#06 Lepenie

Lepenie je proces spájania adherendov prostredníctvom lepidiel, pri ktorom sa využívajú adhezívne sily medzi adherendom a lepidlom spolu s kohéziou lepidla.

Výhodou lepenia je, že môžeme lepiť akékoľvek materiály a diely rôznej veľkosti a hrúbky. Na rozdiel od zvárania nieje potrebné uvažovať len kompatibilné materiály. Nedochádza k narušeniu štruktúry ako napríklad pri nitovaní, k ovplyvneniu a narušeniu štruktúry ako pri zváraní a zachová sa vonkajší vzhľad. Navyše pri dynamickom namáhaní rozvádza lepený spoj napätie rovnomernejšie a spoje sú taktiež tesné a nepriepustné pre tekutiny a pary.

Medzi ďalšie výhody technológie lepenia patrí jednoduchý postup pri lepení, relatívne veľká pevnosť pri malej hmotnosti, možnosť zlepovať aj ohybné predmety, minimálna lokálna koncentrácia napätí pri správnom prevedení lepeného spoja. Nevýhodou je dokonalá príprava povrchu a doba, počas ktorej musí doisť k stuhnutiu alebo vytvrdnutiu lepidla, nižšia tepelná (niekedy aj chemická a mechanická) odolnosť lepeného spoja proti základnému materiálu a nízka odolnosť proti odlupovaniu.

Mechanizmus lepenia
Obr. mechanizmus lepenia, zdroj autor
Pevnosť lepených spojov je určená priľnavosťou použitého lepidla a povrchom materiálu.

Adhézne sily sú ovplyvnené elektrostatickými a chemickými efektami a ako také veľmi závisia na príprave povrchu. Dobrú priľnavosť je možné dosiahnuť vhodnou prípravou povrchu, kým zlá, alebo žiadna príprava spôsobí, že lepený spoj je slabší a spôsobí nakoniec poruchu. Povrchy sa pripravujú jednou z nasledujúcich prípravných procedúr:

  • očistenie a odmastnenie – špina, mastnota a farba bráni dobrej priľnavosti,
  • mechanické obrúsenie stredne hrubozrnným brúsnym papierom – zvyšuje a aktivuje kontaktné povrchy častí, ktoré majú byť spojené,
  • chemická príprava povrchu – chemické naleptanie podstatne zvyšuje afinitu lepených povrchov k lepidlu, vedľa chemického naleptania je tiež možná aktivácia povrchu plameňom alebo koronovým výbojom. V prípade rozpúšťadlového lepenia chemické naleptanie materiálu odpadáva.

Priemysel vyrába množstvo všeobecne dostupných generických lepidiel i lepidiel špecilizovaných len pre lepenie niektorých adherendov. Vyrábajú sa tiež lepidlá špeciálne, ktoré sú navrhnuté a vyrobené len pre určité úzko špecializované použitie.

Lepidlá je možné deliť podľa viacerých hľadísk:

  • spôsob tvrditeľnosti lepidla
  • tvrditeľné odparením rozpúšťadla
  • tvrditeľné v dôsledku chemickej vytvrdzovacej reakcie (napríklad dvojzložkové lepidlá)
  • pôvod lepidla
  • lepidlo prírodné
  • lepidlo syntetické
  • chemická reakcia lepidla
  • ▪ lepidlo s chemickou reakciou zásaditou
  • ▪ lepidlo lepidlo s chemickou reakciou kyslou
  • ▪ lepidlo s chemickou reakciou neutrálnou
  • viskozita lepidla
  •  lepidlá viskózne (tixotrópne)
  •  lepidlá zatekavé (riedke)

Pre lepšie pochopenie mechanizmu lepenia si pozrite video:

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | Daily Automation