvojčinný valec

Jednočinný valec

Pri jednočinných hydromotorch je v  styku s kvapalinou iba jedna strana piestu. Preto môže valec konať prácu iba v jednom smere. Tieto valce pracujú takto:

Pri vysúvaní tlaková kvapalina prúdi do pracovného priestoru valca. Na piest je vplyvom záťaže vyvíjaný počiatočný tlak. Po tom, čo sa toto zaťaženie prekoná sa piest začne vysúvať do koncovej polohy. Pri pohybe späť je piest vracaný buď samotnou záťažou, alebo pružinou (v našom prípade na nasledovnom obrázku pružinou). Hydraulická kvapalina pritom tečie z pracovného priestoru piestu cez potrubie a rozvádzač späť do nádrže.

Hydromotory | Jednočinný valec

Jednočinné valce sú používané tam, kde sa vyžaduje práca iba v jednom smere. To je napríklad zdvíhanie obrobkov, hydraulické výťahy alebo zdvižné plošiny.

Dvojčinný valec

Pri dvojčinnom valci sú ove plochy piesta v styku s tlakovou kvapalinou. Preto je možné, aby takýto valec konal prácu v obidvoch smeroch. Tieto valce pracujú na takomto princípe: Pri vysúvaní tlaková kvapalina prúdi do pracovného priestoru a pôsobí na plochu piestu A1. Valec sa začne vysúvať a zároveň plocha A2 začne vytáčať hydraulickú kvapalinu z druhej strany piesta do nádrže. Pri zasúvaní piestu sa privádza tlaková kvapalina do pracovného priestoru s plochou A2. Piest sa začne zasúvať a plocha A1 vytláča hydraulickú kvapalinu späť do nádrže. Pri takomto valci je zasúvacia sila vždy menšia. To je dané plochou piesta A2 ktorá je oproti A1 zmenšená o plochu piestnej tyče. Dydromotory | Dvojčinný valec Takéto hydromotory sa používajú napríklad pri hydraulickom otáčaní kolies automobilov alebo pri bagroch na pohyb ramien.

Rotačné hydromotory

Hydraulické rotačné motory sa často používajú vo veľkých zaradeniach, pri ktorých je výhodnejšie použiť centrálnu hydrauliku. Premieňajú hydraulickú energiu na mechanickú a vytvárajú rotačné pohyby. Ak sa pohyb vykonáva iba v určitej oblasti, ide o motory s kývavým pohybom. Konštrukcia rotačných hydromotorov je rovnaká ako pri čerpadlách s tým rozdielom že výstup čerpadla je vstup hydromotora. Ich použitie je rozmanité od pohonu obrábacích strojov až po ťažké stroje ako je pohon bagrov alebo poľnohospodárskych strojov.

Autor: Matej Seman | Daily Automation

Obrázky: medium.com