#05 Často využívané bitové funkcie PLC

V nasledujúcom príspevku si popíšeme niekoľko základných pre programátora PLC priam nevyhnutných bitových operácii s ktorými sa vo svojej praxi bude stretávať každodenne. Normálne otvorený kontakt (Normaly Open Contact) Ako môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku, pri otvorenom kontakte je priečka v bežnom stave nepriechodná tj. premenná typu Tlačidlo_1 má hodnotu log.0 (normálne otvorený kontakt je nepriechodný) a teda premenná Motor_start nadobúda hodnotu log.0. Priečka sa stáva priechodnou až v dobe kedy nadobudne Tlačidlo_1 hodnotu log.1 tj. normálne otvorený kontakt sa uzavrie - stáva sa priechodným čím na výstupe priečky nadobudne premenná Motor_start hodnotu Log.1. Výstup priečky tj. Motor_start nadobúda hodnotu Log.1 tak dlho ako je hodnota premennej Tlačidlo_1 = Log.1. NormalyOpenContact

Obr. č.1 - Normaly Open Contact

Normálne zatvorený kontakt (Normaly Closed Contact)

Pri normálne zatvorenom kontakte je situácia odlišná. V prípade že premenná Tlačidlo_1 nadobúda hodnotu log.0 - priečka je priechodná tj. na výstupe priečky nadobúda premenná Motor_stop hodnotu Log.1. V prípade že premenná Tlačidlo_1 nadobúda hodnotu log.1 - kontakt sa stáva nepriechodným a teda premenná Motor_stop nadobúda hodnotu Log.0. Výstup priečky tj. Motor_stop nadobúda hodnotu Log.1 tak dlho ako je hodnota premennej Tlačidlo_1 = Log.0. NormalyClosedContact

Obr. č.2 - Normaly Closed Contact

Funkcia SET/ RESET

Funkcia SET/RESET sa využíva na nastavenie/resetovanie priradenej premennej. Na nasledujúcom obrázku (Obr. č.3) môžeme pozorovať SET ako označenie "S" a RESET pod označením "R". Poďme si bližšie vysvetliť na čo nám dané funkcie slúžia. Pozrime sa na priečku č.1 obrázka č.3. Vidíme že pokiaľ Tlačidlo_1 zatlačíme tj. nadobúda hodnotu Log.1 tak aj na výstupe má premenná Motor_start hodnotu log.1(Motor sa rozbehne). V prípade že Tlačidlo_1 uvoľníme -tj. nadobúda hodnotu log.0 výstup Motor_start nadobúda hodnotu Log.0 (Motor sa zastaví). Daný stav môžeme taktiež pozorovať na spínacom diagrame - obr.č.4. Situácia je odlišná ak využijeme funkciu SET (priečka č.2 obrázka č.3) a RESET (priečka č.3 obrázka č.3). Na nasledujúcom diagrame (obr. č.4) možno sledovať, že v momente kedy zatlačíme tlačidlo_2 nastavíme funkciou SET hodnotu premennej Motor_start  na hodnotu Log.1 do doby, pokiaľ túto hodnotu nezresetujeme funkciou RESET v priečke č.3 po zatlačení tlačidla Tlačidlo_3. FunkciaSET_RESET

Obr. č.3 - Funkcia SET/RESET

FunkciaSET_RESET_graf

Obr. č.4 - Funkcia SET/RESET - spínací diagram

Nábežná a dobežná hrana

Na nasledujúcich obrázkoch si vysvetlíme princíp "nabežnej" a "dobežnej" hrany. Ak sa detailne pozrieme na obrázok č.5 a následne spínací diagram- obrázok č.6, vidíme že po stlačení tlačidla_2 je výstup zopnutý iba po dobu jedného cyklu PLC (približne jedna mikrosekunda) od nábežnej hrany Tlačidla_2. Pri "dobežnej hrane" vidíme presný opak, a to že výstup je nastavený na krátky čas po zaznamenaní dobežnej hrany z Log.1 na Log.0 tlačidla_3. V praxi sa bežne využíva nabežná a dobežná funkcia vtedy ak chceme zabezpečiť aby sa po každom splnení vstupných podmienok vykonal výstup iba jeden krát tj. výstup bude spracovaný iba v1 cykle PLC. negative_positive_edge

Obr. č.5 - Nábežná a dobežná hrana

negative_positive_edge_diagram

Obr. č.6 - Nábežná a dobežná hrana - diagram

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi